Definitioner bidragssystem

Sidan uppdaterades: 22 augusti 2023

Övergripande begrepp

Organisationsstöd

Ett generellt stöd där bidraget inte avgränsas till särskilda verksamheter och har i syfte att stödja olika gruppers organisering i demokratiska former.

Verksamhetsstöd

Ett riktat stöd till en viss eller till flera angivna verksamheter och kan ha flera olika slags syften och mål beroende på ändamål.

Projektstöd

Ett riktat stöd till ett projekt, det vill säga till en i tiden avgränsad verksamhet och kan ge idrottsorganisationer möjlighet att arbeta med utveckling eller förnyelse av verksamheter eller aktiviteter.

Stödsystemet

Organisationsstöd SF

Syfte att stödja specialidrottsförbund (SF) anslutna till RF och bidra till fullgörande av SF:s åligganden enligt RF:s stadgar. Stödet är inte avgränsat till särskild verksamhet inom SF och kan således nyttjas för det ändamål som SF själva anser viktigast för att fullgöra sina åligganden.

Organisationsstöd RF-SISU Distrikt

Syfte att stödja RF-SISU distrikten och bidra till fullgörande av beslutad basverksamhet och det demokratiska idrottsuppdraget.

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

Fördelas till idrottsföreningar (IF) genom SF och RF-SISU distrikt. Syftet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Projektstöd SF Internationell utvecklingsarbete

Sökbart stöd för SF. Syftet med stödet är att utgöra ett stöd för SF som vill utveckla sitt internationella arbete.

Projektstöd SF Verksamhetsinriktning

Sökbart stöd för SF. Syftet med stödet är att möjliggöra för SF att utveckla sin struktur verksamhet för att nå målen i Strategi 2025 utifrån gällande verksamhetsinriktning

Uppdragsersättning Parasportförbundet

Stöd för att agera kompetenscenter för idrott för personer med funktionsnedsättning.

Uppdragsersättning Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet erhåller stöd för att stödja och stimulera utveckling av motionsidrott genom att samverka med företagsidrotten och nationella organisationer utanför idrottsrörelsen.

Uppdragersättning SOK och Sveriges Paralympiska Kommitté

Syfte att ge förutsättningar för SOK respektive SPK att fullgöra sina uppdrag, med målet att vid varje OS och Paralympics nå de av respektive organisation, vid tidpunkten, fastlagda målen.

Verksamhetsstöd Inkludering (RF-SISU Distrikt)

Syftet med stödet är att ge RF-SISU distrikten förutsättningar att arbeta för en mer inkluderande och jämlik idrottsrörelse, med fokus på nyanlända och andra grupper som idag är underrepresenterade inom idrottsrörelsen. En del av arbetet ska riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar ("idrottssvaga områden").

Verksamhetsstöd Strategi 2025 (RF-SISU Distrikt)

Syftet med stödet är att ge distrikten förutsättningar att utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv stödja specialidrottsförbundens (SF) utvecklingsarbete i föreningar (IF), i enlighet med strategi 2025 och med tonvikt på barn- och ungdomsidrott. Stödet inkluderar rörelsesatsning i skolan samt arbete med idrott 65+.

Verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott

Syftet med Verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla verksamhet så att barn och ungdomar vill och kan idrotta i förening under hela livet. Stödet får användas för ordinarie verksamhet likväl som för utvecklande verksamhet

Verksamhetsstöd SF Elitidrott

Syfte att ge SF förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften i SF:s landslagsverksamhet.

Verksamhetsstöd SF Paraidrott

Syftet med Verksamhetsstöd SF Paraidrott är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Verksamhetsstöd SF Vuxenidrott

Syftet med Verksamhetsstöd SF Vuxenidrott är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten så att fler vuxna och äldre motionärer väljer att idrotta i förening.

Fördelningsparametrar

Föreningar

Föreningar med organisationsnummer som är anslutna till ett SF.

Aktiv i idrott

Registrerade deltagare i föreningarnas verksamhet i IdrottOnline. Med ”aktiv i idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. En person kan vara aktiv i idrott i flera SF. För att en person ska räknas om ”aktiv i idrott” ska personer vara registrerad med fullständigt personnummer alternativt personer med utländskt medborgarskap.

Utbildningstimmar

Avser verksamhetsformerna Lärgrupp, Kurs och Processarbete som finns registrerade i utbildningsmodulen.

LOK-föreningar

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Sidan publicerades: 15 november 2022