Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Anläggnings- och idrottsmiljöpolitiskt program för Svensk idrott

I början av 2015 beslutade Riksidrottsstyrelsen att anta ett idrotts- och idrottsmiljöpolitiskt program för Svensk idrott, som visar hur idrottsrörelsen ska arbeta med anläggningsfrågan under perioden 2015-2025.
  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:51

Läs programmet i sin helhet

Vision

Anläggningar och idrottsmiljöer för Svensk idrott - världens bästa.

En mångfald av anläggningar och idrottsmiljöer spridda över hela landet som ger alla rätt och möjlighet att vara en del av svensk idrott och samtidigt bidrar till ett nytänkande och en hållbar samhällsutveckling.

Definition

Anläggningar och idrottsmiljöer definieras här som: "Anlagt eller anvisat område för någon form av tävlingsidrott, spontanidrott eller motion oavsett ägandeförhållanden. Det kan också vara luft, mark och vatten som lämpar sig, och används, för såväl organiserad som spontan idrott och motion."

Sammanfattning och slutsatser

Ett rikt utbud av anläggningar och idrottsmiljöer i varje kommun skapar valmöjligheter av idrotter. Närheten till anläggningar/ idrottsmiljöer har flera positiva hälsoeffekter. Anläggningar och idrottsmiljöer måste därför vara ett naturligt inslag i samhällsplaneringen. RF ska aktivt verka för att det blir verklighet. Ett nationellt register över anläggningar och idrottsmiljöer skulle underlätta i planeringen av nya anläggningar men även för att nyttja befintliga på ett effektivare sätt. RF ska verka för att det upprättas ett sådant register.

Respektive specialidrottsförbund (SF) bör ta fram ett dokument över vilken anläggningstäthet det behöver finnas för respektive anläggningstyp. Detta bör också belysa om det ser olika ut i olika delar av landet, samt vilka typer som kan eller bör planeras i regioner. Samverkan är en förutsättning för att tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer ska kunna bli så god som möjligt. Eftersom kommunerna är de enskilt största ägarna är det viktigt att det finns ett nära samarbete mellan idrotten och kommunerna. Det kan finnas ett behov av att skapa lokala idrottsråd som tillsammans med SF, IF och DF kan samverka med kommunerna vid framtagandet av lokala idrottspolitiska program och planer för anläggningar och idrottsmiljöer. RF ska verka för att idrotter samverkar kring anläggningar och idrottsmiljöer.

Allemansrätten spelar en stor roll i svensk idrott och många idrotter är beroende av den för träning och tävling. Idrottsrörelsen ska därför ha ett ansvarsfullt förhållningssätt till allemansrätten och RF ska erbjuda utbildningar i hur man på bästa sätt kan kombinera idrottslig verksamhet med att värna allemansrätten och vårda naturen.

Flera idrotter har märkt av att det blivit svårare att få tillgång till idrottsmiljöer i form av mark, luft och vatten. Denna tillgång måste säkerställas och tillståndshanteringen måste förenklas. RF ska därför verka för att myndigheter, kommuner och markägare ger de förutsättningar som krävs för att idrottsrörelsen ska kunna genomföra sina aktiviteter. Idrottsrörelsen måste ha en bra dialog och samverkan med berörda myndigheter och andra aktörer.

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer har i princip sett likadana ut sedan de började uppföras medan samhället i övrigt har utvecklats mycket. Nytänkandet behöver ökas och Idrottsrörelsen ska vara ledande i arbetet med att skapa framtidens anläggningar och idrottsmiljöer. Ökad kompetens behövs för att påverka utvecklingen men också för att öka andelen hållbara anläggningar och idrottsmiljöer, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Ekonomiska resurser är viktiga för att bidra till att andelen hållbara anläggningar och idrottsmiljöer ökar. Den centrala kompetensen kring anläggningar och idrottsmiljöer behöver ökas inom idrottsrörelsen, med fördel i samarbete med andra aktörer. RF ska därför verka för en ökad kunskap och kompetens kring anläggningar och idrottsmiljöer genom att t.ex. stödja och initiera forskning, omvärldsbevakning och konferenser, skapa nätverk och skapa en dokumentbank med goda exempel.

En viktig resurs för att kunna påverka utvecklingen kring anläggningar och idrottsmiljöer är ett anläggningsbidrag. RF ska därför årligen betala ut ett anläggningsbidrag som ska bidra till att hitta nya lösningar som kan föra utvecklingen av anläggningar och idrottsmiljöer framåt. Bidraget ska också hjälpa till att hitta lösningar på de problem som idrotterna anser vara de största hindren för deras utveckling. Vid fördelningen av resurserna ska det alltid tas hänsyn till miljö och klimat samt jämlikhet och jämställdhet.

Läs programmet i sin helhet

Skribent: Daniel Glimvert

Ladda ner som pdf

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss