Allmänna arvsfonden – en viktig aktör för idrottsrörelsen

Riksrevisionen har idag publicerat en granskningsrapport av Allmänna arvsfonden och föreslår att fonden bör avvecklas. För idrottsrörelsen utgör Allmänna arvsfonden ett viktigt stöd för att skapa fler och bättre idrottsanläggningar.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

Allmänna arvsfonden är ett viktigt stöd för civilsamhället i stort. För idrottsrörelsen är det framför allt fondens lokalstöd som bidrar till att föreningslivet har möjlighet att bedriva verksamhet och växa. Under 2023 delade Allmänna arvsfonden ut knappt 763 miljoner kronor. Drygt 235 miljoner (30 procent) av dessa gick till det så kallade lokalstödet inom 83 projekt. Stödet fördelas över hela Sverige – både till projekt i städer och på landsbygden. Lokalstödet har dock inte omfattats av Riksrevisionens granskning.

– Genom lokalstödet är det betydande medel som skjuts till från Allmänna arvsfonden för att skapa fler och bättre idrottsytor runt om i landet. Givetvis ska skattemedel användas på ett korrekt sätt och det är bra att löpande granska och utvärdera olika verksamheter. Lokalstödet har inte ingått i Riksrevisionens granskning men om det togs bort skulle vi få sämre tillgång till idrottsanläggningar. Vi ser snarare att behoven är så stora att mer medel behövs, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksrevisionen publicerade sin granskningsrapport idag, den 5 mars, och rekommenderar att nuvarande system med Allmänna arvsfonden avvecklas och att ett nytt system införs för att hantera arv efter personer utan arvingar och testamente. Lokalstödet, som är ett av Allmänna arvsfondens stöd, har inte omfattats av granskningen.

Det finns många goda exempel på hur lokalstödet från Allmänna arvsfonden har skapat ytor som gör det möjligt för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet och ta emot fler. I Piteå ska en motorsportförening asfaltera om kartingbanan för att göra underlaget jämnare och säkrare för yngre åldrar. I Älmhult kan en skytteförening renovera en byggnad så att de kan bedriva verksamhet året runt i stället för bara på sommaren. Och i Essunga i Västra Götaland kan en förening aktivera fler på bygden genom en ny multiarena som fungerar som både en plats för fysisk aktivitet men också som en mötesplats för att skapa gemenskap.

– Spännvidden i de initiativ som fått del av lokalstödet från Allmänna arvsfonden är imponerande. Det handlar både om enklare renoveringsinsatser som gör det möjligt att välkomna fler till att skapa mötesplatser som främjar en hel bygds känsla av gemenskap och tillhörighet. Merparten av idrottsföreningar som får lokalstöd har förutom stöd från Allmänna arvsfonden dessutom fått stöd både från kommunen och Riksidrottsförbundets anläggningsstöd, säger Anna Iwarsson.

En undersökning som Riksidrottsförbundet genomfört visar att varannan förening uppger att det finns renoveringsbehov av befintliga idrottsytor och att en av fyra idrottsföreningar har utmaningar med brist på idrottsytor. Ännu större är utmaningen för föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet, där svarar en tredjedel av föreningarna att det råder brist på tid och plats. Konsekvensen blir att föreningar tvingas tacka nej till nya medlemmar och att barn och ungdomar behöver stå i kö för att delta i verksamheten.

– För att idrottsrörelsen ska kunna fortsätta vara en stark och positiv samhällskraft krävs plats att vara på. Att idrottsföreningar har en pålitlig tillgång till platser för idrott är en grundläggande förutsättning för ett starkt föreningsliv i Sverige. Idag är vår största utmaning brist på plats och brist på idrottsytor, säger Anna Iwarsson.

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
076-344 50 60

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 5 mars 2024