Löpartävling

Idrottsrörelsens digitala roller

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024

Projektet Idrottsrörelsens digitala roller handlar om att höja datakvaliteten inom svensk idrottsrörelse. Efter en utredande period införs nu en ny rollhantering och beslut har tagits att fasa ut begreppet Aktiv i idrott mot slutet av året. På denna sida samlar vi all information om arbetet.

Hög datakvalitet är av högsta betydelse för idrottsrörelsen. Den är central för att kunna beskriva och följa utvecklingen av svensk idrott, göra korrekta analyser och ta väl grundade beslut samt föra ett relevant påverkansarbete. Hög datakvalitet är även viktig för att kunna driva innovation och utnyttja digitaliseringens kraft för att göra idrotten starkare.

Utredning av begreppet Aktiv i idrott

Begreppet Aktiv i idrott antogs av RF-stämman 2011. Syftet var att beskriva antalet personer som på något sätt är aktiva i idrottsföreningars verksamhet. Definitionen lyder: “Med aktiv medlem menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer”.

Vid RF-stämman 2021 fick Riksidrottsförbundet (RF) i uppdrag att se över begreppet Aktiv i idrott. Sedan dess har ett utredningsarbete bedrivits som visat att begreppet lider av låg datakvalitet, främst på grund av en otydlig definition, svaga incitament för administrationen på föreningsnivå samt otydlig ansvarsfördelning för hanteringen av information från externa föreningsadministrativa system.

Beslut att ersätta Aktiv i idrott med standardiserade rollkategorier

Enligt utredningens rekommendation beslutade RF under hösten 2022 att begreppet Aktiv i idrott skulle fasas ut och att standardiserade rollkategorierna utövare, aktivitetsledare, organisationsledare, funktionär och övriga ska införas för att kunna beskriva och följa idrottsrörelsen. För två av dessa - utövare och aktivitetsledare - har idrottsövergripande definitioner tagits fram. Specialidrottsförbund (SF) fick under hösten 2023 möjlighet att ta ställning till RF:s förslag på definitionerna genom ett skriftligt remissförfarande. Frågan rörde hur de föreslagna definitionerna fungerar för deras idrotter samt möjlighet att motivera sina bedömningar. 48 förbund besvarade remissen.

Efter noggrant övervägande är de slutgiltiga standardiserade definitionerna följande:

 • Utövare: En person, som uppfyller idrottsföreningens kriterier för medlemskap och som utövar SF-idrott i form av träning, tävling, lek eller uppvisning som sker i föreningens regi. För att räknas som utövare ska personen minst en gång ha utövat SF-idrott de senaste 12 månaderna.
 • Aktivitetsledare: En person som uppfyller idrottsföreningens kriterier för medlemskap och som leder utövarna i träning, tävling, lek eller uppvisning i SF-idrott som sker i föreningens regi. För att räknas som en aktivitetsledare ska personen minst en gång ha lett SF-idrott de senaste 12 månaderna.

Vad händer nu?

Att öka datakvaliteten inom idrottsrörelsen är ett långsiktigt initiativ. Detta händer under 2024:

Under våren: den standardiserade rollstrukturen införs i IdrottOnline.

 • Respektive specialidrottsförbund bestämmer för sin idrott vilka roller som ska kopplas till respektive rollkategori i IdrottOnline (mars-april)
 • Den standardiserade rollstrukturen innebär en förändring för de idrottsföreningar som arbetar i IdrottOnline. Roller som har skapats av föreningar tas bort och föreningarna hänvisas istället till de idrottsspecifika roller som förbundet har specificerat eller till Riksidrottsförbundets idrottsövergripande roller. Detta sker den 13 juni och mer information om vad som påverkas hittar du på IdrottOnlines supportsida.

27 november 2024: Aktiv i idrott tas bort

 • System som har en integration med Riksidrottsförbundets centrala databas behöver anpassa sig till den nya rollstrukturen vid inläsning av medlemmar.
 • System som hämtar medlemmar från Riksidrottsförbundets centrala databas baserar hämtningen på roller i medlemsregistret för en specifik idrott istället för Aktiv i idrott.
 • Roller i alla medlemsregister behöver uppdateras.

Ytterligare information skickas till berörda parter.

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de frågor som kan uppstå.

