Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Skatter och avgifter

På den här sidan ges en mycket övergripande redovisning av vilka skatter och avgifter som kan bli aktuella för en förening och/eller idrottsindivider.
  • Uppdaterad: 27 SEP 2013 10:43

I texten nedan länkas till den bakomliggande och mer omfattande informationen under respektive huvudrubrik. En mer omfattande fördjupning kring området skatter och avgifter finns dessutom tillgänglig i PDF-format längst ner på denna sida.

Tyvärr måste det redan här understrykas att era frågor med stor säkerhet kräver en genomläsning av den bakomliggande informationen för att de rätta svaren förhoppningsvis ska hittas.
  
Eftersom området skatter och avgifter inte är helt enkelt att hantera ens för en expert, så upplevs säkerligen informationen som relativt svårtillgänglig. Men valet vi gjort är att hellre ge ”den rätta informationen” än att förenkla och därmed riskera att ni ges en icke fullständig information, och utifrån den fattar felaktiga beslut.
 
Den övergripande informationen är uppdelad i fyra huvudblock. '

Det första blocket innehåller information om vad som gäller på området ”pengar in”.

D v s vilka regler som gäller för föreningen när den på olika sätt finansierar sin idrottsliga verksamhet. Det handlar om gällande regler för föreningens inkomstbeskattning, momsredovisningsskyldigheten och reklamskattereglerna.

Det andra blocket innehåller information om vad som gäller på området ”pengar ut”.

D v s vilka skyldigheter som åligger föreningen när den använder sina intäkter till att ersätta idrottsutövarna/ledarna m fl för utförda tjänster inom idrottsverksamheten. När ska arbetsgivaravgifter redovisas och betalas, när ska skatteavdrag göras, och hur ska en kontrolluppgift upprättas? I en del fall länkas vidare till en ännu mer fördjupad information som får anses vara av lite mer speciell karaktär, och kanske mest att betrakta som elitidrottsproblem. Kort kommer också den s k A-sinken (”artistskatten”) att beröras samt även en del annat.

Det tredje blocket handlar om den ansvarighet som åligger föreningsföreträdare inom detta område, varvid främst det ”personliga betalningsansvaret”/företrädaransvaret för föreningens skatter och avgifter måste observeras.

Det fjärde blocket innehåller information om vad som gäller för den individ som får del av föreningens ”pengar ut”.

D v s vad ska den mottagande beskattas för, vilka avdrag kan göras, mm. Även på detta område finns en hel del elitidrottsproblem som sedan behandlas i en mer fördjupad information via länk. Eftersom det inte finns så många specialregler för idrotten när det gäller individens beskattning tar detta block inte så stort utrymme. Skulle dock all information tas upp som är relevant och som gäller för såväl idrottsindivider som övriga när det gäller beskattningfrågor skulle det ta alldeles för stort utrymme i fråga.

Det som beskrivs i såväl denna övergripande information som den mer djupgående är genomgående de specialregler av olika slag som vi har möjligheten att tillämpa om våra idrottsorganisationer uppfyller kraven på att vara ”allmännyttiga ideella föreningar”.

Att föreningen uppfyller förutsättningarna för allmännyttighet är således utgångspunkten för den fortsatta redogörelsen för övriga regelverket.

 
Det ska också påpekas att det som beskrivs även gäller för våra idrottsförbund, såsom t ex distriktsidrottsförbund (DF), specialidrottsförbund (SF) och deras specialdistriktsidrottsförbund (SDF).

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss