Genomlysning efter visselblåsning klar

Efter att en visselblåsning inkommit till Riksidrottsförbundet beslutade Riksidrottsstyrelsen att den behövde hanteras genom en extern genomlysning, då den gällde förtroendevalda i Riksidrottsförbundets organisation. Nu är genomlysningen klar.

Sidan uppdaterades: 19 oktober 2023

Den oberoende genomlysningen, som utförts av Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg, visar på att det inte förekommit något klandervärt agerande gällande personer eller medlemsförbunds styrelse. Genomlysningen ger dock förslag på hur idrottsrörelsen kan utveckla nomineringsprocessen gällande förtroendevalda och öka transparensen.

– Riksidrottsstyrelsen och medlemsförbunden behöver titta extra på de åtgärder som föreslås. Det handlar om att utveckla processer så att nomineringar till olika poster motsvarar de krav på förtroende som uppställs av medlemmarna. Det är viktigt att vi hela tiden utvecklar vår transparens och vårt demokratiska system, säger Anna Iwarsson tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Ett förtroendeuppdrag inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna innehåller höga krav på förtroende utifrån allmän lämplighet och redlighet. Setterwalls konstaterar att genomlysningen inte visat på klandervärt agerande av personer eller medlemsförbundets styrelse. I dialog med medlemsförbunden kommer frågorna att diskuteras för att hitta bästa väg framåt utifrån de förslag till utveckling som Setterwalls också ger.

– En rekommendation från Setterwalls är att göra förtydliganden i stadgarna och även tydligare vägledning till kommande valberedningar. Vi behöver ha en öppen diskussion tillsammans med medlemmarna, säger Anna Iwarsson.

Riksidrottsstyrelsen har idag vid ordinarie möte beslutat att frågan i ett första steg lyfts och diskuteras vid den träff i november där ordföranden i samtliga 72 medlemsförbund är inbjudna.

För mer information kontakta:

Anna Iwarsson
Tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
076-344 50 60

Rekommendationer från Setterwalls i sin helhet

Setterwalls ger följande förslag på hur idrottsrörelsen kan utveckla nomineringsprocessen och öka transparensen:

  • Vi rekommenderar ett tydliggörande av de krav som ställs på förtroendevalda vad gäller deras lämplighet och redlighet. Tydliggörandet kan ske exempelvis i RF:s stadgar samt genom arbete med kravprofiler för samtliga förtroendeposter (likt de som i dagsläget finns för ledamöter och ordförande i Riksidrottsstyrelsen). Sådana krav hade utöver att ge en tydligare vägledning i Valberedningens och specialidrottsförbundens arbete med nomineringar, kunnat bidra till att öka förståelsen för arbetet för utomstående. Tydligare lämplighetskrav reglerade i Riksidrottsförbundets stadgar samt kravprofiler skulle också kunna bidra till en mer objektiv lämplighetsbedömning.
  • Vi rekommenderar att det görs en översyn av processen kring nomineringar av förtroendevalda inom idrotten. Det finns framför allt ett behov av att tydliggöra
    1. om specialidrottsförbund eller Valberedningen ska ansvara för att säkerställa att lämplighetskravet uppfylls.
    2. hur informationsdelning ska ske mellan Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbund och Valberedningen (bland annat för att säkerställa att information som objektivt sett kan påverka lämplighetsbedömningen kommer fram)
    3. vilken information Valberedningen bör efterfråga inom ramen för nomineringsarbetet.
  • Inom ramen för processen bör det också finnas förhållningssätt och strukturer för hur liknande ärenden, som kan eller skulle kunna kopplas till diverse missförhållanden inom idrottens värld, ska hanteras i såväl informations- som nomineringshänseende.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 18 oktober 2023