Idrottens skiljenämnd

Sidan uppdaterades: 28 maj 2023

Om till exempel en förening inte kan komma överens med sitt specialidrottsförbund om betalning av en faktura får inte denna tvist tas till allmän domstol utan ska avgöras av specialidrottsförbundets skiljenämnd eller om sådan saknas, idrottens skiljenämnd.

I Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 2 kap. 8 § står att talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB, specialdistriktsförbund, distriktsförbund, specialidrottsförbund eller RF inte får väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller specialidrottsförbunds stadgar, avgöras enligt ett av Riksidrottsstyrelsen fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd (pdf) Pdf, 128 kB..

Den som vill att ett ärende ska avgöras genom ett skiljeförfarande hos idrottens skiljenämnd ska skriftligt anmäla detta till Riksidrottsförbundet, enklast via e-post till riksidrottsforbundet@rfsisu.se. Anmälan ska innehålla

  • uppgifter om parterna inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
  • sammanfattning av tvisten
  • yrkande (vad den som anmäler vill att skiljenämnden ska komma fram till).

När anmälan har kommit in utser Riksidrottsförbundet, inom sju dagar, en ordförande för skiljenämnden i ärendet. Ordföranden leder därefter nämndens arbete. Utgångspunkten är att skiljenämnden består av en skiljeman men parterna kan välja att tvisten ska avgöras av en skiljenämnd som består av tre skiljemän. Kostnaderna för ordförandens uppdrag som skiljeman delas lika mellan parterna.

Sidan publicerades: 13 september 2022