Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Ombildning – från en fleridrottsförening till flera specialidrottsföreningar

Ett beslut om uppdelning av en fleridrottsförening till nya specialidrottsföreningar är ett mycket stort och avgörande beslut för föreningens medlemmar. Vad det i realiteten handlar om är att besluta att upplösa föreningen i dess gamla juridiska form, eller i vart fall drastiskt ändra förutsättningarna för föreningens verksamhet och organisation. Tveklöst är det därför alltid föreningens årsmöte som ska avgöra frågan (jfr 1 kap 9 § och 3 kap. 5 § i stadgemall för idrottsföreningar).
  • Uppdaterad: 01 JUL 2016 12:09

För upplösning av föreningen krävs normalt beslut av årsmötet med minst 2/3-dels majoritet. Beslut om nedläggning av enstaka idrott kan visserligen inte betraktas som nedläggning av föreningen, men sannolikt krävs även här kvalificerad majoritet eftersom det torde röra sig om en stadgeändring. Ska föreningen upphöra att bedriva en viss idrott kan det sannolikt också vara en förändring av föreningens ändamålsparagraf (jfr 1 § i RF:s stadgemall för idrottsföreningar).

Det bör uppmärksammas att många föreningar har stadgar som anger en strängare ordning än den som omnämns i RF:s normalstadgar. I vissa föreningsstadgar föreskrivs således att endast ordinarie årsmöte kan fatta beslut om upplösning. Inte sällan brukar det också förekomma i föreningsstadgar kravet att föreningen kan upplösas enbart efter beslut på två årsmöten (varav ett kanske ska vara ordinarie) hållna med viss tids mellanrum. Förekommer strängare skrivning i föreningens egna stadgar är medlemmarna alltid skyldig att följa denna ordning. 

Oavsett om det är styrelsen, företrädare för viss idrottskommitté/-sektion inom föreningen eller enskilda medlemmar som väcker frågan om uppdelning av föreningen är det alltid av största vikt att tid ges för diskussioner, analyser och planering innan beslut tas. Snabba beslut har ofta visat sig medföra större problem för organisationen än de som fanns innan uppdelningen.

Ett bra sätt att väcka frågan är att kalla till ett extra årsmöte med föreningen (om det ordinarie inte är nära förestående) med angivande av att ärendet gäller att få höra medlemmarnas principiella inställning till att föreningen uppdelas. Erhålls majoritet för att dela föreningen, beslutar lämpligen mötet att uppdra till styrelsen att utreda frågan och lägga ett färdigt förslag till nästa ordinarie årsmöte. Årsmötet har sedan att ta definitiv ställning till om föreningen ska uppdelas. Ett beslut som normalt kräver minst 2/3 majoritet (se ovan).

Innan det definitiva beslutet tas bör vissa mer eller mindre praktiska förutsättningar för uppdelningen klarläggas. Förening som deltar i seriespel och liknande måste efter kontakt med respektive SF ha förvissat sig om att platsen i serien får överlåtas till den/de nybildade föreningen/-arna. Likaså måste licenser och liknande överföras. Vidare måste föreningen se till att alla ekonomiska mellanhavanden med utomstående är klart reglerade vid tidpunkten för beslutets ikraftträdande. Antingen betalas föreningens skulder respektive krävs fordringar in, eller så avtalas med motparterna om att få överföra skuld/fordran på respektive nybildad specialidrottsförening. Detsamma gäller de avtal som föreningen har i övrigt. I och med att den ”gamla” föreningen upplöses finns inte längre någon avtalspart. Följaktligen måste avtalen skrivas om på så sätt att de nya specialidrottsföreningarna går in som nya avtalsparter. Inte minst viktigt är att detta gäller även för eventuella spelaravtal.

För att övergången till den nya ordningen ska ske smidigt kan årsmötet besluta att den nya ordningen ska börja gälla från ett visst datum. Under tiden från årsmötet och fram till detta datum bildas de nya specialidrottsföreningarna och interimistiska styrelser väljs i dessa. Årsmötesbeslut kan verkställas först när dessa är bildade. Den gamla föreningens styrelse måste också ges tid att verkställa de uppdrag om avveckling ("likvidation") som getts genom årsmötesbeslutet. Avvecklingsprocessen avslutas med ett möte där bl a frågan om ansvarsfrihet för styrelsen tas upp och där föreningen formellt också läggs ned.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss