Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Frågor och svar


Här hittar du svaret på de allra vanligaste frågorna inom ett flertal olika ämnen. Välj kategori i menyn till vänster.

Saknar du någon fråga? Skicka ett mejl till This is a mailto link.

Välj område: 

  Juridik LOK-stöd        
Juridik

Arbetstillstånd för utländska idrottare och tränare, vad gäller?

Medborgare i länder utanför EU och som inte omfattas av EES-avtalet måste ha arbetstillstånd för att få bo och arbeta i Sverige.

Arbetstillstånd beviljas av Migrationsverket. RF är remissinstans för idrottsutövare/tränare, även vid prövning av permanent uppehållstillstånd.

För att arbetstillstånd ska kunna beviljas fordras att

  • ett av båda parter undertecknat kontrakt bifogas ansökan
  • det av kontraktet framgår att lönen är minst 14 300 kronor per månad

Mer information om arbetstillstånd

Visa svar


Dölj svar


Att hålla samman eller dela upp föreningen?

I många föreningar som har flera sektioner, s k flersektionsföreningar, uppkommer ibland den situationen att sektionerna vill vara juridiskt självständiga i förhållande till "moderföreningen". Det är i denna situation viktigt att känna till att en flersektionsförening är en juridisk person och att sektionerna lyder under föreningens årsmöte och styrelse. Vill föreningen hålla samman måste åtgärder vidtas för att sektionerna skall kunna fungera som underavdelningar (se ovan). Vill man däremot ta steget fullt ut uppkommer frågan om att dela föreningen i flera självständiga föreningar.
Den som vill ha mer information om detta hänvisas till RF:s temahäfte nr 4 "Hålla samman eller dela upp föreningen".

Visa svar


Dölj svar


Föreningen blir juridisk person - vad innebär det?

Att idrottsföreningen blir en juridisk person - en ideell förening - torde vara en av de främsta anledningarna till bildandet. En juridisk person kan äga tillgångar och ha skulder, den kan vara part i avtal och kan uppträda som part inför domstol och myndigheter. En juridisk person kan försättas i konkurs.

Enligt gällande huvudregel är det den juridiska personen som med sina tillgångar svarar för de förbindelser som uppkommer i föreningen. Enskilda medlemmar går i princip alltid fria från personligt betalningsansvar, och föreningens företrädare blir ansvariga i princip enbart om de missköter sitt uppdrag. Det är under dessa förhållanden av yttersta vikt att föreningsmedlemmarna i allmänhet och föreningens företrädare i synnerhet har grundläggande föreningskunskap.

Visa svar


Dölj svar


Hur lägger man ned en förening?

Det första man bör göra när frågan om nedläggning av en förening uppkommer är att läsa i föreningens stadgar. Beslut om nedläggning är alltid en årsmötesfråga, och i vissa föreningar kan det krävas två årsmötesbeslut. Viktigt är att i beslutet om nedläggning anges att ev tillgångar skall gå till ett idrottsfrämjande ändamål och inte fördelas mellan medlemmarna. Har föreningen "somnat in" och svårigheter finns att hitta medlemmarna bör ansvariga personer kontakta DF för att få hjälp med nedläggningsproceduren.

Visa svar


Dölj svar


Kan man utesluta en medlem?

En grundläggande princip inom idrottsrörelsen är att idrottsföreningen ska vara öppen och tillåta att i princip alla som önskar kan bli medlemmar. Det krävs ett handlande från medlemmens sida som är av mycket allvarlig natur för att denne ska kunna uteslutas ur föreningen.

Ett uteslutningsbeslutet kan vila på en i stadgarna intagen objektiv eller subjektiv uteslutningsgrund. Som en objektiv uteslutningsgrund räknas bl a medlems underlåtenhet att betala medlemsavgift (de s.k avgiftsfallen).

De subjektiva uteslutningsgrunderna förutsätter värdeprövningar i det enskilda fallet, t ex huruvida medlemmen kan anses ha motarbetat föreningens intressen. De ställer höga krav på föreningsstyrelsens omdöme vid beslutsfattandet. Riktpunkten bör vara "hellre fria än fälla". Prövningen får inte påverkas av generella bedömningar, och det räcker inte med att vederbörande anses vara besvärlig eller att han uttalat sig förklenande om styrelsen eller andra funktionärer. Vidare får medlem inte uteslutas därför att han, med utnyttjande av sin stadgeenliga rätt, fört talan mot styrelsebeslut.

Skäl till uteslutning kan exempelvis vara om medlem mot bättre vetande eller uppenbart falskt sprider ut att styrelsen eller namngivna ledamöter grovt åsidosatt sina plikter mot föreningen och dess medlemmar.

Visa svar


Dölj svar


Kan någon nekas medlemskap?

I princip, nej. Idrottsföreningar som är anslutna till RF ska i princip vara öppna för alla. Detta innebär att en person inte kan nekas medlemskap, om det inte kan förutses att personen ifråga kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Undantag härifrån kan finnas beträffande vissa korpklubbar, vilka endast är anslutna till Korpen.

Visa svar


Dölj svar


Vilken självständighet har en sektion?

Många idrottsföreningar har för sin idrottsliga verksamhet inrättat sektioner med särskild sektionsstyrelse. En sektion definieras inom idrottsrörelsen som en underavdelning inom idrottsföreningen. Sektionen är ingen egen juridisk person utan lyder under föreningens styrelse (föreningsstyrelsen/huvudstyrelsen) och sektionsstyrelsen har frihet att agera endast inom av föreningsstyrelsen fastställda ramar.

Visa svar


Dölj svar


Vilket ansvar har föreningens styrelse?

Läs mer om föreningsstyrelsens ansvar 

Föreningsstyrelsen har fått medlemmarnas förtroende att sköta föreningens verksamhet när årsmötet inte är samlat. I styrelsens åliggande ingår särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, att ansvara för och förvalta föreningens medel, att tillställa revisorerna räkenskaper m m samt att förbereda årsmöte.

Det ankommer på varje styrelseledamot att utföra sitt uppdrag korrekt, lojalt och omsorgsfullt. Skulle styrelseledamot inte leva upp till detta finns risk för att denne kan bli personligen ansvarig för den skada som därigenom åsamkas föreningen.

Det är föreningen som enligt huvudregeln svarar med sina tillgångar för föreningens åtaganden. Styrelsen och medlemmarna går alltid fria från ansvar så länge som verksamheten har skötts korrekt. I själva verket kan man säga att medlemmarna i princip alltid går fria från ansvar. Styrelsen och eventuella andra föreningsföreträdare kan ställas till ansvar eftersom det är till dessa personer som man har anförtrott uppdraget att sköta föreningens angelägenheter. Ansvaret kan förenklat indelas i tre områden:

- skadeståndsansvar
- straffrättsligt ansvar
- personligt betalningsansvar.

Läs mer om föreningsstyrelsens ansvar

Visa svar


Dölj svar


LOK-stöd

När kan jag nå LOK-stödsgruppen?

LOK-stödsgruppen har telefontid måndag-fredag klockan 08.30-16.00. Telefon 08-699 61 50 (val 3).

Det går också bra att kontakta LOK-stödsgruppen via e-post till This is a mailto link.

Notera att LOK-stödsgruppen inte ska förväxlas med Idrottssupporten som har andra öppettider.

Visa svar


Dölj svar


Vad är ledarstöd?

Ledarstöd är den del av LOK-stödet som ges för den ledare som närvarar vid gruppaktiviteten (den andra delen av LOK-stödet ges för deltagarna). För år 2014 är ledarstödet 24 kr. Det betyder att föreningen får 24 kr för varje ledarledd gruppaktivitet (som i övrigt uppfyller villkoren för LOK-stödet).

Utöver ledarstödet finns också ett extra ledarstöd (2014: 6 kr).

Läs mer om ledarstöd och extra ledarstöd på denna sida.

Visa svar


Dölj svar


Vad är extra ledarstöd och hur får man det?

För gruppaktiviteter där man har två eller flera ledare på plats kan föreningen få ett extra ledarstöd (år 2014 = 6 kr).

Syftet med ledarstödet är att påvisa vikten av ledare i föreningens verksamhet och motivera till fler ledare vid föreningarnas aktiviteter.

De indirekta effekterna kan ses i att fler ledare gör att fler barn blir sedda och fler vuxna kring idrotten kan fungera som stöd eller verka för att förhindra kränkningar och olyckor. Förutom indirekta effekter stärks också den organiserade idrotten och föreningens styrelse har möjlighet att stödja  och ställa krav kring ledarens engagemang i verksamheten.

Extra ledarstöd förutsätter att föreningen närvaroregistrerar sina aktiviteter via IdrottOnline, eftersom det är det enda system som i dag kommunicerar med vårt verksamhetsredovisningssystem som vi använder på RF för att handlägga de inkomna LOK-stödsansökningarna. Det är alltså det enda sätt på vilket vi kan se hur många ledare som varit närvarande på respektive gruppaktivitet.

 

Läs mer om ledarstöd och extra ledarstöd på denna sida.

Visa svar


Dölj svar


Vad är det för id-nr som kommunen behöver för vår förening när det gäller kommunfilen?

Id-numret är samma som ert föreningsnummer hos oss.

Om ni inte vet vad ni har för föreningsnummer så hittar ni det t.ex. på er IdrottOnline-sida under Klubbinfo. Kommunen behöver bara siffrorna före bindestrecket i föreningsnumret.

Visa svar


Dölj svar


Hur länge ska vi spara närvarokorten?

Närvarokorten skall arkiveras av föreningen i sju år enligt bokföringslagen.

 

Närvarokort för perioder före år 2011 ska arkiveras i tio år.

Visa svar


Dölj svar


När betalas bidraget ut?

När ansökan godkänts av LOK-stödsgruppen får föreningen ett mail (skickas till ordförande, kassör och LOK-stödsansvarig). När man fått detta godkännande sker sedan utbetalning i veckan efter (utbetalningarna startar dock tidigast veckan efter sista ansökningsdag).

I fall då ansökan måste kompletteras eller ändras eller på annat sätt justeras sker eventuell utbetalning så snart ärendet är slutfört.

För kontrolluttagna sker utbetalning fr.o.m. ordinarie utbetalningsdatum och fortlöpande under perioden så snart kontrollen är slutförd. Målsättningen är att samtliga kontrollärenden skall vara påbörjade till den 30 november (våren) respektive den 30 maj (hösten).

Visa svar


Dölj svar


Får min kommun ansökan genom er?

Nej, ansökan om eventuella kommunala bidrag måste därför göras direkt till berörd kommun. Varje kommun kan ha sina egna regler och ansökningsdatum för bidrag. Ta därför kontakt direkt med er kommun angående kommunala bidrag.

Observera att det inte heller räcker att skicka ansökan till sin kommun – föreningen måste också göra en ansökan om statligt LOK-stöd via IdrottOnline Klubb.

Vissa kommuner kan dock ta emot kommunfilen från IdrottOnline, vilket innebär att det som ni närvaroregistrerat online via föreningens IdrottOnline-sida kan föras över till kommunens system. Din kommun har i så fall gett dig instruktioner om hur ni ska gå tillväga.

 

Visa svar


Dölj svar


Vad har vi för föreningsnummer?

Observera att  organisationsnummer inte är detsamma som föreningsnummer.  Föreningsnummer är det nummer ni har fått från ert förbund. Om ni saknar  uppgift om ert föreningsnummer - ta kontakt med ditt distriktsförbund för information.

Föreningsnumret kan ni också hitta under "Klubbinfo" på er förenings IdrottOnline-sida.

Visa svar


Dölj svar


Vi fick bara 23 sammankomster godkända av de totalt 58 vi hade sökt för. Vad händer med de pengar som vi nu inte fick?

Varje år finns en viss summa pengar att fördela på alla som söker LOK-stöd. Utbetalning görs med i förväg fastställda belopp för ledarstöd och deltagarstöd (och ev extra ledarstöd). De pengar som blir över efter årets slut (t.ex. efter genomförda kontroller) återförs till LOK-stödspotten.

Dessa pengar betalas sedan ut till samtliga föreningar som sökt LOK-stöd det året, en s.k. fyllnadsutbetalning. Inga pengar återförs till Riksidrottsförbundet eller till staten, utan alla pengar går ut till sökande föreningar.

Visa svar


Dölj svar


Vår förening har aktiviteter på lunchrasten i skolan. Kan vi söka LOK-stöd för det?

Enligt LOK-stödföreskrifterna §3 kan LOK-stöd sökas för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för.

Det finns inga restriktioner kring när på dygnet en aktivitet kan äga rum. Fokus ligger på att det är föreningens egen aktivitet och att övriga villkor enligt LOK-stödsreglerna uppfylls, så som t.ex. minst 60 minuter, gemensam samling och avslutning, ledare närvarande, minst 3 deltagare, osv (se LOK-stödsföreskrifterna för fullständiga villkor).

 

Visa svar


Dölj svar


Hur gör jag någon till ordförande/kassör/LOK-stödsfirmatecknare i IdrottOnline Klubb?

Logga in på föreningens sida och klicka på fliken medlemsregister (observera att endast person med behörighet klubbadministratör kommer åt medlemsregistret). När du kommit till medlemsregistret så finns en ruta uppe till höger där rollerna visas. Klicka på "Lägg till/Ändra". Tänk på att finns inte personen inlagd i medlemsregistret måste den först läggas in som ny medlem.

Du kan också läsa om behörighet och roller i LOK-stödsmanualen som finns här.

Visa svar


Dölj svar


Vi har skickat in vår ansökan via IdrottOnline. Behöver vi skicka in några papper?

Ni behöver inte skicka in några papper. Vi får alla uppgifter vi behöver direkt via er rapportering där.

Endast i händelse av att föreningen tas ut för kontroll (eller annat ärende) behöver ni skicka in några papper. LOK-stödsgruppen kommer då att kontakta er och redogöra för exakt vad som ska skickas in.

 

Visa svar


Dölj svar


Går det att få ETT lösenord till föreningen istället för ett för varje person som det är i dag?

Nej, all inloggning till IdrottOnline är personlig och utgår från just dig som person och ditt unika personnummer. Det finns därför ingen möjlighet att ha en gemensam inloggning för hela föreningen. Tänk på att inloggningen alltså sker i ditt eget namn och allt som görs alltså kommer att göras i ditt namn.

Dessutom är eventuella roller och behörigheter knutna till specifik person, t.ex. ordförande, LOK-stödsansvarig, administratör, klubbadministratör, osv.

Visa svar


Dölj svar


Vad är "prova på"? Hur många gånger får man prova på?

"Prova på" är ett sätt för föreningen att rekrytera nya medlemmar. Prova-på-aktiviteter kan tas med i LOK-stödsansökan om de utförts med syfte att rekrytera nya medlemmar.

Enligt praxis kan LOK-stöd ges för upp till 3 tillfällen per person. Tänk på att även för dessa personer krävs både namn och personnummer.

Visa svar


Dölj svar


Hur får jag ett kvitto på att ansökan är inskickad?

När ni klickat på knappen inne på ansökan för att skicka in den så får ni en bekräftese på skärmen. Denna går att skriva ut genom att välja "Arkiv" och "Skriv ut".

Om ni missar att skriva ut vid det tillfället kan ni gå in i efterhand på LOK-fliken på er sida. Gå in på ansökan så ser ni där om den är inskickad (står med grön text) eller om den inte är inskickad (röd text). Ni kan också gå in på Historik och där se status för ansökan.

Visa svar


Dölj svar


Samarbetar ni med kommunen vad gäller inskickande av LOK-stöd? Hur i så fall?

Nej, vi samarbetar inte med kommunen vad gäller inskickande av LOK-stödsansökan. De betyder att ni måste skicka in en separat ansökan till kommunen.

Däremot finns det möjighet för de föreningar som gör sin närvaroregistrering via IdrottOnline att ta ut en kommunfil som sedan kan användas för den kommunala bidragsansökan. Se vidare information på denna sida

Visa svar


Dölj svar


Finns det en mobiltelefonapp för LOK-stödet?

Ja, det finns en IdrottOnline-app för Windows, iPhone och Android.

Läs mer i vår lathund för appen som du hittar här.

Visa svar


Dölj svar


Vem är det som bestämmer hur LOK-stödsredovisningen ska ske?

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Det är sedan Riksidrottsstyrelsen som beslutar om föreskrifterna för LOK-stödet.

Visa svar


Dölj svar


Vem kan göra föreningens ansökan via IdrottOnline Klubb?

Ansökan kan skickas av person som tilldelats rollen ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida.

Visa svar


Dölj svar


Finns det någon manual för hur jag ska göra ansökan via IdrottOnline Klubb?

Ja, det finns en manual för LOK-stödsansökan.

Ladda hem den här.

Visa svar


Dölj svar


Hur aktiverar vi vår sida i IdrottOnline?

Klicka här för att läsa om hur ni aktivierar föreningens sida på IdrottOnline. 

Visa svar


Dölj svar


Vad är LOK-stöd?

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja idrottsverksamhet för barn- och ungdomar mellan 7-25 år i föreningarna.

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till RF.

  • Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).
  • Bidragsberättigad ålder är mellan 7-25 år
  • Bidrag ges för maximalt 30 deltagare per sammankomst.
  • Fullständiga regler för LOK-stödet hittar du här.

Visa svar


Dölj svar


Hur mycket pengar får man?

För år 2014 är beloppen enligt följande:

Deltagartillfälle: 8 kr

Ledarstöd: 24 kr

Extra ledarstöd: 6 kr

 

Visa svar


Dölj svar


Jag glömde tre närvarokort när jag skickade in ansökan förra perioden. Kan jag ta med de korten den här gången?

Nej, man kan inte söka LOK-stöd retroaktivt. De pengar som finns tilldelade för LOK-stödet fördelas på de föreningar som sökt. När utbetalningen är gjord är också alla pengar fördelade.

Det statliga LOK-stödet söks halvårsvis, två gånger per år. De två perioderna omfattar tiden 1 januari-30 juni respektive 1 juli-31 december. Sammankomster tillhörande annan period än den just nu aktuella kan inte tas med i ansökan.

Visa svar


Dölj svar


För vilken ålder ges LOK-stöd?

LOK-stöd ges för deltagare i åldern 7-25 år. För funktionshindrade deltagare finns ingen övre åldersgräns. (Se LOK-stödsföreskrifterna §6)

Deltagarna räknas fr.o.m. det år de fyller 7 t.o.m. det år de fyller 25 år.

 

Före 2014 var åldersspannet 7-20 år.

Visa svar


Dölj svar


Vi har missat att ansökan skulle ha varit inne för en månad sedan. Vad händer nu?

Sista dag för ansökan är den 25 augusti (vårens aktiviteter) respektive den 25 februari (höstens aktiviteter).

Ur LOK-stödsföreskrifterna §8:
"Ansökan som skickas in efter den 25 augusti respektive den 25 februari ska avvisas såvida inte föreningen kan visa att förseningen beror på ursäktande omständigheter".

Visa svar


Dölj svar


Kan vi göra egna närvarokort?

Ja, det går bra att föreningen gör sina egna närvarokort eller t.ex. använda närvarokort som kommunen tillhandahåller. Det är dock mycket viktigt att de uppgifter som vi efterfrågar finns med på närvarokortet.

Redovisningen ska innehålla uppgift om föreningens namn, SF-idrott, aktivitet, plats, datum, tid samt deltagarnas och ledarnas namn, personnummer, kön, eventuell funktionsnedsättning och närvaro. Redovisningen ska vidare vara undertecknad av ledaren.

 

Visa svar


Dölj svar


Vi har redovisat via IdrottOnline Klubb. Nu har vi fått in ytterligare två närvarokort som vi vill få med. Hur gör vi?

Ni kan göra en tilläggsansökan via IdrottOnline Klubb. Tänk på att enligt LOK-stödsföreskrifterna §8 så kan inte ansökan och därmed inte heller komplettering göras efter sista ansökningsdagen (25 februari respektive 25 augusti).

Visa svar


Dölj svar


Vi blev anslutna till Svenska Fotbollförbundet den 8 september. Kan vi söka LOK-stöd?

För att söka statligt LOK-stöd måste föreningen vara medlem i specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet.

LOK-stödet ges för aktiviteter som ägt rum fr.o.m. den dag då föreningen anslöts till specialidrottsförbund. I frågan ovan nämns att föreningen anslöts den 8 september. Det betyder att föreningen då kan söka LOK-stöd för aktiviteter som ägt rum efter den 8 september.

Sammankomster före detta datum kan inte tas med i ansökan.

Visa svar


Dölj svar


Har ansökan kommit in?

När ansökan görs via IdrottOnline Klubb erhålles direkt ett kvitto på att ansökan har registrerats.

Om man går in på LOK-fliken och sen på Ansökan så ser man där om den är inskickad eller inte. Om den är inskickad så står detta med grön text. Skulle den inte vara inskickad så står det "Ansökan ej inskickad" med rött.

Visa svar


Dölj svar


Måste vi verkligen skaffa ett plus- eller bankgiro?

Utbetalning kan endast göras till plus- eller bankgiro som är tecknat i föreningens eget namn. Utbetalning av LOK-stöd kan inte göras till vanligt bankkonto.

Visa svar


Dölj svar


Ska vi inte skicka in närvarokorten till LOK-stödsgruppen?

Nej, närvarokorten skall inte skickas in annat än på direkt anmodan från LOK-stödsgruppen. Ansökan görs via IdrottOnline Klubb och inga papper ska skickas till LOK-stödsgruppen.

Visa svar


Dölj svar


Går det att få ett påminnelsemail en tid innan ansökan ska vara inlämnad?

Ja, LOK-stödsgruppen sänder ut ett påminnelsemail en tid innan ansökan ska vara inne. Detta mail skickas till de personer som ligger inlagda i föreningens medlemsregister på IdrottOnline, har en e-postadress inlagd och har någon av rollerna ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig. Det är därför väldigt bra att föreningen ser till att hålla uppgifterna för dessa personer aktuella i sitt medlemsregister.

Visa svar


Dölj svar


Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss