Stöd till renoveringsprojekt

Sidan uppdaterades: 24 februari 2023

Syftet med stödet till renovering är att föreningen ska kunna bibehålla eller utöka sina idrottsaktiviteter för barn och unga genom att rusta upp slitna idrottslokaler.

Kontakta ert RF-SISU distrikt innan ni skickar in en ansökan.

Vad kan beviljas stöd?

  • Stöd till renovering får beviljas till upprustning av aktivitetsytor, sociala ytor och hygienutrymmen. Med sociala ytor avses till exempel klubblokaler, klubbstugor eller utbildningslokaler.
  • Stöd får beviljas för renovering av viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan.

Stöd beviljas inte till individuell tävlings- och träningsutrusning, även om utrustningen används av flera idrottare. Stöd beviljas inte heller till maskiner, fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning, möbler eller vitvaror.

För att kunna få stöd till renovering av utrustning krävs det att investeringskostnaden uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp.

För att kunna beviljas stöd till renovering ska föreningen äga eller ha ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser. Med driftsansvar menas att föreningen själva, eller tillsammans med andra RF-anslutna föreningar, ska ha ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska de ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för drift och underhåll av anläggningen i minst 5 år från ansökningstillfället.

Stöd kan inte beviljas för renovering av anläggning som under de senaste 10 åren renoverats eller uppförts med medel från RF.

Stöd till renovering beviljas inte till andra ytor än aktivitetsytor, sociala ytor och hygienutrymmen. Exempel på ytor som inte omfattas av stödet är läktare, kontor eller liknande ytor för publik och personal.

Stöd beviljas inte heller till administrationskostnader som till exempel kostnader för bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader

Stöd till renovering beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för ansökan ännu inte påbörjats.

Stödets storlek

Stöd till renovering kan högst uppgå till 200 000 kr per projekt och maximalt 50 procent av investeringskostnaden. Max 75 procent av den totala investeringskostnaden kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF-SISU distrikten och SF/SDF.

Ansökan

Ansökan om stöd till renovering görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

  • Ritningar eller beskrivning av utrustning ska bifogas ansökan.
  • En detaljerad investeringskalkyl med en specifikation över projektets alla beräknade kostnader och en finansieringsplan som visar hur hela projektet ska finansieras ska anges i ansökan.
  • Offerter eller dokument som visar hur investeringssumman har räknats ut ska bifogas ansökan.
  • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.
  • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning) samt en kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan ska bifogas ansökan.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer administreras i första hand av våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.