Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Stöd till säkerhetsprojekt

Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Men det är också viktigt att alla idrottsytor är säkra för de barn och unga som tränar och tävlar där. Därför kan föreningar söka stöd för säkerhetsprojekt som syftar till att göra aktivitetsytan säkrare för barn och unga utövare.
  • Uppdaterad: 17 FEB 2017 11:17

Kontakta gärna ert distriktsidrottsförbund innan ni skickar in en ansökan. Kontaktuppgifterna hittar ni här.

Syfte

Syftet med stödet till säkerhetsprojekt är att öka säkerheten för barn och unga utövare genom att göra anpassningar av aktivitetsytan.

Vad kan beviljas stöd?

Stöd till säkerhetsprojekt får beviljas till projekt som syftar till att göra anpassningar av aktivitetsytan så att den blir säkrare för barn och unga utövare eller till inköp av fordon som krävs för att säkerställa den unga utövarens säkerhet.

Om en aktivitetsyta utgör en säkerhetsrisk på grund av att anläggningen är uttjänt, har ett högt slitage eller hög ålder, kan inte stöd till säkerhetsprojekt beviljas. Till exempel så beviljas inte stöd till underlag, i till exempel ridhus, sporthallar eller andra ytor som behöver bytas ut ofta då de blir slitna och utgör en säkerhetsrisk. Men om föreningen äger eller driver anläggningen kan man istället söka stöd för renovering. Läs mer om stöd till renovering genom att klicka här.

Stöd till säkerhetsprojekt beviljas inte heller till projekt som syftar till att förbättra säkerheten i arbetsmiljön för anställd personal eller ideellt engagerade.

Stöd beviljas inte heller till administrationskostnader som till exempel kostnader för bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader.

Stöd till säkerhetsprojekt får beviljas endast projektet inte är påbörjat innan ansökan har skickats in.

Ägande-/nyttjanderätt

Anläggning ska ägas eller disponeras av föreningen i minst 3 år från ansökningstillfället. Om det beslutade stödet från RF överstiger 200 000 kr ska anläggning ägas eller disponeras av föreningen i minst 10 år från ansökningstillfället. Äganderättshandling eller arrende- /nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.

Stödets storlek

Stöd till säkerhetsprojekt kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 50 procent av investeringskostnaden. Eget arbete (ideellt eller IF-anställd personal) kan räknas in som en kostnad, dock högst med 10 procent av investeringskostnaden, och som egna medel i finansieringsplanen. Eget arbete värderas till 200 kr per utförd arbetstimme.

Ansökan

  • Ansökan om stöd till säkerhetsprojekt, görs i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel".
  • En beskrivning av projektet ska bifogas ansökan. Beskrivningen ska innehålla vilka delar som ska göras om och varför en ombyggnation skulle öka säkerheten för barn och unga utövare.
  • Ritningar och/eller arbetsbeskrivning, samt karta med fastighetsbeteckning ska bifogas ansökan.
  • Ansökan ska innehålla en investeringskalkyl och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hu hela projektet ska finansieras. Offerter ska lämnas in på begäran av RF.
  • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning) samt en kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan ska lämnas in på begäran av RF. 

Föreskrifterna i sin helhet för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan du hitta här.

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss