laptop

Ny utbildningsplattform

Sidan uppdaterades: 4 april 2024

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna arbetar med att ta fram en ny gemensam utbildningsplattform för idrottsrörelsen. På den här sidan kan du läsa mer om pågående arbete.

Utbildningsplattformen = flera samverkande system

Utbildningsplattformen kommer bestå av flera samverkande tekniska system som tillsammans utgör en samlad utbildningsmiljö. För administratörer, utbildare och deltagare handlar det främst om två system:

  • En viktig del är lärplattformen – det digitala verktyg där administratörer, utbildare och deltagare kommer att skapa och genomföra utbildning och folkbildning. I maj 2023 slutfördes upphandlingen av Learnifier som ny lärplattform för RF/SISU:s medlemmar. Lärplattformen är ett modernt och intuitivt verktyg specialiserat på pedagogik och lärande.
  • En annan viktig del av utbildningsplattformen är Kunskapsarenan – en webbplats med webbshop. Här visas utbudet i lärplattformen, tillsammans med ett stort utbud av böcker och öppna kunskapsmaterial. I Kunskapsarenan kommer administratörer och deltagare att kunna söka upp, anmäla sig och köpa tillgång till utbildning och folkbildning.

Implementering av plattformen

Under hösten 2023 inleddes implementationsfasen i projektet. Under implementeringen kopplas lärplattformen till tillhörande system i en gemensam utbildningsmiljö. Det arbetet omfattar bland annat att bygga upp Kunskapsarenan och att sätta upp ett nytt affärssystem.

Parallellt pågår ett stort migreringsarbete där det befintliga utbildningsutbudet ska flyttas över och anpassas till den nya plattformen.

Planen är att lansera den nya utbildningsplattformen under andra halvåret 2024.

SF och RF-SISU distrikt är involverade i processen

SF och RF-SISU distrikt blir kontinuerligt informerade om projektet och kommande steg.

De SF som idag samarbetar med SISU Förlag, och även tillkommande intresserade SF, fick i juni-augusti 2023 de olika systemen demonstrerade. Samtal pågår nu med de 27 förbund som har visat intresse för övergång till den nya plattformen. I samarbete med SISU Förlag har ett antal förbund kommit i gång med att flytta över och anpassa utbildningar till den nya plattformens möjligheter.

SISU Förlag ansvarar för att leda SF i övergången enligt en införandeplan, anpassad efter SF:s behov.

För SISU Idrottsutbildarna och RF-SISU distriktens del kommer övergången i en första fas att ha fokus på de idrottsövergripande utbildningarna och lärgrupper i den nya plattformen. Arbete pågår med att flytta över och anpassa utbildningar och lärgrupper till den nya plattformens möjligheter.

Bakgrund

Projektet bygger på tidigare utredningar (2021) om idrottsrörelsens framtida behov av en produktion- och utbildningsplattform samt beslutet vid Riksidrottsmötet 2021 att SISU Idrottsutbildarna ska erbjuda moderna digitala bildnings- och utbildningsplattformar för förbund och föreningar. Se Strategisk plan 2022–2025.

Projektets mål

Målsättningen är att erbjuda en modern och användarvänlig standardplattform. Den ska förenkla och effektivisera administrationen och ge en ökad tillgänglighet för den som producerar och anordnar utbildning och folkbildning. Plattformen ska användas av Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Förlag samt erbjudas till specialidrottsförbund och till RF-SISU distrikten.

Resurser och tidplan

Projektgrupp och styrgrupp består av representanter från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Projektet samverkade inledningsvis med utvalda referenspersoner och grupper från specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt.

Projektet inleddes med insamling av behov från idrottsrörelsen och analys av utvalda externa standardplattformar. Arbetet resulterade i ett beslutsunderlag och val av lärplattform, den första viktiga pusselbiten i utbildningsplattformen.

Den återstående fasen omfattar att implementera hela utbildningsplattformen, vilket är planerat att ske fram till årsskiftet 2024/2025.

  • Fas 1: Insamling och analys av behov och krav. Slutfördes under 2022.
    Bland annat bjöds utvalda SF och RF-SISU distrikt in till intervjuer och workshops.
  • Fas 2: Beslut och upphandling av leverantör och lärplattform. Slutfördes i maj 2023. RF/SISU har valt Learnifier som ny lärplattform. En modern och intuitiv plattform som ska öka kvaliteten på våra utbildningar och förbättra användarupplevelsen för våra medlemmar.
  • Fas 3: Implementering av utbildningsplattformen. Planeras att pågå till årsskiftet 2024/2025. Målbilden är att SF och RF-SISU distrikt ska kunna inleda övergången till den nya lösningen under hösten 2024.

Kontaktpersoner

Övergripande frågor kring projektet: Karin Karlsson, projektägare/sponsor, VO chef Folkbildning och utbildning, SISU Idrottsutbildarna / Riksidrottsförbundet 070-698 61 75, karin.karlsson@rfsisu.se

Detaljfrågor: Fredrik Enander, SISU Förlag fredrik.enander@sisuforlag.se

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Karin Karlsson

Verksamhetsområdeschef Folkbildning och utbildning

070-698 61 75