Särskilda frågor

Sidan uppdaterades: 9 november 2023

Särskilda frågor kopplat till GDPR och personuppgifter inom idrottsrörelsen.

Personuppgifter i ostrukturerat material

I dataskyddsförordningen har undantaget för det som kallas ostrukturerat material tagits bort. Behandling av personuppgifter i till exempel e-post, ordbehandlings- och kalkylprogram innefattas alltså också av reglerna. Det är varje förening och förbunds skyldighet att säkra en trygg och laglig hantering av personuppgifter även i ostrukturerat material. För att underlätta detta har RF har tagit fram en instruktion.

Behandling av känsliga personuppgifter

Idrottsrörelsen ska inte hantera personuppgifter som faller utanför ramen för vad som är rimligt och nödvändigt. Det är som utgångspunkt förbjudet att samla uppgifter om ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religionstillhörighet eller uppgifter om hälsa och sexualliv. Det finns dock flera undantag från förbudet.

Exempelvis är det tillåtet med uppgifter om funktionsnedsättning gällande personer som utövar parasport. Inom ramen för antidopingarbetet är det tillåtet med vissa uppgifter om hälsa.

Precis som vid all personuppgiftsbehandling måste den som behandlar känsliga personuppgifter alltid följa de grundläggande principerna, ha en laglig grund för behandlingen samt uppfylla övriga bestämmelser i dataskyddsförordningen och kompletterande nationell lagstiftning. Känsliga uppgifter ska alltid behandlas med försiktighet, exempelvis ska endast de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna ha det.

Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten

Personnummer och samordningsnummer

Personnummer och samordningsnummer får behandlas inom idrottsrörelsen då det är nödvändigt att säkert kunna identifiera individer. Det är särskilt viktigt vid bidragsfördelning men även i samband med tävling, licenshantering och tillträdesförbud.

Övriga idrottsområden

Det finns vissa frågor som många inom idrottsrörelsen aldrig behöver fundera över, där undantag eller särskilda regler gäller. Det kan till exempel röra bestraffningsärenden, matchfixing, antidoping och ordningsstörningar.

Bestraffningsärenden

Personer som bryter mot stadgar och regelverk inom idrotten kan straffas. Då kan det vara nödvändigt för förbund och föreningar att behandla personuppgifter.

Bestraffningsärenden kan exempelvis vara aktuella om en medlem i ett förbund eller förening exempelvis

  • inte betalat årsavgiften
  • anmält sig till tävling och uteblivit
  • deltagit i tävling under avstängning
  • uppträtt förolämpande mot deltagare eller funktionärer
  • gjort sig skyldig till skadegörelse eller utövat våld

De personuppgifter som får behandlas inom ramen för bestraffningsärenden är namn, kontaktuppgifter, medlemsnummer, personnummer, information om anledningen till den aktuella bestraffningen samt uppgifter om medlemskap.

Matchfixing

För att utreda misstänkt matchfixning får personuppgifter samlas in och delas mellan föreningar, förbund, internationella förbund, nationella och internationella spelbolag och deras spelmyndigheter, rättsvårdande myndigheter samt RF.

De personuppgifter som får behandlas är namn, kontaktuppgifter, föreningstillhörighet samt personnummer.

Antidoping

Sverige har skrivit under både Europarådets konvention mot doping och UNESCO:s konvention mot doping inom sport. För att antidopingsarbetet ska kunna bedrivas effektivt förekommer viss behandling av personuppgifter till följande ändamål:

  • handläggning av dispens av medicinska skäl för dopingklassade läkemedel
  • vistelserapportering för cirka 250 idrottsutövare för att kunna genomföra oanmälda dopingkontroller
  • dopingkontroller med urin- och blodprov
  • resultathantering av dopingkontrollerna och eventuell efterföljande utredning
  • underrättelse och utredning för att upptäcka och utreda misstänkt doping.

En lång rad personuppgifter får behandlas inom ramen för antidopingarbete.

Ordningsstörningar

För att motverka brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang kan personer identifieras, avvisas och tilldelas tillträdesförbud eller arrangörsavstängning. För att detta ska vara möjligt behandlar vissa förbund och föreningar uppgifter om personer som anmälts för eller meddelats tillträdesförbud.

De personuppgifter som får behandlas inom ramen för motverkande av ordningsstörningar är namn, lagtillhörighet, personnummer och bild.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022