Hoppa till sidans innehåll

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och vi är starka tillsammans. På den här sidan finner du stöd, information och inspiration för svensk idrott.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Tolkningsram: Stödberättigad verksamhet

I LOK-stödsföreskrifterna §3 anges vad som är stödberättigad verksamhet och där framgår bland annat att LOK-stöd utgår för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvar för. Till detta har RS fastställt en tolkningsram, vilken presenteras nedan.
  • Uppdaterad: 2017-10-31 13:40

Utdrag ur LOK-stödsföreskrifterna §3 Stödberättigad verksamhet:

"LOK-stöd utgår för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för och med utgångspunkt från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Med idrottslig verksamhet avses prestationsinriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilket ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet..."

Du kan läsa hela paragrafen och föreskrifterna i sin helhet på den här sidan.

 

I texten nedan har ridsporten använts som exempel. Tolkningsramen gäller dock för samtliga idrotter.

Tolkningsram: Föreskrifter om statligt lokalt
aktivitetsstöd § 3

LOK-stödsregler
I de LOK-stödsregler som tillämpats för verksamhet genomförd till och med den 31december 2013 anges i 2 kap. 2 § att bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi. Till den aktuella paragrafen finns en kommentar där det anges att idrottsverksamhet måste ske i föreningens regi. Med detta menas att föreningen gentemot medlemmarna har ansvaret för verksamheten. Inget hinder föreligger dock att föreningen i sin verksamhet köper externa tjänster eller utrustning i någon form.

 LOK-stödsgruppen och ytterst LOK-stödsnämnden har att tolka och tillämpa regelverket. Den praxis som har utvecklats över tid har, något förenklat, inneburit att ett (skriftligt) samarbetsavtal av viss fullständighet och som efterlevts, i kombination med att föreningen varit betalningsmottagare för de enskilda föreningsmedlemmarnas verksamhetsavgifter har varit tillräckligt för att uppfylla regelverket i denna del.

LOK-stödsföreskrifter
I de LOK-stödsföreskrifter som gäller för verksamhet genomförd från och med den 1 januari 2014 anges i 3 § bland annat att LOK-stöd utgår för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för och med utgångspunkt från idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.

LOK-stödsgruppen och ytterst LOK-stödsnämnden har nu att tolka och tillämpa dessa nya och i denna del delvis förändrade föreskrifter. Vid tolkning och tillämpning av föreskrifterna är föreskrifternas direkta ordalydelse utgångspunkten. Tolkning bör därefter ske i ljuset av syftet med statens stöd till idrotten, såsom det
kommit till uttryck i förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet.

 I beredningen av ärendet om nya LOK-stödsföreskrifter fördes resonemang i termer av att ett tydligare regelverk behövs jämfört med den praxis som kommit att utvecklas avseende tillämpningen av rekvisitet i föreningens regi i de tidigare LOK-stödsreglerna. I de nya LOK-stödsföreskrifterna finns nu ett förändrat och mer korrekt rekvisit vad avser föreningens bedrivande av verksamhet som läggs till grund för LOK-stöd. Statligt LOK-stöd ska tilldelas ideella föreningar för deras (idrotts-)verksamhet.

En förening måste, för att kunna sägas bedriva och ansvara för verksamheten, på ett aktivt sätt delta i verksamhetens utförande och genomförande. Det kan handla om att äga/arrendera/hyra/låna en anläggning/plats att bedriva verksamheten på, att tillhandahålla för verksamheten nödvändigt material (t.ex. hästar och hindermaterial), att engagera ledare för verksamheten och att övergripande planera verksamheten. Om detta sker genom ett enda avtal som innebär att en och samma utomstående tillhandahåller alla eller en övervägande del av för verksamhetens genomförande nödvändiga beståndsdelar och kompetenser och i övrigt handhar all eller en övervägande del av den praktiska organiseringen av verksamheten och dess genomförande kan det svårligen ses som att föreningen bedriver och ansvarar för verksamheten, även om föreningen visserligen betalar för den.

 Vidare måste en förening, för att kunna sägas bedriva och ansvara för verksamheten, vara den part som ska ta emot medlemmarnas medlemsavgifter, medlemmarnas avgifter för deltagande i föreningens verksamhet, eventuella bidrag som föreningen är berättigad till och övriga intäkter som verksamheten genererar. Föreningen är också den part som har att betala för eventuella inköp av externa tjänster eller material. Såväl inkomsterna som utgifterna ska tydligt framgå i föreningens bokföring.

En utformning och tolkning av LOK-stödsföreskrifterna enligt ovan bör leda till att förening har rätt att erhålla stöd för föreningsverksamhet medan verksamhet som helt eller till övervägande del bedrivs av någon annan och som föreningen enbart bokför inte kan läggas till grund för LOK-stöd.

 

 

Skribent: Jörgen Lövström
Epost: This is a mailto link

Postadress:Svenskidrott
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss