Hoppa till sidans innehåll

Föredragningslista

Förslag till föredragningslista för RF-stämman och SISU-stämman 19-21 maj 2017
 • Uppdaterad: 28 APR 2017 10:47

Punkt

Ärende                                          

Hänvisn. m.m

Anteckn.

1.

1.1

RF-stämmans och SISU-stämmans öppnande

Öppningsanförande


RF/SISU ordf

 

2.

2.1
2.2

2.3

Fastställande av röstlängd samt fråga om stämmornas behöriga utlysande

Röstlängd för RF-stämman

Röstlängd för SISU-stämman

Fråga om stämmornas behöriga utlysande

 

 

3.

 

 

Val av mötesordföranden för RF-stämman och SISU-stämman

 

Föredragande:
Hans Hellquist, Valberedningen

 

4.

4.1

4.2

 

Val av sekreterare

Sekreterare för RF-stämman

Sekreterare för SISU-stämman

Föredragande: d.o

 

 

5.

5.1

5.2

Val av protokolljusterare

Protokolljusterare för RF-stämman (två pers.)

Protokolljusterare för SISU-stämman (två pers.)

 

Föredragande: d.o

 

6.

Val av rösträknare (samma för båda stämmorna)

Föredragande: d.o

 

7.

Val av ordförande och övriga ledamöter i redaktionskommittén (samma för båda stämmorna)

Föredragande: d.o

 

8.

Fastställande av arbetsordning
(samma för båda stämmorna)

 

 

9.

Fastställande av föredragningslista

 

 

 

 

 

 

10.

Behandling av verksamhetsberät­telser med årsredovisningar för RF och SISU

Årsredovisningar RF2015 och RF2016 samt SISU2015 och SISU2016

 

 

10.1

Riksidrottsstyrelsens (RS) verksamhetsberättelser med årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren.

RF Årsredovisning
2015 sid 7–32
2016 sid 7–31

 

     10.2

RF:s förvaltningsberättelser för de senaste två räkenskapsåren

RF Årsredovisning
2015 sid 33–42
2016 sid 33–42

 

     10.3

RF:s revisorers berättelser

 1. Grant Thorntons berättelse
 2. Lekmannarevisorernas granskningsrapport (se 10.3.2)

RF Årsredovisning
2015 sid 43
2016 sid 43–44

 

     10.4

Förbundsstyrelsens (FS) verksamhetsberättelser med årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren.

SISU Årsredovisn.
2015 sid 9-19
2016 sid 9-21

 

     10.5

SISU:s förvaltningsberättelser för de senaste två räkenskapsåren

SISU Årsredovisn.
2015 sid 21–33
2016 sid 23–35

 

     10.6

SISU:s revisorers berättelser

 1. Grant Thorntons berättelse
 2. Lekmannarevisorernas granskningsrapport (se 10.6.2)

 

SISU
Årsredovisn.
2015 sid 34
2016 sid 36–37

 

11.

11.1

11.2

Fråga om ansvarsfrihet för

RS förvaltning

FS förvaltning

 

 

12.

Kandidatnominering för val enligt punkterna 15.1 – 15.9 (Föreslås behandlas sist på fredagen)

Föredragande 15.0 - 15.7 valberedningens ordf. Hans.Hellqvist

Föredragande 15.8 – 15.9 Lekman­narevisorerna Leif Thunman och Kerstin Rosén

 

 

 

 

 

13.

Behandling av RS och FS förslag samt inkomna
motioner

 

 

      13.1

RS förslag till RF-stämman: Strategisk plan för svensk idrott 2018–2021 (Strategiarbetet 2025)

(Föredras och föreslås bordläggas tills senare under stämman)

 

 

13.2

RS och FS förslag till RF- och SISU-stämman: Verksamhetsinriktning för RF och SISU med ekonomiska planer för tiden 2018–2019

(Föredras och föreslås bordläggas tills senare under stämman)

 

13.3

 1. RS förslag till RF-stämman: Samordnat Elitidrottsstöd
 2. Motion nr 1 till RF-stämman från Sv Friidrottsförbundet: Gemensam utredning om samordnat elitstöd
 3. Motion nr 2 till RF-stämman från Sv Fäktförbundet: Samarbete och samordning av elitidrottsstödet
 4. Motion nr 3 till RF-stämman från Sv Golfförbundet: Samordna de operativa elitresurserna mellan RF och SOK
 5. Motion nr 4 till RF-stämman från Sv Innebandyförbundet: Samordning av elitidrottsstödet inom svensk idrott
 

 

13.4

Motion nr 5 till RF-stämman från Sv Friidrottsförbundet: Oberoende antidopingarbete inom svensk idrott

 

 

13.5

 1. RS förslag till RF-stämman: Översyn av stödformer i relation till mål 2025
 2. Motion nr 6 till RF-stämman från Sv Skateboardförbundet: Mätbar spontanidrott

 

 

13.6

 1. RS förslag till RF-stämman: Handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning
 2. Motion nr 7 till RF-stämman från Sv Parasportförbundet: En satsning på folkhälsa

 

 

 

13.7

Motion nr 8 till RF-stämman och SISU-stämman från Sv Skolidrottsförbundet: Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan

 

 

 

13.8

Motion nr 9 till RF-stämman från Sv Basketbollförbundet: Gemensam policy och hållning i specifika frågor

 

 

13.9

Motion nr 10 till RF-stämman och SISU-stämman från Sv Innebandyförbundet. Översikt av distrikt och regioner

 

 

 

13.10

Motion nr 11 till RF-stämman och SISU-stämman från Sv Skidskytteförbundet: Översyn av distriktsorganisationen för att passa SF med ojämn utbredning

 

 

13.11

Motion nr 12 till RF-stämman från Sv Innebandyförbundet: Effektivisering av svensk idrott

 

 

13.12

Motion nr 13 till RF-stämman från Mariehems SK: Egen bank för medlemsförbunden och dess föreningar

 

 

13.13

Motion nr 14 till RF-stämman från Proletären FF: Verka mot en omreglerad spelmarknad

 

 

13.14

Motion nr 15 till RF-stämman från Proletären FF: Stöd den palestinska idrotten – sportbojkott av Israel

 

 

13.15

Motion nr 16 till RF-stämman från Roddklubben Fläkten: Krav för utländsk medborgare för att få tävla

 

 

13.16

RS förslag till RF-stämman: Nya jämställdhetsmål och stadgeändring gällande könsfördelning i SF-valda organ

 

 

13.17

 1. Motion nr 17 till RF-stämman från Sv Friidrottsförbundet: Införande av en etisk kod
 2. Motion nr 18 till RF-stämman från Sv Gymnastikförbundet: Etisk kod för hela idrotten där överträdelser bestraffas, inför egen Idrottsombudsman samt om förlängd preskriptionstid
 3. Motion nr 19 till RF-stämman från Sv Friidrottsförbundet: Införande av en visselblåsarfunktion

 

 

13.18

RS/FS förslag till RF-stämman och SISU-stämman: Övriga ändringar av RF:s stadgar och SISU:s stadgar m.m

 

 

13.19

Motion nr 20 till RF-stämman och SISU-stämman från Sv Innebandyförbundet: Kandidatnominering till RIM

 

 

13.20

 1. Motion nr 21 till RF-stämman från Sv Innebandyförbundet: Valbarhet till RIN, DoN och DopK
 2. Motion nr 22 till RF-stämman från Sv Ishockeyförbundet: Möjligheter för förbundsstyrelseledamöter att väljas till RIN

 

 

 

13.21

 1. RS/FS förslag till RF-stämman och SISU-stämman: Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer till RF och SISU
 2. Motion nr 23 till RF-stämman och SISU-stämman från Sv Innebandyförbundet: Tydliga kriterier för vilka förbund som ska finnas inom RF/SISU-familjen

(Föreslås behandlas direkt efter lunch på lördagen)

 

 

 

 

 

 

14.

Ansökningar om medlemskap i RF (14.1–14.9) samt i SISU (14.10)

(Föreslås behandlas direkt efter punkt 13.21)

 

      14.1

Svenska Bridgeförbundet                               RF-stämman

 

 

      14.2

Svenska Cheerleadingförbundet                    RF-stämman

 

 

      14.3

Svenska E-sportförbundet                              RF-stämman

 

 

      14.4

Friskis & Svettis Riks                                      RF-stämman

 

 

      14.5

Svenska Islandshästförbundet                       RF-stämman

 

 

      14.6

Svenska Kroppskulturförbundet                   RF-stämman

 

 

      14.7

Svenska Lacrosseförbundet                            RF-stämman

 

 

      14.8

Svenska Padelförbundet                                 RF-stämman

 

 

      14.9

Svenska Surfförbundet                                   RF-stämman

 

 

    14.10

Svenska Schackförbundet                            SISU-stämman

 

 

 

 

 

 

15.

Val, samt förslag om arvode till RS/FS

 

(Föreslås behandlas som första punkt på söndag morgon)

 

      15.0

Valberedningarnas förslag om arvode till RS/FS valda ledamöter (RF-stämman och SISU-stämman)

Föredragande 15.0 - 15.7 valberedningens ordf. Hans.Hellqvist

 

      15.1

Val på två år av ordförande i RS och FS
 (RF-stämman och SISU-stämman)

 

 

      15.2

1. Val på fyra år av fem övriga ledamöter i RS och FS

2. Fyllnadsval på två år av en ledamot i RS och FS

 (RF-stämman och SISU-stämman)

 

 

       15.3

1. Val på två år av ordförande i Riksidrottsnämnden (RIN)

2. Val på två år av vice ordförande i RIN

3. Val på fyra år av tre övriga ledamöter i RIN

 (RF-stämman)

 

 

      15.4

1. val på två år av ordförande i Dopingnämnden (DoN)

2. val på två år av vice ordförande i DoN

3. val på fyra år av två övriga ledamöter i DoN

(RF-stämman)

 

 

      15.5

1. val på två år av ordf. i Dopingkommissionen (DopK)

2. val på två år av vice ordförande i DopK

3. val på fyra år av två övriga ledamöter i DopK

4. ev Fyllnadsval på två år av en ledamot i DopK

5.  beslut om att på två år utse en särskild revisor med personlig ersättare enligt 13 kap. 3 § RF:s stadgar  

(RF-stämman)

 

 

      15.6

Beslut att på två år utse revisionsbolag med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning inom RF och SISU.

(RF-stämman och SISU-stämman)

 

 

      15.7

Val på två år av två lekmannarevisorer jämte personliga ersättare, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning inom RF och SISU

(RF-stämman och SISU-stämman)

 

 

 

      15.8

Val på två år av ordförande i RF:s och SISU:s valberedning

(RF-stämman med rösträtt även för SISU-MO)

Föredragande 15.8 – 15.9 Lekman­narevisorerna Leif Thunman och Kerstin Rosén

 

      15.9

Val av på fyra år av tre övriga ledamöter i RF/SISU:s valberedning.

 (RF-stämman med rösträtt även för SISU-MO)

 

 

 

 

 

 

16.

RF-stämmans och SISU-stämmans avslutande

 

 

 

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link