Barn tränar häckhoppning inomhus

Förändringar i LOK-stödet

Sidan uppdaterades: 1 november 2022

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar i LOK-stödet från den 1 januari 2022. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen och att stödet därmed på ett bättre sätt bidrar till att nå målen i Strategi 2025.

Vid Riksidrottsmötet 2019 fattade stämman beslut om ett nytt ekonomiskt stödsystem. Det fanns också önskemål om att se över vissa delar av det nya systemet för att på ett bättre sätt möta utmaningar i det pågående förändringsarbetet. RF gavs därför i uppdrag att se över antalet aktiviteter per vecka som en enskild individ kan vara berättigad stöd för. Ett förslag presenterades för och godkändes av Riksidrottsstyrelsen i juni 2021.

Förändrad beräkning – samma rapportering

Förändringarna i LOK-stödet berör endast beräkningsmodellen, när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningarnas rapportering.

För barn 7–9 år kommer taket för bidragsberättigat deltagande vara tre aktiviteter per vecka. För åldersgruppen 10–25 år är taket fem aktiviteter. Ersättningsnivån är högst för de första två aktiviteterna per individ och vecka, efter det blir nivån lägre.

Alla LOK-stödsaktiviteter måste sedan den 1 juli 2020 registreras digitalt. Det betyder att systemet kommer att hantera ovanstående förändringar automatiskt och att du som ledare inte påverkas i dina rutiner kring närvaroregistreringen. När du registrerar en aktivitet kommer systemet automatiskt kontrollera antal aktiviteter för respektive deltagare och utifrån det beräkna de belopp som gäller.

Läs mer om hur du registrerar LOK-stöd digitalt

Så beräknas LOK-stödet från 2022

Stödet ges i två delar: ett belopp per ledarledd aktivitet (ledarstöd) och ett belopp per deltagare (deltagarstöd).

Ledarstöd

Varje ledarledd gruppaktivitet ges ett ledarstöd på 21 kronor. Kravet är att aktiviteten har minst tre deltagare i åldern 7–25 år och minst en ledare närvarande. Aktiviteten måste också ha en gemensam samling och avslutning.

För aktiviteter som har två eller flera ledare närvarande ges ett extra ledarstöd på ytterligare 5 kronor per aktivitet.

Deltagarstöd

För deltagare i åldern 7–25 år ges ett deltagarstöd på som mest 7,86 kronor kronor. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per SF-idrott och veckodag. Beloppet är högre vid deltagarens två första aktiviteter under en vecka för att därefter trappas ned.

  • För deltagare i åldern 7–9 år ges stöd för max tre aktiviteter per idrott och kalendervecka.
  • För deltagare 10–25 år ges stöd för upp till fem aktiviteter per idrott och kalendervecka.
  • För deltagare med funktionsnedsättning 26 år och äldre gäller samma som för deltagare 10–25 år.
  • Deltagarstöd ges även för ledare 13–25 år och för dessa gäller samma villkor som för deltagare 10–25 år.
Deltagarstödet varierar därmed enligt följande trappa:


Aktivitet 1

Aktivitet 2

Aktivitet 3

Aktivitet 4

Aktivitet 5

Aktivitet 6

7–9 år

7,86 kr

7,86 kr

5,24 kr

10–25 år

7,86 kr

7,86 kr

5,24 kr

2,62 kr

2,62 kr

Ett stöd i linje med strategiarbetet

Förändringarna innebär att man som förening tjänar på att engagera fler och nya barn och ungdomar, snarare än att engagera de redan aktiva barnen mer.

Inför beslutet om nya regler för LOK-stödet har provberäkningar gjorts med data från över 250 idrottsföreningar. Dessa har varit fördelade på en grupp av 28 SF, som tillsammans står för 94 procent av det totala LOK-stödet.

Enligt provberäkningarna kommer förändringarna att innebära viss omfördelning från verksamhet för pojkar till verksamhet för flickor. Stödet gör inte skillnad på kön, det handlar alltså inte om att verksamheter får mer stöd för att engagera flickor. Däremot är trenden idag att pojkar i större utsträckning än flickor deltar i fyra eller fler LOK-aktiviteter per vecka inom samma SF-idrott, och därför kommer också verksamhet för pojkar påverkas mer av de nya begränsningarna. Detsamma gäller generellt för lagidrotter jämfört med andra idrotter liksom för äldre ungdomar jämfört med yngre barn och ungdomar.

Sidan publicerades: 28 oktober 2022