Ny rollhantering införs den 13 juni

Vilka kan skapa roller i IdrottOnline?

Från den 13 juni 2024 kan följande organisationer skapa roller i IdrottOnline:

 • Riksidrottsförbundet skapar idrottsövergripande roller.
 • Specialidrottsförbunden och SDF/regioner skapar idrottsspecifika roller och kopplar dem till de fem nya rollkategorierna.

Varför kan vi som förening inte längre skapa roller i IdrottOnline?

Den nya standardiserade rollstrukturen som införs innebär en förändring för de idrottsföreningar som arbetar i IdrottOnline. Roller som har skapats av föreningar tas bort den 13 juni 2024 och representanter för föreningar hänvisas istället till att använda de idrottsspecifika roller som förbundet har specificerat eller till Riksidrottsförbundets idrottsövergripande roller.

Vilka organisationstyper kan inte skapa roller i IdrottOnline efter 13 juni?

Från den 13 juni 2024 kommer följande organisationstyper inte längre kunna skapa roller i IdrottOnline:

 • Allians
 • Förening
 • Intresseförening
 • Medlemsorganisation förening
 • RF-SISU Distrikt
 • SISU Idrottsböcker
 • Övriga

Varför ska inte alla organisationer kunna skapa roller i IdrottOnline?

Med färre och tydligare roller som kan användas av fler organisationer uppnår vi en ökad datakvalitet vilket medför att Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och specialidrottsförbunden enklare kan följa upp medlemsdata för idrottsrörelsens vidareutveckling.

De idrottsövergripande och idrottsspecifika rollerna kommer vara tillräckliga för att föreningar ska kunna arbeta effektivt i IdrottOnline.

Tips: använd funktionen Grupper vid tillfälliga insatser som ska följas upp

Många roller som har skapats under åren är dubbletter eller används inte längre. Ofta när idrottsföreningar har skapat roller så hade funktionen Grupper kunnat användas istället. Det kan handla om att hålla koll på vem som gör vad i föreningen eller för att gruppera medlemmar som gör en tillfällig insats i föreningens verksamhet, exempel cafépersonal 2024.

Med Grupper förenklas administrationen. Det är enkelt att kommunicera med en hel grupp via SMS eller e-post och att lägga till gruppen i en utbildning. Mer information om grupper och hur de kan användas finns på IdrottOnline Support.

Om en förening ändå känner behov av en roll för en situation som funktionen grupper inte löser, och rollen är idrottsspecifik, så rekommenderas föreningen att kontakta sitt förbund. Förbundet tar beslut om rollen ska skapas eller inte.

Vad händer den 13 juni när vissa roller tas bort?

Från den 13 juni 2024 gäller följande:

 • idrottsföreningar, gren/klass-förbund, intresseföreningar, MO-föreningar, RF-SISU Distrikt och SISU Idrottsböcker kommer inte längre kunna skapa roller i IdrottOnline.
 • Alla roller som inte är idrottsövergripande, eller roller som specialidrottsförbunden har beslutat att behålla för en viss idrott, raderas och är då inte längre kopplade till personer i databasen.

Aktiv i idrott fasas ut den 27 november

Varför tas Aktiv i idrott bort?

Vid RF-stämman 2021 fick Riksidrottsförbundet (RF) i uppdrag att se över begreppet Aktiv i idrott. Utredningen visade att begreppet lider av låg datakvalitet, främst på grund av en otydlig definition, och att incitamenten att administrera är svaga för föreningar. Ansvarsfördelning för hanteringen av information från externa föreningsadministrativa system är också otydlig.

Baserat på resultatet från utredningen beslutade Riksidrottsförbundet under hösten 2022 att begreppet ska fasas ut och i dess ställe ska de standardiserade begreppen utövare, aktivitetsledare, organisationsledare, funktionär och övriga användas för att beskriva och följa idrottsrörelsen.

När tas Aktiv i idrott bort?

Begreppet och markeringen Aktiv i idrott tas bort från alla personer i den centrala databasen den 27 november 2024.

Vad behöver föreningar göra när Aktiv i idrott tas bort?

Om ni har personer i er förenings medlemsregister i IdrottOnline som har en Aktiv i idrott-markering:

Innan Aktiv i idrott tas bort den 27 november 2024 ska personer som är aktiva i en förening tilldelas en roll i någon av rollkategorierna utövare, aktivitetsledare, organisationsledare, funktionär eller övrig.

Varför?

En medlem måste ha en roll med idrottskoppling för att fortsatt synas i statistiken för en idrott, och för att specialidrottsförbundet ska kunna hämta uppgifter om medlemmen till idrottsspecifika system såsom tävlingssystem och licenssystem.

Om du är osäker på hur du gör, kontakta IdrottOnline-supporten.

Hur påverkas årsrapporterna i IdrottOnline när Aktiv i idrott tas bort?

Årsrapporterna fortsätter fungera som de gör idag. Istället för att baseras på markeringen Aktiv i idrott så kommer antalet personer som hämtas baseras på de som har roller med idrottskoppling.

Hur påverkas det ekonomiska stödsystemet när Aktiv i idrott tas bort?

"Aktiv i idrott används som fördelningsparameter i några ekonomiska stöd riktade till specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt. Hur påverkas det ekonomiska stödsystemet när Aktiv i idrott fasas ut?"

Svar: I det ekonomiska stöd som fördelas för 2024–2025 har parametern Aktiv i idrott använts i olika grad inom SF:s Organisationsstöd och Verksamhetsstöd Vuxenidrott. För övriga verksamhetsstöd har uppgifter från LOK-stöd eller rapportering av landslagsuppgifter använts som underlag för fördelning.

Hur fördelningen kommer att se ut 2026–2027 och vad den kommer baseras på är ännu inte beslutat. Fördelningsparametrar kan komma att ändras för att stimulera en viss riktning vilket exempelvis kan påverka betydelsen av antalet aktiva eller antalet föreningar. Inför stämman 2025 utförs nu en översyn av ramar och principer för det ekonomiska stödsystemet och arbetet med att ta fram en ny strategi som ska gälla från 2026 har initierats.

Riksidrottsförbundets intention är att utfasningen av Aktiv i idrott inte ska påverka möjligheten att genomföra en rättvis fördelning.

Hur gör vi som söker licens i vårt förbunds tävlingssystem när Aktiv i idrott tas bort?

"För att kunna söka licens i vårt förbunds tävlingssystem så måste vi i föreningen markera medlemmar som ska tävla som Aktiv i idrott i IdrottOnlines medlemsregister. Hur gör vi när Aktiv i idrott tas bort?"

Svar: När Aktiv i idrott tas bort behöver ni istället koppla medlemmarna till en specifik roll i en idrott, t ex rollen spelare i idrotten innebandy.

Förbundets tävlingssystem kan från Riksidrottsförbundets centrala databas endast hämta de medlemmar som har en roll i den specifika idrotten. Ni kommer få instruktioner om detta från ert förbund.

Vi arbetar inte i IdrottOnline, hur påverkas vi?

“Vår förening arbetar inte med medlemsregistret i IdrottOnline utan i ett föreningsadministrativt system som har en integration med Riksidrottsförbundets centrala databas. Hur påverkas vi av att markeringen Aktiv i idrott tas bort?”

Svar: Det är alltid viktigt att hålla medlemsregistret uppdaterat gällande medlemskap och medlemmars roller, oavsett vilket system ni använder, men utöver det så kommer ni som arbetar i föreningsadministrativa system med integration med Riksidrottsförbundets centrala datas inte påverkas. Ni fortsätter att arbeta som vanligt i ert system. Er systemleverantör säkerställer att integrationen fungerar som den ska.

Sidan publicerades: 15 februari 2023

Kort om projektet Idrottsrörelsens digitala roller

Projektet initierades i januari 2023 med målet att det från mitten av 2025 ska finnas möjlighet att följa upp och beskriva svensk idrottsrörelse med andra begrepp än Aktiv i idrott.

Projektgruppen driver arbetet med att ta fram och definiera de standardiserade begreppen och att införa tekniskt stöd för att kunna hantera informationen och verka för ökad datakvalitet.

Projektorganisation:

 • Projektägare: Maria Ekengren, Verksamhetsområdeschef Verksamhetsstöd
 • Projektledare: Michelle Oskarsson och Linnéa Holmgren, Digital Utveckling

Om du som representant för ett specialidrottsförbund har frågor om projektet, kontakta michelle.oskarsson@rfsisu.se.