Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Ombildning av fleridrottsförening till alliansförening

Tillvägagångssättet för att förändra en fleridrottsförening till en alliansförening kan alternativt ske utan att föreningen formellt behöver läggas ned. Finns av olika anledningar en önskan att behålla den "gamla" juridiska personen, dvs fleridrottsföreningen, men samtidigt låta verksamheten för de olika idrotterna organiseras i separata egna föreningar, är även det möjligt. I sådant fall ombildas föreningen genom stadgeändring och genom en uppdelning av föreningens verksamhet.
  • Skapad: 16 SEP 2013 16:17

På samma sätt som beskrivits i övrigt vad gäller föreningsombildning beslutar årsmötet att låta överföra de olika idrottsverksamheterna till nya egna specialidrottsföreningar (uppdelning). Därefter beslutar medlemmarna att ändra föreningens stadgar så att den i stället för att ha fysiska personer som medlemmar framledes ska bestå av de nybildade specialidrottsföreningarna och eventuellt senare nytillkomna föreningar som medlemmar.

Denna stadgeändring, tillsammans med eventuell ändring av namnet, är det som främst markerar att föreningen har förändrats till det som vi inom idrottsrörelsen brukar beteckna alliansförening. Vid sidan av dessa ändringar fattas även beslut om stadgeändringar i övrigt, på sätt som gör att den gamla fleridrottsföreningen efter fullbordad ombildning kommer att se ut på samma sätt som om en ny alliansförening (en ny juridisk person) hade bildats. Resultatet blir i princip detsamma även om tillvägagångssättet är ett annat.

En mycket väsentlig skillnad måste dock påpekas. I det fall att den gamla fleridrottsföreningen läggs ned (likvideras), upphör den gamla juridiska personen att existera. Man får förutsätta att likvidationen har tillgått på ett korrekt sätt, att alla tillgångar har skiftats ut på respektive nybildade föreningar och nybildad alliansförening, att skulder har reglerats och att avtal av olika slag antingen har överförts till ny avtalspart eller på annat sätt har reglerats.

I det fall att fleridrottsföreningen ombildas genom stadgeändring till en alliansförening kommer den "gamla juridiska personen" att finnas kvar. Har inte i tillräcklig utsträckning reglerats att fleridrottsföreningens tillgångar och skulder ska överföras till de nya föreningarna, kommer dessa skulder att finnas kvar inom alliansföreningen. Detsamma gäller avtal och andra förpliktelser som fleridrottsföreningen har åtagit sig, och som inte har överförts till de nya specialidrottsföreningarna.

Det finns exempel på tvister (bl. a. rörande övergångsavtal) där en till alliansförening ombildad idrottsförening blivit krävd på fullgörelse av avtal (övergångssumma) som ingåtts med fleridrottsföreningen och som enbart rört verksamhet inom en vis idrott. Hade uppdelningen av föreningen tillgått på ett ur idrottslig synpunkt korrekt sätt, skulle alla avtal som rör en separat idrott ha överförts till den nya specialidrottsföreningen. Självfallet sker en sådan omskrivning av avtalet med den andra partens medgivande. Skulle det senare inte medgivas, kan det i sig vara något som förändrar förutsättningarna överhuvudtaget för en uppdelning av föreningen.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss