Fritidskortet – Kompletterande insatser

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

Riksidrottsförbundet (RF) har fått 201 miljoner kronor av regeringen kopplat till införandet av Fritidskortet. Pengarna ska under 2024 bidra till att fler barn och unga hittar till och känner sig välkomna i idrottsrörelsen. Pengarna ska fördelas över fyra huvudområden utifrån riktlinjer satta av regeringen.

18 april beslutade regeringen om kompletterande insatser inför införandet av fritidskort för barn och unga. Sammantaget tilldelas RF 201 miljoner kronor. 100 miljoner kronor är ett bredare ekonomiskt stöd, 100 miljoner kronor ska stötta arbetet med anläggningar- och idrottsmiljöer och 1 miljon kronor ska gå till RF:s fortsatta deltagande i arbetet med framtagandet av fritidskort.

RF ska använda pengarna för att ge fler barn, särskilt de från socioekonomiskt svaga hushåll, möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. RF ska också fokusera på barn med funktionsnedsättning och nå barn i alla kommuner. Pengarna ska även öka tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer för att på så sätt ge fler barn och unga möjligheten att delta i idrottsaktiviteter. Pengarna betalas ut en gång och ska användas under 2024. Eventuella kvarstående pengar ska återbetalas.

Riksidrottsstyrelsen har nu bestämt hur pengarna ska användas och fördelas. Följande områden inkluderas:

 • Stärka verksamhet i socioekonomiskt svaga områden (segregerade områden).
 • Rekrytera och utbilda ledare samt (ledarstöd/ledarsatsning).
 • Förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning (Idrott för personer med funktionsnedsättning).
 • Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer (anläggning).

Projektplaner för respektive områden är under framtagande.

Segregerade områden

Området omfattar 25 miljoner kronor. Det handlar om att stärka befintliga idrottsföreningar i strukturbyggande, ledarskap och närvaro, rekrytera och utbilda ledare samt utveckla och utforma idrottsverksamhet för att tillgängliggöra föreningsidrotten för fler.

18 miljoner kronor kommer fördelas till föreningar inom ramen för ordinarie projektstöd till Barn- och ungdomsidrotten. Medlen är destinerade till de föreningar som verkar i de områden som har socioekonomiska utmaningar – och föreningsidrottsliga utmaningar*. Stödet fördelas av SF och/eller RF beroende på omfattning på barn- och ungdomsverksamheten i respektive förbund. Stöd ska ges till föreningar som bedriver arbete i områden i enlighet med utgångspunkt i RF:s kartläggning av RegSO-områden med socioekonomiska- och föreningsidrottsliga utmaningar. Stödet är sökbart via IdrottOnline och idrottsmedel.

7 miljoner kronor har fördelats till RF-SISU distrikten för att träffa föreningarna i aktuella områden och lokalisera deras behov. Medlen förstärker och utökar befintligt arbete i segregerade områden.

* Som område med socioekonomiska utmaningar räknas områden som 2021 klassades som områdestyp 1 (”områden med stora socioekonomiska utmaningar”) eller områdestyp 2 (”områden med socioekonomiska utmaningar”) av Delegationen mot segregation/Boverket.

Ledarstöd/Ledarsatsning

Området omfattar 57 miljoner kronor. Det handlar om att stärka det strategiska arbetet kring att behålla och rekrytera ledare till idrottsrörelsen och detta inte minst gällande idrottsföreningar som arbetar med underrepresenterade grupper.

40 miljoner kronor har fördelats till SF där medlen ska bidra till att fler ledare rekryteras och kompetensutvecklas för att idrottsföreningar ska kunna ta emot fler barn och unga i åldern 8–16 år. Stödet ska användas för att utbilda och rekrytera ledare, kompetensutveckla ledare inom inkludering, tillgänglighet och socioekonomisk segregation samt utveckla förbundets utbildningsplan för att säkerställa att målgruppen inkluderas med fokus på delaktighet och inflytande.

17 miljoner kronor (varav 10 miljoner kronor utbetalats) har avsatts till RF-SISU distrikt för att fortsätta bedriva den ledarsatsning som genomförts under 2022–2023, där ett särskilt fokus nu riktas mot unga ledare.

Idrott för personer med funktionsnedsättning

Området omfattar 12 miljoner kronor. Det handlar om att föreningar ska ges bättre förutsättningar att bedriva verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning eller andra behov av särskilt stöd.

6 miljoner kronor kommer fördelats via Projektstöd SF där SF fått ansöka om medel för inköp av material/utrustning som kan användas av föreningar för ändamålet. Syftet med stödet är att öka möjligheten för personer, i synnerhet barn och unga mellan 8–16 år, med funktionsnedsättning att utöva föreningsidrott.

6 miljoner kronor har fördelats till RF-SISU distrikten för att förstärka och förlänga deras pågående arbete med idrott för personer med funktionsnedsättning inom ramen för Verksamhetsstöd Strategi 2025.

Anläggning

Området omfattar 100 miljoner kronor. Det handlar om att förstärka ordinarie anläggningsstöd samt arbeta med kunskapsutveckling inom området anläggningar och idrottsmiljöer.

95 mkr kommer förstärka RF:s anläggningsstöd med fokus på idrottsmiljöer som nyttjas av barn och ungdomar. Medlen kommer vara sökbara för föreningar och dels fördelas av RF-SISU distrikten (som idag) och dels fördelas direkt av RF. I den delen (preliminärt omfattande 35 miljoner kronor) som RF ansvarar kommer det vara möjligt för föreningar att ansöka om en ny stödform - nyutveckling anläggning 2024, där särskilt fokus läggs på målgruppen: barn och unga mellan 8–16 år, idrottare med funktionsnedsättning samt områden med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar. RF kommer prioritera ansökningar som är nytänkande där det framgår hur anläggningen eller idrottsmiljön har ett eller flera nytänkande inslag. Till skillnad från ordinarie anläggningsstöd (max 2 miljoner kronor) kan uppemot 5 miljoner kronorbeviljas i bidrag. Stöden är sökbara via IdrottOnline.

5 miljoner kronor (samt ytterligare 15 miljoner kronorfrån ordinarie statsanslag) används för att på kort och lång sikt bidra till kunskapsutveckling inom anläggningar och idrottsmiljöer. Genom att 15 miljoner kronorfrån ordinarie anslag används kommer arbete även ske under 2025 och framåt. Arbetet kommer genomföras utifrån tre delområden där särskild hänsyn tas till barn och ungdomsidrott utifrån det generella syftet med fritidskortet.

 • Ökad kunskap om idrottens ytor
  Samla och konkretisera de behov och önskemål som föreningar (och idrottsförbund) har när det kommer till de idrottsytor som föreningslivet verkar på. Målet är att skapa en mall och infrastruktur som är anpassad för idrottens behov vad gäller att tydliggöra sina behov kring anläggningar och idrottsmiljöer samt att förse kommunerna med relevant information. Samverkan sker mellan RF och förbund.
 • Stärka samverkan med kommuner för en tydligare behovsbeskrivning
  Ta fram metoder, verktyg och arbetssätt och därigenom skapa ännu bättre relationer och samarbete med kommunerna. Syftet är att idrottsrörelsen och kommuner ska ges bättre förutsättningar till samsyn kring vad som bör prioriteras i en kommun avseende anläggningar och idrottsmiljöer. Samverkan sker mellan RF och RF-SISU distrikt.
 • Projekt för bättre nyttjande av idrottsanläggningar
  Ta fram en rapport och lärgruppsmaterial för hur föreningar kan träna på ”annan plats” för att frigöra tid för andra idrotter och aktiviteter. Arbetet inbegriper också samverkan mellan förbund vad gäller plats för idrott där SF ska erbjudas stöd för utökad samverkan mellan förbund där SF:s idrotter delar eller verkar på närliggande ytor. Syftet med arbetet är att öka kunskapen om hur platser bättre kan samnyttjas eller nyttjas mer effektivt för att frigöra tid och resurser. Målet är att IF ska få en ökad förståelse för hur de kan arbeta med den egen anläggningssituationen för att motverka de utmaningar som IF står inför.

Om Fritidskortet

Regeringen har beslutat att införa ett fritidskort för barn och ungas (8–16 år) kostnader för idrotts- och fritidsaktiviteter. E-hälsomyndigheten (central myndighet för fritidskortet), Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Statens kulturråd har fått i uppdrag att ta fram en digital tjänst för fritidskortet.

Arbetet har hittills varit mer komplext än initialt förutsett vilket gjort att fritidskortet, utifrån myndigheternas rapporter, tidigast kommer lanseras under andra halvan av 2025.

RF:s nuvarande bedömning är att ett fullt utbyggt system skulle innebära att barn och unga i ålder 8–16 år ska årligen kunna använda mellan 500–2 000 kr för att bekosta regelbundna idrottsaktiviteter som genomförs i någon av RF:s cirka 11 000 föreningar som erbjuder barn- och ungdomsverksamhet.

Sidan publicerades: 18 juni 2024