Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

LOK-stöd


Här kan du hitta svar på många av de allra vanligaste frågorna angående LOK-stödet.

När kan jag nå LOK-stödsgruppen?

LOK-stödsgruppen har telefontid måndag-fredag klockan 08.30-16.00. Telefon 08-699 61 50 (val 3).

Det går också bra att kontakta LOK-stödsgruppen via e-post till This is a mailto link.

Notera att LOK-stödsgruppen inte ska förväxlas med Idrottssupporten som har andra öppettider.

Visa svar


Dölj svar


Vad är ledarstöd?

Ledarstöd är den del av LOK-stödet som ges för den ledare som närvarar vid gruppaktiviteten (den andra delen av LOK-stödet ges för deltagarna). För år 2014 är ledarstödet 24 kr. Det betyder att föreningen får 24 kr för varje ledarledd gruppaktivitet (som i övrigt uppfyller villkoren för LOK-stödet).

Utöver ledarstödet finns också ett extra ledarstöd (2014: 6 kr).

Läs mer om ledarstöd och extra ledarstöd på denna sida.

Visa svar


Dölj svar


Vad är extra ledarstöd och hur får man det?

För gruppaktiviteter där man har två eller flera ledare på plats kan föreningen få ett extra ledarstöd (år 2014 = 6 kr).

Syftet med ledarstödet är att påvisa vikten av ledare i föreningens verksamhet och motivera till fler ledare vid föreningarnas aktiviteter.

De indirekta effekterna kan ses i att fler ledare gör att fler barn blir sedda och fler vuxna kring idrotten kan fungera som stöd eller verka för att förhindra kränkningar och olyckor. Förutom indirekta effekter stärks också den organiserade idrotten och föreningens styrelse har möjlighet att stödja  och ställa krav kring ledarens engagemang i verksamheten.

Extra ledarstöd förutsätter att föreningen närvaroregistrerar sina aktiviteter via IdrottOnline, eftersom det är det enda system som i dag kommunicerar med vårt verksamhetsredovisningssystem som vi använder på RF för att handlägga de inkomna LOK-stödsansökningarna. Det är alltså det enda sätt på vilket vi kan se hur många ledare som varit närvarande på respektive gruppaktivitet.

 

Läs mer om ledarstöd och extra ledarstöd på denna sida.

Visa svar


Dölj svar


Vad är det för id-nr som kommunen behöver för vår förening när det gäller kommunfilen?

Id-numret är samma som ert föreningsnummer hos oss.

Om ni inte vet vad ni har för föreningsnummer så hittar ni det t.ex. på er IdrottOnline-sida under Klubbinfo. Kommunen behöver bara siffrorna före bindestrecket i föreningsnumret.

Visa svar


Dölj svar


Hur länge ska vi spara närvarokorten?

Närvarokorten skall arkiveras av föreningen i sju år enligt bokföringslagen.

 

Närvarokort för perioder före år 2011 ska arkiveras i tio år.

Visa svar


Dölj svar


När betalas bidraget ut?

När ansökan godkänts av LOK-stödsgruppen får föreningen ett mail (skickas till ordförande, kassör och LOK-stödsansvarig). När man fått detta godkännande sker sedan utbetalning i veckan efter (utbetalningarna startar dock tidigast veckan efter sista ansökningsdag).

I fall då ansökan måste kompletteras eller ändras eller på annat sätt justeras sker eventuell utbetalning så snart ärendet är slutfört.

För kontrolluttagna sker utbetalning fr.o.m. ordinarie utbetalningsdatum och fortlöpande under perioden så snart kontrollen är slutförd. Målsättningen är att samtliga kontrollärenden skall vara påbörjade till den 30 november (våren) respektive den 30 maj (hösten).

Visa svar


Dölj svar


Får min kommun ansökan genom er?

Nej, ansökan om eventuella kommunala bidrag måste därför göras direkt till berörd kommun. Varje kommun kan ha sina egna regler och ansökningsdatum för bidrag. Ta därför kontakt direkt med er kommun angående kommunala bidrag.

