Juridiska instanser

Sidan uppdaterades: 5 april 2024

Inom idrotten kan bestraffningsärenden, dopingärenden, ärenden om matchfixingförseelser, medlemsärenden, tävlingsärenden och övriga ärenden hanteras. Hos RF kan ärenden hanteras av följande fristående instanser.

Riksidrottsnämnden (RIN)

Riksidrottsnämnden är idrottens ”högsta domstol”. Till RIN kan du överklaga beslut i bestraffningsärenden och andra beslut tagna i respektive specialidrottsförbund. RIN fungerar också som en andra instans i dopingärenden där Dopingnämnden är första dömande instans.

Ordförande

Krister Malmsten

Ledamöter

Bo Bengtsson (vice ordförande)
Anna Erman
Sanna Granbeck
Johan Karlsson
Lena Nitz
Christer Pallin
Thomas Tjäder

Sekreterare

Emil Nordin (Bestraffningsärenden)
Emelie Smiding (Bestraffningsärenden och Dopingärenden)
Christine Stridsberg (Bestraffningsärenden)
Elin Johansson (Allmänna överklagningsärenden)
Linus Di Zazzo (Allmänna överklagningsärenden)

Kansli

RIN administreras av Riksidrottsförbundets (RF) registrator. I registrators arbete ingår bland annat att ta emot klagoskrifter och övriga handlingar i RIN-ärenden samt att lotta ärenden på ansvarig sekreterare. Registratorn arbetar vanligen helgfria vardagar under kontorstid och nås via e-post till riksidrottsforbundet@rf.se eller telefon 08-699 61 89.

Dopingnämnden (DoN)

Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping eller annat brott mot idrottens dopingreglemente får bestraffas enligt idrottens dopingreglemente. Dömande instans är RF:s dopingnämnd. Beslut kan överklagas hos Riksidrottsnämnden.

Ordförande

Åke Thimfors

Ledamöter

Anders Hübinette (vice ordförande)
Magnus Forssblad
Margaretha Ivarson
Torbjörn Odlöw
Sofia Öberg

Sekreterare

Robin Palmgren

Kansli

DoN administreras av RF:s registrator. I registrators arbete ingår bland annat att ta emot klagoskrifter och övriga handlingar i DoN-ärenden. Registratorn arbetar vanligen helgfria vardagar under kontorstid och nås via e-post till riksidrottsforbundet@rf.se eller telefon 08-699 61 89.

Idrottens skiljenämnd

Om till exempel en förening inte kan komma överens med sitt specialidrottsförbund om betalning av en faktura får inte denna tvist tas till allmän domstol utan ska avgöras av specialidrottsförbundets skiljenämnd eller om sådan saknas, idrottens skiljenämnd.

I Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 2 kap. 8 § står att talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB, specialdistriktsförbund, distriktsförbund, specialidrottsförbund eller RF inte får väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller specialidrottsförbunds stadgar, avgöras enligt ett av Riksidrottsstyrelsen fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

Den som vill att ett ärende ska avgöras genom ett skiljeförfarande hos idrottens skiljenämnd ska skriftligt anmäla detta till Riksidrottsförbundet, enklast via e-post till riksidrottsforbundet@rfsisu.se. Anmälan ska innehålla

  • uppgifter om parterna inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
  • sammanfattning av tvisten
  • yrkande (vad den som anmäler vill att skiljenämnden ska komma fram till).

När anmälan har kommit in utser Riksidrottsförbundet, inom sju dagar, en ordförande för skiljenämnden i ärendet. Ordföranden leder därefter nämndens arbete. Utgångspunkten är att skiljenämnden består av en skiljeman men parterna kan välja att tvisten ska avgöras av en skiljenämnd som består av tre skiljemän. Kostnaderna för ordförandens uppdrag som skiljeman delas lika mellan parterna.

Sidan publicerades: 13 september 2022