Stöd till renoveringsprojekt

Sidan uppdaterades: 16 januari 2024

Syftet med stödet är att föreningar, genom upprustning av sina idrottsmiljöer, ska kunna bibehålla respektive utveckla befintliga idrottsmiljöer för att fortsatt kunna bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar, samt vuxna med funktionsnedsättning.

Kontakta ert RF-SISU distrikt innan ni skickar in en ansökan.

Vad kan beviljas stöd?

 • Stöd får beviljas till upprustning av aktivitetsytor, sociala ytor, hygienutrymmen och förvaringsutrymme för idrottsutrustning.
 • Därtill kan stöd beviljas för renovering av fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan där investeringskostnaden uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp.

Vad kan inte beviljas stöd?

 • Stöd kan inte beviljas till individuell tävlings- och träningsutrusning, som till exempel båtar, bilar, motorcyklar, cyklar, hästar, skridskor, skidor även om föreningen äger dessa och lånar ut till föreningens medlemmar.
 • Stöd kan inte beviljas till maskiner som till exempel gräsklippare, traktorer, pistmaskiner. Inte heller till fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning, till exempel högtalarsystem, resultattavlor, mätutrustning, och inte heller möbler och vitvaror.
 • Stöd kan inte beviljas för renovering av del av anläggning som under de senaste 10 åren renoverats eller uppförts med medel från RF. Stöd kan dock beviljas till andra ytor eller delar av anläggning inom 10 år
 • Stöd beviljas inte heller till administrationskostnader som till exempel kostnader för bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader.
 • Stöd beviljas inte till andra ytor än aktivitetsytor, sociala ytor och hygienutrymmen. Exempel på ytor som inte omfattas av stödet är läktare, kontor eller liknande ytor för publik och personal.
 • Stöd till idrottsytor, mindre projekt, kan inte beviljas till projekt som påbörjats innan ansökan till RF-SISU distriktet skickats in. Med påbörjat menas att föreningen har förbundit sig till kostnader för projektet de söker stöd för.

Krav på ägande- eller nyttjanderätt

 • För att kunna beviljas stöd till renovering ska föreningen ha ett underhållsansvar för anläggningen som ansökan avser. Med underhållsansvar menas att föreningen själva, eller tillsammans med andra RF-anslutna föreningar, har ett ekonomiskt ansvar för underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska den inneha nyttjanderätt samt det ekonomiska ansvaret för underhåll av anläggningen i minst 5 år från ansökningstillfället.
 • Äganderättshandling eller nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.

Ekonomi och ramar för stödet

 • Stöd till renoveringsprojekt kan uppgå till högst 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 50 procent av den totala investeringskostnaden. Vid beviljande av stöd till renoveringsprojekt, till förvaringsutrymme för idrottsutrustning, får stöd uppgå till högst 200 000 kr och maximalt utgöra 50 procent av investeringskostnaden.
 • Max 75 procent av den totala investeringskostnaden för projekt inom Anläggningsstödet kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF-SISU distrikten och SF/SDF.
 • Sökande förening kan inte räkna in eget arbete som en del i finansieringen.
 • Medfinansieringsintyg från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas.

Så här söker du stöd

Ansökan om stöd till renoveringsprojekt görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

 • En beskrivning av projektet.
 • En kostnadsberäkning och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras.
 • Ritningar eller beskrivning av utrustning.
 • Offerter eller dokument som visar hur kostnaderna för projektet har räknats ut.
 • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning innehållande resultaträkning, balansräkning och undertecknad revisionsberättelse) och ett undertecknat årsmötesprotokoll.
 • En kopia på undertecknat styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer administreras i första hand av våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.