Observera att det inte heller räcker att skicka ansökan till sin kommun – föreningen måste också göra en ansökan om statligt LOK-stöd via IdrottOnline Klubb.

Vissa kommuner kan dock ta emot kommunfilen från IdrottOnline, vilket innebär att det som ni närvaroregistrerat online via föreningens IdrottOnline-sida kan föras över till kommunens system. Din kommun har i så fall gett dig instruktioner om hur ni ska gå tillväga.

 

Visa svar


Dölj svar


Vad har vi för föreningsnummer?

Observera att  organisationsnummer inte är detsamma som föreningsnummer.  Föreningsnummer är det nummer ni har fått från ert förbund. Om ni saknar  uppgift om ert föreningsnummer - ta kontakt med ditt distriktsförbund för information.

Föreningsnumret kan ni också hitta under "Klubbinfo" på er förenings IdrottOnline-sida.

Visa svar


Dölj svar


Vi fick bara 23 sammankomster godkända av de totalt 58 vi hade sökt för. Vad händer med de pengar som vi nu inte fick?

Varje år finns en viss summa pengar att fördela på alla som söker LOK-stöd. Utbetalning görs med i förväg fastställda belopp för ledarstöd och deltagarstöd (och ev extra ledarstöd). De pengar som blir över efter årets slut (t.ex. efter genomförda kontroller) återförs till LOK-stödspotten.

Dessa pengar betalas sedan ut till samtliga föreningar som sökt LOK-stöd det året, en s.k. fyllnadsutbetalning. Inga pengar återförs till Riksidrottsförbundet eller till staten, utan alla pengar går ut till sökande föreningar.

Visa svar


Dölj svar


Vår förening har aktiviteter på lunchrasten i skolan. Kan vi söka LOK-stöd för det?

Enligt LOK-stödföreskrifterna §3 kan LOK-stöd sökas för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för.

Det finns inga restriktioner kring när på dygnet en aktivitet kan äga rum. Fokus ligger på att det är föreningens egen aktivitet och att övriga villkor enligt LOK-stödsreglerna uppfylls, så som t.ex. minst 60 minuter, gemensam samling och avslutning, ledare närvarande, minst 3 deltagare, osv (se LOK-stödsföreskrifterna för fullständiga villkor).

 

Visa svar


Dölj svar


Hur gör jag någon till ordförande/kassör/LOK-stödsfirmatecknare i IdrottOnline Klubb?

Logga in på föreningens sida och klicka på fliken medlemsregister (observera att endast person med behörighet klubbadministratör kommer åt medlemsregistret). När du kommit till medlemsregistret så finns en ruta uppe till höger där rollerna visas. Klicka på "Lägg till/Ändra". Tänk på att finns inte personen inlagd i medlemsregistret måste den först läggas in som ny medlem.

Du kan också läsa om behörighet och roller i LOK-stödsmanualen som finns här.

Visa svar


Dölj svar


Vi har skickat in vår ansökan via IdrottOnline. Behöver vi skicka in några papper?

Ni behöver inte skicka in några papper. Vi får alla uppgifter vi behöver direkt via er rapportering där.

Endast i händelse av att föreningen tas ut för kontroll (eller annat ärende) behöver ni skicka in några papper. LOK-stödsgruppen kommer då att kontakta er och redogöra för exakt vad som ska skickas in.

 

Visa svar


Dölj svar


Går det att få ETT lösenord till föreningen istället för ett för varje person som det är i dag?

Nej, all inloggning till IdrottOnline är personlig och utgår från just dig som person och ditt unika personnummer. Det finns därför ingen möjlighet att ha en gemensam inloggning för hela föreningen. Tänk på att inloggningen alltså sker i ditt eget namn och allt som görs alltså kommer att göras i ditt namn.

Dessutom är eventuella roller och behörigheter knutna till specifik person, t.ex. ordförande, LOK-stödsansvarig, administratör, klubbadministratör, osv.

Visa svar


Dölj svar


Vad är "prova på"? Hur många gånger får man prova på?

"Prova på" är ett sätt för föreningen att rekrytera nya medlemmar. Prova-på-aktiviteter kan tas med i LOK-stödsansökan om de utförts med syfte att rekrytera nya medlemmar.

Enligt praxis kan LOK-stöd ges för upp till 3 tillfällen per person. Tänk på att även för dessa personer krävs både namn och personnummer.

Visa svar


Dölj svar


Hur får jag ett kvitto på att ansökan är inskickad?

När ni klickat på knappen inne på ansökan för att skicka in den så får ni en bekräftese på skärmen. Denna går att skriva ut genom att välja "Arkiv" och "Skriv ut".

Om ni missar att skriva ut vid det tillfället kan ni gå in i efterhand på LOK-fliken på er sida. Gå in på ansökan så ser ni där om den är inskickad (står med grön text) eller om den inte är inskickad (röd text). Ni kan också gå in på Historik och där se status för ansökan.

Visa svar


Dölj svar


Samarbetar ni med kommunen vad gäller inskickande av LOK-stöd? Hur i så fall?

Nej, vi samarbetar inte med kommunen vad gäller inskickande av LOK-stödsansökan. De betyder att ni måste skicka in en separat ansökan till kommunen.

Däremot finns det möjighet för de föreningar som gör sin närvaroregistrering via IdrottOnline att ta ut en kommunfil som sedan kan användas för den kommunala bidragsansökan. Se vidare information på denna sida

Visa svar


Dölj svar


Finns det en mobiltelefonapp för LOK-stödet?

Ja, det finns en IdrottOnline-app för Windows, iPhone och Android.

Läs mer i vår lathund för appen som du hittar här.

Visa svar


Dölj svar


Vem är det som bestämmer hur LOK-stödsredovisningen ska ske?

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Det är sedan Riksidrottsstyrelsen som beslutar om föreskrifterna för LOK-stödet.

Visa svar


Dölj svar


Vem kan göra föreningens ansökan via IdrottOnline Klubb?

Ansökan kan skickas av person som tilldelats rollen ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida.

Visa svar


Dölj svar


Finns det någon manual för hur jag ska göra ansökan via IdrottOnline Klubb?

Ja, det finns en manual för LOK-stödsansökan.

Ladda hem den här.

Visa svar


Dölj svar


Hur aktiverar vi vår sida i IdrottOnline?

Klicka här för att läsa om hur ni aktivierar föreningens sida på IdrottOnline. 

Visa svar


Dölj svar


Vad är LOK-stöd?

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja idrottsverksamhet för barn- och ungdomar mellan 7-25 år i föreningarna.

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till RF.

  • Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).
  • Bidragsberättigad ålder är mellan 7-25 år
  • Bidrag ges för maximalt 30 deltagare per sammankomst.
  • Fullständiga regler för LOK-stödet hittar du här.

Visa svar


Dölj svar


Hur mycket pengar får man?

För år 2014 är beloppen enligt följande:

Deltagartillfälle: 8 kr

Ledarstöd: 24 kr

Extra ledarstöd: 6 kr

 

Visa svar


Dölj svar


Jag glömde tre närvarokort när jag skickade in ansökan förra perioden. Kan jag ta med de korten den här gången?

Nej, man kan inte söka LOK-stöd retroaktivt. De pengar som finns tilldelade för LOK-stödet fördelas på de föreningar som sökt. När utbetalningen är gjord är också alla pengar fördelade.

Det statliga LOK-stödet söks halvårsvis, två gånger per år. De två perioderna omfattar tiden 1 januari-30 juni respektive 1 juli-31 december. Sammankomster tillhörande annan period än den just nu aktuella kan inte tas med i ansökan.

Visa svar


Dölj svar


För vilken ålder ges LOK-stöd?

LOK-stöd ges för deltagare i åldern 7-25 år. För funktionshindrade deltagare finns ingen övre åldersgräns. (Se LOK-stödsföreskrifterna §6)

Deltagarna räknas fr.o.m. det år de fyller 7 t.o.m. det år de fyller 25 år.

 

Före 2014 var åldersspannet 7-20 år.

Visa svar


Dölj svar


Vi har missat att ansökan skulle ha varit inne för en månad sedan. Vad händer nu?

Sista dag för ansökan är den 25 augusti (vårens aktiviteter) respektive den 25 februari (höstens aktiviteter).

Ur LOK-stödsföreskrifterna §8:
"Ansökan som skickas in efter den 25 augusti respektive den 25 februari ska avvisas såvida inte föreningen kan visa att förseningen beror på ursäktande omständigheter".

Visa svar


Dölj svar


Kan vi göra egna närvarokort?

Ja, det går bra att föreningen gör sina egna närvarokort eller t.ex. använda närvarokort som kommunen tillhandahåller. Det är dock mycket viktigt att de uppgifter som vi efterfrågar finns med på närvarokortet.

Redovisningen ska innehålla uppgift om föreningens namn, SF-idrott, aktivitet, plats, datum, tid samt deltagarnas och ledarnas namn, personnummer, kön, eventuell funktionsnedsättning och närvaro. Redovisningen ska vidare vara undertecknad av ledaren.

 

Visa svar


Dölj svar


Vi har redovisat via IdrottOnline Klubb. Nu har vi fått in ytterligare två närvarokort som vi vill få med. Hur gör vi?

Ni kan göra en tilläggsansökan via IdrottOnline Klubb. Tänk på att enligt LOK-stödsföreskrifterna §8 så kan inte ansökan och därmed inte heller komplettering göras efter sista ansökningsdagen (25 februari respektive 25 augusti).

Visa svar


Dölj svar


Vi blev anslutna till Svenska Fotbollförbundet den 8 september. Kan vi söka LOK-stöd?

För att söka statligt LOK-stöd måste föreningen vara medlem i specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet.

LOK-stödet ges för aktiviteter som ägt rum fr.o.m. den dag då föreningen anslöts till specialidrottsförbund. I frågan ovan nämns att föreningen anslöts den 8 september. Det betyder att föreningen då kan söka LOK-stöd för aktiviteter som ägt rum efter den 8 september.

Sammankomster före detta datum kan inte tas med i ansökan.

Visa svar


Dölj svar


Har ansökan kommit in?

När ansökan görs via IdrottOnline Klubb erhålles direkt ett kvitto på att ansökan har registrerats.

Om man går in på LOK-fliken och sen på Ansökan så ser man där om den är inskickad eller inte. Om den är inskickad så står detta med grön text. Skulle den inte vara inskickad så står det "Ansökan ej inskickad" med rött.

Visa svar


Dölj svar


Måste vi verkligen skaffa ett plus- eller bankgiro?

Utbetalning kan endast göras till plus- eller bankgiro som är tecknat i föreningens eget namn. Utbetalning av LOK-stöd kan inte göras till vanligt bankkonto.

Visa svar


Dölj svar


Ska vi inte skicka in närvarokorten till LOK-stödsgruppen?

Nej, närvarokorten skall inte skickas in annat än på direkt anmodan från LOK-stödsgruppen. Ansökan görs via IdrottOnline Klubb och inga papper ska skickas till LOK-stödsgruppen.

Visa svar


Dölj svar


Går det att få ett påminnelsemail en tid innan ansökan ska vara inlämnad?

Ja, LOK-stödsgruppen sänder ut ett påminnelsemail en tid innan ansökan ska vara inne. Detta mail skickas till de personer som ligger inlagda i föreningens medlemsregister på IdrottOnline, har en e-postadress inlagd och har någon av rollerna ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig. Det är därför väldigt bra att föreningen ser till att hålla uppgifterna för dessa personer aktuella i sitt medlemsregister.

Visa svar


Dölj svar


Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss