Löpartävling

Idrottsrörelsens digitala roller

Sidan uppdaterades: 30 juni 2023

Projektet Idrottsrörelsens digitala roller handlar om att öka datakvaliteten inom svensk idrottsrörelse och arbeta för att fasa ut begreppet Aktiv i idrott.

Begreppet Aktiv i idrott antogs av RF-stämman 2011. Syftet var att beskriva antalet personer som är aktiva i idrottsföreningars verksamhet. Som aktiv i idrott skulle inte bara utövaren på planen, fältet, i hallen, i och på pisten räknas utan även de individer som verkade som ledare, förtroendevalda, och funktionärer. Definitionen lyder: “Med aktiv medlem menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer.”.

Vid RF-stämman 2021 fick Riksidrottsförbundet (RF) i uppdrag att se över begreppet Aktiv i idrott. Sedan dess har ett utredningsarbete bedrivits som visat att begreppet lider av låg datakvalitet, främst på grund av en otydlig definition, svaga incitament för administrationen på föreningsnivå samt otydlig ansvarsfördelning för hanteringen av information från externa föreningsadministrativa system. I enlighet med utredningens rekommendation, beslutade RF under hösten 2022 att fasa ut begreppet och införa de standardiserade begreppen utövare, aktivitetsledare, organisationsledare och funktionär för att kunna beskriva och följa idrottsrörelsen på denna nivå.

Projektet Idrottens digitala roller

Projektet syftar till att ta fram och definiera de standardiserade begreppen och att införa tekniskt stöd för att kunna hantera informationen och verka för ökad datakvalitet.

Hög datakvalitet är av högsta betydelse för idrottsrörelsen. Den är central för att kunna beskriva och följa utvecklingen av svensk idrott, göra korrekta analyser och ta väl underbyggda beslut samt föra ett relevant påverkansarbete. Hög datakvalitet är även viktig för att kunna driva innovation och utnyttja digitaliseringens kraft för att göra idrotten starkare.

Projektorganisation:

  • Projektägare: Maria Ekengren, Verksamhetsområdeschef Verksamhetsstöd
  • Projektledare: Linnéa Holmgren, Digital Utveckling

Plan och omfattning:

Arbetet med att öka datakvaliteten inom idrottsrörelsen är ett långsiktigt initiativ. Detta projekt startade i januari 2023 med målet att det skall finnas möjlighet att följa upp och beskriva svensk idrottsrörelse med andra begrepp än Aktiv i idrott från mitten av 2025.

Under våren 2023 fokuserade projektet på att tillsammans med förbunden definiera gemensamma centrala begrepp såsom utövare och aktivitetsledare och begreppen har skickats på en skriftlig remissrunda till samtliga specialidrottsförbund. Projektet utför även tekniska anpassningar av RF:s centrala system och kravställa externa systemleverantörer.

Sidan publicerades: 15 februari 2023

Kontakt

Linnéa Holmgren

08-699 60 48