Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Vad kan beviljas anläggningsstöd 2016

  • Uppdaterad: 2016-12-28 10:50

Observera att nya regler gäller från och med 2017-01-01.

Huvudsyfte

Huvudsyftet med stödet är att skapa nya aktivitetsytor och nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar.

Om-/tillbyggnad och renovering

Stöd kan även utgå till om- och tillbyggnad av idrottsmiljöer som skapar utökade aktivitetsytor vilka genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdom i enlighet med huvudsyftet med stödet.  Om- och tillbyggnader som främjar tillgängligheten för funktionshindrade, jämställdhet och jämlikhet kan också beviljas stöd.

Stöd lämnas inte till löpande eller periodiskt underhåll. Om en om- eller tillbyggnad sker på grund av att anläggningen är uttjänt, slitage eller hög ålder beviljas inte stöd.

Undantag; ett stöd till renovering på max 200 KSEK kan beviljas om anläggningen ägs av en förening eller sammanslutning av föreningar. Om anläggningen ägs av annan än föreningen, t.ex. ett bolag (även om bolaget ägs till 100 % av föreningen) eller kommunen kan inte stöd till renovering beviljas.

Energi-/miljöprojekt och säkerhetsprojekt

Stöd kan även utgå till energi-/miljöåtgärder och säkerhetsprojekt.

Vid ansökan om stöd till energi- och miljöprojekt skall alltid en miljö-/energirådgivning av oberoende part bifogas. Syftet är att inventera och skapa en helhetsbild över vilka förbättringsmöjligheter, avseende energi och miljö, det finns i den aktuella anläggningen/objektet. Rådgivningen ska innehålla rekommendationer om vilken/vilka åtgärder som är bra att genomföra ur ett energi-/miljöperspektiv och den skall vara skriftlig.

För att kunna få stöd till ett säkerhetsprojekt ska projektet syfta till att göra en anpassning av aktivitetsytan för att öka säkerheten för barn och unga utövare. Projekt som syftar till att förbättra säkerheten i arbetsmiljön kan inte beviljas stöd.  Om anläggningen utgör en säkerhetsrisk pga slitage eller hög ålder (t.ex. uttjänt underlag) kan stöd inte beviljas. Till säkerhetsprojekt kan också båtar och fordon som krävs för att säkerställa utövarens säkerhet räknas.

Samlingslokaler

Stöd kan även utgå till nybyggnation samlingslokaler (t.ex. teorilokaler, sociala ytor, caféer, etc.) och omklädningsrum. Stöd kan inte beviljas för andra ytor än ovan t.ex. förråd och liknande ytor.

Utrustning

Stöd kan beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan, dock ej individuell tävlings- och träningsutrustning, även om utrustningen använda av flera idrottare. Stöd kan heller inte utgå till maskiner och fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning, t.ex. högtalarsystem, resultattavlor, etc.

Ägande-/nyttjanderätt

Anläggning ska ägas eller disponeras i sin helhet av föreningen i minst 3 år. Om det beslutade stödet från RF överstiger 200 KSEK eller en total investeringskostnad på 400 KSEK ska anläggning ägas eller disponeras i sin helhet av föreningen i minst 10 år.

Om föreningen beviljas stöd skall alltid en äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal i minst 3 eller 10 år framåt i tiden bifogas. Detta gäller även om det är ett föreningsägt bolag som äger anläggningen/idrottsmiljön. Idrottsföreningar med anläggningar och idrottsmiljöer i form av luft, mark, vatten och väg ska beskriva det bestående i investeringen för motsvarande tid.

Nytänkande

Stor öppenhet ska visas för nytänkande och alternativa former av idrottsmiljöer såsom året runt användning, multifunktioner och spontanidrott. Det kan också vara att främja öppna idrottsaktiviteter och/eller större möjligheter att påbörja sitt idrottande i ungdomsåren och/eller öka attraktionskraften för att behålla redan aktiva ungdomar högre upp i åldrarna.

Stödets storlek

Respektive distrikt avgör från fall till fall hur stort ett stöd kan bli. Stödet kan högst uppgå till 50 procent av investeringskostnaden. Ideellt arbete kan räknas in som en del av finansieringen, dock högst med tio procent av investeringskostnaden (200 kr per beräknad ideellt utförd arbetstimma).

Om föreningen beviljas stöd skall alltid medfinansieringsintyg från övriga finansiärer skickas in.

Vilka kan ansöka om anläggningsstöd?

Stöd kan sökas av till RF anslutna idrottsföreningar. Satsningar kan ske mellan flera idrottsföreningar och/eller andra samverkanspartners.

Ansökan om stöd görs i IdrottOnline. Logga in på föreningens webbsida klicka på fliken "Idrottslyftet".

Ansökningarna handläggs av respektive Distriktidrottsförbund. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.

 

Tänk på att arbetena inte får vara påbörjade före beslut om beviljat stöd.

 Läs mer i regler för anläggningsstöd och anvisningar för anläggningsstöd.

 

 

Skribent: Daniel Glimvert

Lyckade Idrottslyftsprojekt

Näridrottsplats verklighet genom lyckat samarbete

Utomhusarena som uppmuntrar till rörelse och motion

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss