Barns personuppgifter

Sidan uppdaterades: 9 november 2023

Idrott är i särklass den fritidsaktivitet som lockar flest barn- och ungdomar. Det är viktigt att idrottsrörelsen tar ansvar för att behandling av barns personuppgifter sker på ett tryggt och säkert sätt.

Inom idrottsrörelsen ingås avtal om medlemskap för personer under 18 år av vårdnadshavare. Avtalet ingås oftast genom att vårdnadshavaren betalar barnets medlemsavgift och därigenom accepterar villkoren för medlemskap i idrottsföreningen. Den lagliga grunden för behandling av barns personuppgifter inom ramen för medlemskap är avtal.

Utgångspunkten vid all behandling av barns personuppgifter är att vårdnadshavaren alltid ska informeras om hur barnets personuppgifter kommer att behandlas.

Barns personuppgifter förtjänar vidare ett särskilt skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om risker, skyddsåtgärder och rättigheter. Särskild hänsyn bör därför alltid tas för en säker och trygg hantering av barns personuppgifter. Exempelvis ska personuppgifter tillhörande barn särskilt skyddas mot otillbörlig åtkomst.

Publicering av bilder på barn

När det gäller publicering av bilder på barn rekommenderar vi att idrottsrörelsen inhämtar samtycke från vårdnadshavaren om barnet är under 16 år. Barn över 16 år kan samtycka till publicering av bilder, förutsatt att barnet förstår innebörden och konsekvenserna av samtycket.

Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på hemsidan eller i sociala medier. Om föreningen tillkännages att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, ska materialet omedelbart avpubliceras.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022