Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Prioriterade områden

  • Uppdaterad: 30 DEC 2015 09:15

För att uppnå Idrottslyftets syfte och mål har RF utifrån tidigare erfarenheter och genomförda utvärderingar valt att prioritera fyra områden. För att arbeta med dessa områden har idrottsföreningar möjlighet att ansöka om medel hos sitt/sina specialidrottsförbund (SF), sitt distriktsidrottsförbund (DF) och sitt SISU-distrikt.

SF har möjlighet att bevilja medel inom samtliga fyra områden, DF arbetar med område två och fyra nedan och SISU-distrikten med område tre.

1. Behålla ungdomar i föreningsverksamhet


SF ansvarar för att fördela medel till föreningarna, för att göra insatser som leder till att ungdomarna vill vara kvar i verksamheten. SF ska årligen avsätta minst 50 % av sitt föreningsstöd till detta område.

Varför har RF valt att prioritera detta område?


Idrottslyftet år 1 – 5 har haft som mål att såväl rekrytera som behålla barn och ungdomar. RF:s uppfattning är att en övervägande del av aktiviteterna har fokuserat på rekrytering, därför bör behållaperspektivet få ökat utrymme i satsningen 2013 - 2015.

SF:s rekryteringsinsatser är dock fortfarande viktiga, liksom deras arbete med föreningsutveckling utifrån Idrotten vill samt området anläggningar/idrottsmiljöer.

Detta prioriterade område ska bidra till att ungdomar väljer att fortsätta sitt idrottande, genom att den verksamhet de möter i föreningarna tillgodoser deras önskemål/ förväntningar. Det kan kräva en annan typ av verksamhet än den som traditionellt erbjuds.

Detta område ska bidra till att målet om att idrottsrörelsen ska ha ökat i antal aktiviteter och utövare uppnås.

Information om sökvillkor etc finns på respektive förbunds hemsida.

2. Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet


SF har alltid ett ansvar för att arbeta med rekrytering till sin idrott och har genom Idrottslyftet möjlighet att förstärka detta arbete. För att nå ut ännu bredare får även DF i uppdrag att fördela medel till rekryteringsaktiviteter, vilka alltså blir ett komplement till de insatser SF genomför.

För att särskilja SF:s och DF:s arbete med rekrytering kan följande distinktion göras: Föreningar ansöker om medel hos SF om de vill arbeta med idrottsspecifik rekrytering på egen hand.

DF har ett ansvar för att skapa samverkan över idrottsgränserna och beviljar därför medel till föreningar som vill samverka med andra föreningar och organisationer/skolor för att gemensamt uppvisa det aktivitetsutbud som finns.

Dessa insatser går troligtvis hand i hand och det är därför viktigt med dialog mellan SF, DF och förening.

I DF:s arbete ska alltid föreningarna utgöra navet i verksamheten. För att skapa en hållbar verksamhet är det viktigt att DF tillsammans med föreningarna skapar lokala nätverk, där andra aktörer som också bedriver arbete för att främja fysisk aktivitet och goda motionsvanor ingår.

Detta område innebär att DF under Idrottslyftet 2013 - 2015 får ett större handlingsutrymme än tidigare, då allt fokus låg på skolsamverkan. Skolsamverkan har varit ett bra verktyg för att visa upp idrottsrörelsens rika utbud och för att nå de barn och ungdomar som inte självmant kommer till föreningarnas aktiviteter.

Det är också ett sätt att säkerställa att många barn och ungdomar blir fysiskt aktiva vid minst ett extra tillfälle under veckan. Därför ska fortsatt minst 50 % av de medel DF tilldelas användas till föreningssatsningar i samverkan med skolan.

Varför har RF valt att prioritera detta område?

De rekryteringsaktiviteter som genomförts under Idrottslyftet år 1 – 5 har oftast lyckats rekrytera de barn och ungdomar som har haft en låg tröskel att kliva över för att komma in i föreningarnas verksamhet. I nya Idrottslyftet vill vi lyckas nå ännu fler målgrupper på ett bättre sätt.

Vi har också noterat att en del barn och ungdomar väljer att avsluta sitt idrottande, då den verksamhet de möter i föreningarna inte tillgodoser deras önskemål/förväntningar. Dessa barn och ungdomar hoppas vi genom Idrottslyftet 2013 - 2015 på nytt kunna locka till idrottsrörelsen.

Detta område ska bidra till att målet om att idrottsrörelsen ska ha ökat i antal aktiviteter och utövare nås.

3. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som "Idrotten vill"


SISU Idrottsutbildarnas distrikt ska hjälpa idrottsföreningarna att genomföra verksamhetsanalyser för att de än bättre ska kunna införliva de intentioner som finns i ”Idrotten vill” i sin verksamhet. De föreningar som genomför ett analysarbete kommer också att ha möjlighet att få fortsatt stöd, för att kunna utveckla de eventuella brister som identifieras under processen.

Det kan till exempel handla om utbildning av tränare, ledare, förtroendevalda och aktiva inom områden som förebyggande arbete kring kränkande behandling, säkra anläggningar och transporter, delaktighet och demokrati mm.

Läs gärna mer om SISU Idrottsutbildarnas arbete med Idrottslyftet.

Varför har RF valt att prioritera detta område?


Idrottsrörelsens idédokument ”Idrotten vill”, som antogs vid Riksidrottsmötet i Umeå 1995, innehåller bland annat riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas. Barnombudsmannen har konstaterat att det som står i ”Idrotten vill” överensstämmer med innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Flera forskare har också uttalat att om idrotten gör som ”Idrotten vill” kommer vi att kunna eliminera de problem som idag finns på vissa håll.

Detta område ska bidra till att idrottsrörelsen når målet om att alla SF och IF ska ha erbjudits stöd och support för att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i ”Idrotten vill” utifrån sina respektive förutsättningar.

4. Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer


DF har sedan tidigare ett särskilt ansvar för detta område, då arbetet med anläggningsfrågor ofta förutsätter kommunala kontakter och där har DF i regel en naturlig ingång. Föreningarnas ansökningsvillkor har justerats över tid och de senaste regeländringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Regelverket verkar nu för att i ännu större utsträckning säkerställa att beviljade objekt bidrar till att uppfylla Idrottslyftets övergripande syfte. Det innebär bland annat att en barnkonsekvensanalys ska bifogas i samtliga ansökningar (exklusive de som enbart berör energi- och klimatanpassningar).

Mer information om riktlinjerna.

Varför har RF valt att prioritera detta område?


Detta område har funnits med ända sedan Handslaget. Arbetet omfattade då endast tre storstadsområden (Stockholm, Göteborg, Malmö). När Idrottslyftet inleddes fick föreningar i hela landet denna möjlighet, då ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer ansågs vara en av de viktigaste nycklarna för att uppnå satsningens mål.

Behovet av fler och bättre anpassade anläggningar och idrottsmiljöer för barn och ungdomar kvarstår fortfarande och det känns därför angeläget att kunna arbeta vidare. De medel vi satsat inom detta område har också visat sig vara ett viktigt idrottspolitiskt verktyg och uppväxlingen från andra intressenter (ffa kommun) har varit hög.

Detta område ska bidra till att vi når idrottsrörelsens olika mål om tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss