Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Inkomstskatten

En tillämpning av nedan specialregler utgår ifrån att idrottsföreningen uppfyller kraven för att betraktas som allmännyttig. Vilka de är måste du läsa mer om här (länk 10). Om dessa förutsättningar inte uppfylls kan du sluta läsa här, ty då gäller ingen av de följande specialreglerna på inkomstskattens och momsens område, och inte heller de som gäller för arbetsgivaravgifter och skatteavdragsskyldigheten (”den halva prisbasbeloppsregeln”).
 • Uppdaterad: 25 SEP 2013 15:55

I texten hänvisas till fördjupningsmaterialet längst ner på sidan.

En allmännyttig idrottsförening är befriad från att betala skatt på t ex ränteintäkter från bankkonton, och eventuella utdelningar på värdepapper såsom aktier och obligationer. Skulle föreningen sälja en fastighet som man äger, eller värdepapper, och göra realisationsvinster på dessa försäljningar är även dessa skattebefriade. Denna skattebefrielse gäller oavsett hur mycket intäkten/vinsten uppgår till.

Om föreningen har inkomster från en fastighet som den äger – t ex en idrottsplats/-anläggning - blir dessa intäkter skattebefriade under förutsättning att föreningen kan visa att den använder fastigheten till mer än hälften i och för sin egen idrottsliga verksamhet. Mer om fastighetsbeskattning finns att läsa i fördjupningsmaterialet.

När det gäller en förenings s.k. rörelseverksamhet finns det tre huvudtyper av dessa som är skattebefriade;

 • de idrottsnaturliga
 • de servicesyftande
 • de hävdvunna/traditionella

Skulle en rörelseverksamhet inte gå att hänföra till någon av dessa tre kan den ändå komma att bli skattebefriad beroende bl a på dess omfattning i förhållande till föreningens övriga rörelseintäkter, samt på vilket sätt den bedrivs. Den s k ”huvudsaklighetsbedömningen”. Om du vill läsa mer om vad man skattemässigt menar med ”rörelse” - se fördjupningsmaterialet.

Skulle däremot en verksamhet inte gå att inordna i någon av dessa fyra möjligheter till skattebefrielse enligt ovan ska den beskattas med 22 procent av det netto den givit, d v s efter det att avdrag för kostnader direkt nödvändiga för dessa intäkters förvärvande gjorts. Observera dock den risk för beskattning av föreningens samtliga rörelseintäkter som kan följa av att ”huvudsaklighetsbedömningen” inte utfaller positivt, se nedan.

Idrottsnaturliga intäkter

Sammanfattningsvis kan påstås att allt som en idrottsförening tjänar på den idrottsliga verksamhet man bedriver inom ramen för sitt ändamål enligt sina stadgar är att betrakta som skattebefriade. Det krävs nämligen för skattefrihet att verksamheten anses ha direkt naturlig anknytning till det idrottsliga ändamålet i föreningen.

Exempel härpå är t ex entré-/publikintäkter, anmälningsavgifter, banhyresinkomster etc. T ex är en tennisklubbs intäkter från uthyrning av sina tennisbanor skattebefriade, och även en kanotklubbs intäkter från kanotuthyrning. Även intäkter från instruktions-/utbildningsverksamhet är att hänföra till de skattebefriade. T ex en dykklubbs intäkter från dykinstruktion, eller kanotklubbens från paddlingsinstruktioner.

Det avgörande för skattefriheten är att idrottsföreningen faktiskt bedriver en egen föreningsverksamhet som man härutöver ”utnyttjar” för finansieringen av sin idrottsverksamhet. En handbollsförening torde t ex inte kunna åberopa denna grund för inkomster som uppkommer när man hyr ut sin handbollshall för tennis- och badmintonspel.

Se även fördjupningsmaterialet.

Intäkter från serviceverksamhet

Här handlar det om verksamheter som anses ha en indirekt naturlig anknytning till föreningens ändamål. För idrottens del handlar det främst om två typer av skattebefriad serviceverksamhet.

 • Den första är en förenings serveringsverksamhet som bedrivs i samband med föreningens tränings- och tävlingsverksamhet. Det måste kunna konstateras att öppettiderna har ett samband med föreningens bedrivna idrottsverksamhet. Det får dessutom inte vara en servering som mer antagit formerna av en restaurang. Någonstans finns en bortre gräns för skattebefrielsen som dock är svår att bestämma då det inte finns några rättsliga avgöranden att åberopa.
 • Den andra skattebefriade serviceverksamheten är försäljning av sportartiklar i samband med föreningsverksamheten. Den får inte ta alltför stor omfattning i anspråk, och till sin natur inte vara att jämställa med en sportaffär, liksom att sortimentet givetvis måste ha anknytning till föreningens specifika idrottsverksamhet. Ett exempel som torde accepteras som skattebefriad är t ex en golfklubbs golfshop-verksamhet i direkt anslutning till klubbens golfbana.

Se även fördjupningsmaterialet.

Hävdvunna/traditionella finansieringsverksamheter

Detta är den största skattebefriade gruppen av rörelseverksamhet, och för majoriteten av våra idrottsföreningar har de varit de mest betydelsefulla finansieringsverksamheterna.

Det kan konstateras att den exemplifiering som den ursprungliga lagtexten innehöll, och som fanns i lagtext fram till år 2000, var den syn man hade på finansieringsverksamheter i mitten av 70-talet. Utifrån denna syn har sedan begreppet utvecklats genom att skattedomstolarna – och främst den rättsskapande Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) – genom åren slagit fast att viss verksamhet är att betrakta som hävdvunnen, respektive inte.

Den exemplifierande lagtexten med dessa skattebefriade verksamheter löd på följande sätt: ”Till verksamhet som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete räknas anordnande av bingo och andra lotterier, fester, basarer, försäljnings- och insamlingskampanjer...... Detsamma gäller verk¬samhet som består i att en förening upplåter reklamutrymme på klubbdräkter eller i föreningens sam¬lingslokaler e. d.”

Till den dåvarande lagtextens exemplifiering skall dessutom läggas uttalan¬den i förarbetena från 1977 innebärande att även danstillställningar, loppmarknader och tivoliverksamhet ansågs vara att jämställa med de exemplifierade.

För att en verksamhet ska kunna betraktas som hävdvunnen/traditionell synes det som att det krävs någon grad av naturligt samband med - eller koppling till - de ovan angivna exemplifierade verksamheterna.

Exempel på verksamheter som skattedomstolarna – Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD)/Regeringsrätten (RR) och Kammarrätterna (KR) - genom åren ansett vara hävdvunna är följande:

 • Festplatsverksamhet (RR 1983)
 • Lokalmyntsförsäljning (KR Sthlm 1985)
 • Skötsel av barkborrefällor (KR Gbg 1985)
 • Pappersinsamling (RR 1985)
 • Logdansverksamhet (RR 1992)
 • Servicecentral för Bingo-Lotto (RR 1999)
 • Rockkonsertarrangemang (RR 1999)

Exempel på motsatsen är följande:

 • P-hus-skötsel (KR Sthlm 1985)
 • Campingbevakning (RR 1987)
 • Vakttjänstgöring i folkpark (RR 1987)
 • Biografverksamhet (RR 1988)
 • Konstmappsförsäljning (RR 1989)
 • Café och danskvällar (RR 1988)
 • Skogsavverkning (RR 1988)
 • Campingdrift (RR 1988)
 • Second Hand-butik (KR Gbg 2004)

Den nödvändiga informationen om dessa finansieringsverksamheter – åtminstone skattemässigt – hittar du genom klicka här (länk 13). Redan här ska dock varnas för att den mängden av olika typer av varor och tjänster som idrottens organisationer idag säljer/förmedlar inte går att inordna i den exemplifiering etc. enligt ovan, om den verksamheten inte går att hänföra till försäljnings- och insamlingskampanjer. Och är det frågan om en mer eller mindre årligt löpande försäljningsverksamhet så kan inte denna grund för skattefrihet med framgång åberopas.

Skattefrihet p g a ”huvudsaklighetsbedömningen”?

Denna skattefrihetsgrund kan vara räddningen för många föreningar om den är tillämplig. Framförallt kan den medföra skattefrihet när det gäller den försäljningsverksamhet som nämndes i föregående avsnitt och som inte går att hänföra till kampanjer. Men den kan också vara förödande i skattehänseende.

Utfallet avgörs av bl a på vilket sätt den ifrågasatta verksamheten bedrivs och på dess omfattning i förhållande till föreningens övriga rörelseintäkter.

Kortfattat kan sägas att så länge ”de främmande intäkterna” – d v s de som inte går att inordna i någon av de tre ovan först behandlade skattefrihetsgrunderna - inte utgör mer än ca 20 – 30 procent av föreningens totala rörelseintäkter så kan de bli betraktade som skattebefriade. Avgörande för om denna beräkning överhuvudtaget ska göras är att samtliga föreningens rörelseintäkter bedrivs med i stort sett ideellt arbetande föreningskrafter.

Gör nu inga skattebedömningar med åberopande av denna skattefrihetsgrund utan att ha läst mer i fördjupningsmaterialet.

”Deklarationsskyldigheten”

En allmännyttig ideell förening som inte begärt befrielse från att avge en ”Särskild uppgift” (Inkomstdeklaration 3) ska årligen, senast den 2 maj, avge en sådan, innehållande bl a en ekonomisk redogörelse från senaste verksamhetsåret. Enklast sker redovisningen genom att bifoga den av årsmötet fastställda årsredovisningen. Sådan skyldighet föreligger så snart föreningen har intäkter på 100 kr eller mer.

Om Skatteverket (SkV) – efter ansökan från föreningen på särskild blankett (SkV-nummer 2501) - bedömer att föreningen inte har några skattepliktiga inkomster, eller i övrigt någon komplicerad ekonomisk situation, torde en befrielse medges för kommande fem år.

Har föreningen dock inkomstskattepliktiga intäkter medges normalt ingen befrielse, samt måste föreningen redovisa dessa intäkter i den särskilda självdeklarationen (också på blankett 3).

Se även fördjupningsmaterialet.

Organisationsnummer

En förening som fullgör sin skyldighet att avge den särskilda uppgiften tilldelas härefter ett organisationsnummer. Man kan också ansöka särskilt om att få ett, när behov föreligger. T ex som krav för kommunalt LOK-stöd, för hyresavtalstecknande eller kontoöppning hos kreditinstitut. Det finns en särskild SkV-blankett för sådan ansökan (SkV-nummer 8400).

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss