200 miljoner kronor från fritidskortet för att idrotten ska nå fler

Riksidrottsförbundet tilldelas 200 miljoner för att idrotten ska nå fler barn och unga genom att förbättra tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer samt stärka förutsättningarna för fritidskortets implementering.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

− En av tre barn- och ungdomsföreningar tvingas idag tacka nej till nya medlemmar på grund av brist på tid och plats. Att det finns anläggningar och idrottsmiljöer för landets idrottsföreningar är en helt avgörande fråga för att idrottsrörelsen även i framtiden ska vara en stark och pådrivande samhällskraft. Att regeringen ser det behovet och skjuter till resurser är både positivt och efterlängtat. Det är ett viktigt steg på vägen för att skapa bättre förutsättningar för idrottsföreningarna, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Regeringen har idag beslutat att tilldela Riksidrottsförbundet 100 miljoner för att stödja arbetet med ökad tillgång till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Regeringen har även fattat beslut om att tilldela Riksidrottsförbundet 100 miljoner till verksamhet som ska förbereda för fritidskortets lansering. Barn och ungdomar som sällan eller inte alls deltar i organiserade fritidsaktiviteter ska nås av insatserna. Även rekrytering och utbildning av ledare samt insatser inom idrott för personer med funktionsnedsättning pekas ut som viktiga områden.

− Att fritidskortsmedel nu används till insatser inom civilsamhället är ett välkommet besked från regeringen. Det kommer att bidra till att fler barn och unga ges möjlighet att bli en del av våra verksamheter. Det är också i linje med det viktigt arbete som redan pågår inom idrottsrörelsen – att få ännu fler barn och unga att både börja med en aktivitet och bli en del av föreningens gemenskap. Dessutom skapar dagens besked bättre förutsättningar för fritidskortet att på sikt bli lyckosamt som reform, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Fritidskortet är en satsning från regeringen med syfte är att ge barn och unga i åldrarna 8-16 år ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Barn och unga från socioekonomiskt utsatta hushåll samt barn och unga med funktionsnedsättning lyfts i regeringsuppdraget fram som prioriterade målgrupper för fritidskortet. I april 2023 gav regeringen ett antal myndigheter i uppdrag att förbereda och ta fram ett förslag för en digital tjänst och för införandet av ett fritidskort för barn och unga. Riksidrottsförbundet deltar i arbetet som en samverkanspart.

− Den ambition som regeringen har med fritidskortet, att få fler barn och unga i rörelse och ge fler tillgång till en meningsfull fritid, är god. Under processens gång har vi betonat behovet av kompletterande insatser och att nyttja avsatta medel på ett klokt sätt, jag är glad att det nu hörsammas. Vi spiller ingen tid utan kommer omgående att titta på hur medlen på bästa sätt kan omsättas till verksamhet, säger Anna Iwarsson.
Förutom Riksidrottsförbundet har även Svenskt Friluftsliv tilldelats 10 miljoner, Statens kulturråd 32 miljoner och MUCF 22 miljoner inom ramen för fritidskortet för att genomföra insatser som främjar barns och ungas deltagande i fritidsaktiviteter.

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Ordförande Riksidrottsförbundet
076-344 50 60

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 18 april 2024