Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Skatteverket aviserar stora förändringar i behandlingen av ”professionell elitidrott”

Skatteverket (SkV) har i flera år hävdat att det de kallar professionell elitidrott inte är att betrakta som allmännyttig idrottsverksamhet, och därmed ska betraktas som inkomstskattepliktig. Hittills har verket inte omsatt den synen i något konkret agerande utan har avvaktat tidigare aviserade lagändringar. Nu har SkV dock dragit slutsatsen att det inte kommer att blir någon ny relevant lagstiftning inom den närmsta framtiden och har därför i de regelbundna dialogerna med RF aviserat att de under hösten 2014 kommer att genomföra ett fåtal revisioner.
 • Uppdaterad: 10 OKT 2014 13:59

Nu har SkV dock dragit slutsatsen att det inte kommer att blir någon ny relevant lagstiftning inom den närmsta framtiden och har därför i de regelbundna dialogerna med RF aviserat att de under hösten 2014 kommer att genomföra ett fåtal revisioner utifrån följande utgångspunkter:

 • Den professionella elitverksamheten ska betraktas som en egen, från den övriga föreningens verksamhet, skild och inkomstskattepliktig förvärvskälla.
 • Till den förvärvskällan ska de intäkter och utgifter den genererar föras.
 • Till de intäkter som därmed kan bli skattepliktiga vill SkV också räkna medieintäkter och klubb-/varemärkesintäkter.

SkV:s plan är att utifrån revisionerna begära förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att sedan, via ett överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen, få fram prejudikat för sina rättsliga ställningstaganden.

Observera också att SkV:s syn på dessa verksamheter även medför en
momsredovisningsskyldighet.

Bakgrund

Sedan 2006 finns ett samarbete mellan RF och SkV, i den så kallade samrådsgruppen. Inom ramen för samarbetet har SkV genom åren presenterat sina uppfattningar i olika skatterättsliga frågor. Det har verket också gjort för en vidare krets i samband med den återkommande Idrottens Skattedag. När SkV fört fram ståndpunkter som avsevärt skulle förändra praxis har RF hela tiden hävdat att
man bör avvakta den pågående översynen av skattereglerna för ideella föreningar, som inleddes med Idrottsskattekommitténs betänkande 2006 och fortsatte med Stiftelse- och föreningsskatteutredningens 2009. Hittills har SkV accepterat RF:s synpunkt, men har nu kommit fram till att det inte kommer att komma någon ny lagstiftning inom rimlig tid och att SkV därför måste agera i överensstämmelse med sina rättsliga uppfattningar.

SkV tänker därför påbörja ett fåtal revisioner av utvalda elitföreningar.

Följande går att läsa i minnesanteckningarna – vilka upprättats av SkV – från senaste mötet, då såväl RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber som SkV:s generaldirektör Ingemar Hansson deltog:

”3. Beskattning av rättigheter och proffs.

Skatteverket förklarade att man inte längre kan avvakta regeringens arbete med ny lagstiftning. Skatteverket gör nu bedömningen att det inte kommer någon ny lagstiftning inom området och Skatteverket kommer därför nu att gå vidare genom att göra ett begränsat antal revisioner. Syftet med dessa är dels att få ett bra kunskapsunderlag innan ev. rättsliga ställningstaganden skrivs, och dels att så snabbt som möjligt pröva de rättsliga frågorna i högsta förvaltningsdomstolen genom förhandsbesked och överklagande av detsamma.

Fram till dess att praxis finns kan Skatteverket inte säga exakt var gränserna går för vad som är skattepliktigt respektive inte skattepliktigt. Det finns risk för att skatteplikt föreligger för intäkter avseende upplåtelse av TV- respektive varumärkesrättigheter vilket kommer att klarläggas vid domstolsprövning.

Skatteverket har således för avsikt att i ett fåtal ärenden utreda tre huvudfrågor som genom förhandsbesked sedan ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

 1. Professionell idrottsverksamhet
 2. Upplåtelse av TV-sändningsrättigheter
 3. Upplåtelse av idrottsförenings/förbunds ”varumärke”

Vad gäller professionell idrottsverksamhet är det Skatteverkets inställning att den ska särskiljas från ungdomsverksamhet m.m. och beskattas. Det innebär att alla intäkter som är hänförliga till den professionella verksamheten ska tas upp men samtidigt medges avdrag för kostnaderna.  Det medför att skattekonsekvenserna för den enskilda idrottsföreningen sannolikt blir lindrigare än om t.ex. enbart
ersättning för sändningsrättigheter tas upp till beskattning.

Med upplåtelse av varumärke avses när en idrottsförening/förbund till företag upplåter rätten att använda föreningens namn/varumärke i sin marknadsföring.

Med upplåtelse av TV-sändningsrättigheter avses bl a när idrottsföreningar/förbund erhåller ersättningar grundade på TV-sändningar.

RF förde fram att man inte anser att det ska påföras skattetillägg i pilotrevisionerna. Skatteverket noterade detta men gällande regelverk om skattetillägg kommer att följas och skattetillägg påföras i de fall oriktiga uppgifter lämnas.

RF vill använda minnesanteckningar från det här mötet som underlag för kommunikationen till föreningarna.”

RF:s uppfattning

Det är således tre rättsfrågor som SkV nu tänker agera i, där RF:s uppfattning har varit följande:

 • För stor omfattning av den professionella elitidrotten har utgjort en riskfaktor, men då utifrån perspektivet huruvida föreningen uppfyller kraven för allmännyttighet eller inte, det vill säga om föreningen ska vara begränsat
  eller obegränsat skattskyldig. SkV:s nuvarande synes vara något nytt, och
  innebär att föreningen fortfarande kan vara begränsat skattskyldig, men ska
  vara obegränsat skattskyldig för sin elitidrottsverksamhet.
 • Intäkter frånupplåtelser av medierättigheter har RF genom åren hävdat ska betraktas som substitut för publikintäkter, vilka alltid ansetts som skattefria.
  Idrottsskattekommittén presenterade också 2006 ett lagförslag för att klargöra detta. 
 • Intäkter från upplåtelser av rättigheter att använda föreningens klubb-/varumärke i företags kommersiella verksamheter har RF ansett vara skattebefriade reklam-/sponsorintäkter.

RF har i dagsläget ingen anledning att frångå sina uppfattningar i dessa rättsfrågor.

Vad händer nu
Under hösten kommer SkV att välja ut ett fåtal elitföreningar för revisioner, De kommer att avse beskattningsåret 2013, trots att RF försökte övertyga SkV om att de borde avvakta och granska innevarande verksamhetsår i stället.


När SkV är klar med sina revisions-PM, kommer förhandsbesked (fhb) i rättsfrågorna att sökas av SkV hos Skatterättsnämnden (SRN). Nämndens beslut kan sedan överklagas till HFD. Antingen av SkV eller föreningen, beroende på vem som förlorar i SRN.

Det finns två fördelar med detta agerande. För det första måste det prejudikatskapande HFD i princip ta upp ärendet till behandling, Det krävs inget prövningstillstånd (Pt). För det andra så vinns mycket tid jämfört med att driva skatteprocesser i Förvaltningsrätten, Kammarrätten, och sedan efter eventuellt Pt till HFD-avgöranden.

Fara för retroaktivitet?

RF har försökt få SkV att avstå pilotrevisionerna avseende förra årets verksamhet, d v s beskattningsår 2013, utan att lyckas. Eftersom de föreningar som utsätts för revisionerna inte haft några reella möjligheter att förutse och anpassa sig till SkV:s nya uppfattningar, har RF även försökt få SkV att så småningom avstå från att kräva skattetillägg av de granskade föreningarna, men SkV kunde inte ge några sådana löften. Enligt de allmänna reglerna för skattetillägg finns det dock möjligheter för SkV att avstå från krav på skattetillägg, när den omtvistade rättsfrågan kan anses svårbedömd för den skattskyldige. RF:s förhoppning är att så anses vara fallet i dessa rättsfrågor, om nu SkV vinner framgång med sina rättsliga uppfattningar.

För alla övriga föreningar som berörs av SkV:s uppfattningar i de aktuella rättsfrågorna har RF förhoppningen att SkV inte kommer att kräva någon retroaktivitet. D v s  att framtida krav kommer att avse årets – d.v.s. beskattningsåret 2014 – verksamhet.

Men allt detta beror naturligtvis på att Skatteverket vinner framgång med sina ståndpunkter i de framtida rättsliga prövningarna. 

Tills dess att frågorna är rättsligt prövade kommer vi att leva i ovisshet i säkerligen uppåt två år efter det att SkV påbörjat sina revisioner.

Rekommendationer

RF:s rekommendationer till de föreningar som berörs av de aktuella rättsfrågorna r att beräkna de ekonomiska effekterna av vad ett ”worst case-scenario” innebär i ekonomiska termer, och överväga om föreningen behöver reservera medel för framtida skattekrav.

Och i dessa ekonomiska överväganden måste också momseffekterna beaktas.

Momseffekterna vid ett utfall i enlighet med SkV:s uppfattningar är nämligen också omfattande.

Alla intäkter som ska hänföras till förvärvskällan elitidrott till exempel reklam-/sponsorintäkter (25 procent), publikintäkter (sex procent), övriga match-/försäljningsintäkter (25/12 procent) och sponsorevents (25 procent), kommer också att bli momspliktiga. Även ersättningar/”bidrag” från ISF/SF/elitorganisationer/kommuner till elitverksamheten torde bli momspliktiga
intäkter (25 procent).

Mot dessa momspliktiga intäkter får den moms som belöper på kostnader som har ett direkt eller indirekt samband med den intäktsskapande verksamheten dras av. Men det finns ett ekonomiskt mycket viktigt undantag. Den moms som avser kostnader för den idrottsliga verksamheten är nämligen inte avdragsgill. Det följer av EU:s så kallade Momsdirektiv. (Dock inte av den i Sverige gällande mervärdesskattelagen, vilken den skattskyldige kan åberopa tillämpningen av om
den är gynnsammare för denne.)

I direktivet stadgas dock att medlemsstaterna är tvungna att från det momspliktiga området undanta ”vissa tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning vilka görs av organisationer utan vinstsyfte till personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning”. Enligt vår terminologi är det idrott i ideella föreningar. Och här görs ingen skillnad på om föreningen är allmännyttig eller inte.

Med utgångspunkt i detta undantag kommer den förmodligen största momskostnaden därmed inte att medges som avdrag för ingående moms. Följden blir att elitverksamheten i många fall kommer att generera en stor post moms till
statskassan.

Souvenirbeskattning

SkV har också meddelat att man inom kort kommer att publicera ett så kallat rättsligt ställningstagande avseende beskattning av souvenirverksamhet, vars effekter förmodligen också kommer att påverka sådan souvenirförsäljning som de
föreningar som betraktas som föreningar med professionell elitverksamhet måste
ta med i sina bedömningar.

Ett sådant ställningstagande kommer att publiceras på SkV:s hemsida: http://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/2014.4.8dcbbe4142d38302d73b97.html för bevakning av denna rättsfråga.

Huruvida SkV anser att denna souvenirförsäljning ska hänföras till samma förvärvskälla som den professionella elitidrotten, kan vi i dagsläget inte uttala oss om med säkerhet även om väl mycket talar för det.

Skribent: Thomas Karlsson

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss