Idrottshall

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 15 mars 2023

Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är därför viktigt för hela idrottsrörelsens utveckling.

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är källa till glädje och gemenskap och främjar motion, hälsa och livskvalitet. Riksidrottsförbundet (RF) vill att människors möjligheter till motion och idrott ska vara en naturlig del i byggandet av det hållbara samhället.

En stark idrottsrörelse bidrar till att bygga social hållbarhet i samhället, såväl i de växande städerna som på landsbygden. Föreningslivet hjälper oss att hålla oss friskare, skapar möten mellan människor, bidrar till demokratisk skolning och ger möjlighet för individer att växa. För att kunna göra det måste föreningslivet ha någonstans att vara.

Anläggningar och idrottsmiljöer är ytor och platser där det pågår träning, tävling och en social verksamhet runt om. Det kan vara den lokala idrottsplatsen, idrottshallen, idrottslokalen, ridhuset eller simhallen. Det kan därtill vara mark, väg, luft eller vatten – beroende på vilken idrott och verksamhet det är.

Anläggningar och idrottsmiljöer är ytor och platser där det pågår träning, och tävling och en social verksamhet runtom. Det kan vara den lokala idrottsplatsen, idrottshallen, idrottslokalen, ridhuset eller simhallen. Eller Det kan därtill vara mark, väg, luft eller vatten – beroende på vilken idrott och verksamhet det är.

Läs mer i Anläggnings- och idrottsmiljöpolitiskt program för svensk idrott (pdf) Pdf, 4 MB..

En av grundpelarna i RF:s värdegrund är allas rätt att vara med. Allas rätt att vara med förutsätter att anläggningar och idrottsmiljöer är och upplevs tillgängliga och välkomnande för alla som vill idrotta. Det kan exempelvis handla om att anläggningar utformas på ett tillgängligt och attraktivt sätt med ändamålsenliga ytor för träning och tävling och eget utrymme för dusch, ombyte och förråd.

RF ger stöd till anläggningar och idrottsmiljöer som skapar nya aktivitetsytor för barn och ungdomar. Mer information om RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer hittar du här.

Riksidrottsförbundet vill att:

 • Idrott läggs till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning.
 • Idrott och motion läggs till i plan- och bygglagens 8 kap §9 för att det ska ställas krav på entreprenörer att planera för idrott och motion när tomter exploateras.
 • Staten inrättar en anläggningsutvecklingsfunktion som både ger ekonomiskt stöd och bidrar till nyskapande utvecklingsprocesser genom kunskapsuppbyggnad med inriktning på anläggningar som används av invånarna på deras fritid och inte avser eventarenor.
 • Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna.
 • När en idrottsanläggning eller -yta tas bort eller används för annat ändamål ska den ersättas i närområdet.
 • När översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner tas fram ska kommunen samråda med RF-SISU distrikten.
 • Idrottsanläggningar och -miljöer ska finnas med i de regionala utvecklingsplanerna.
 • Kommunerna samarbetar i regioner vid planering av idrottsanläggningar samt att dialog förs med RF-SISU distrikten.
 • Stat, region och kommun ser betydelsen av en livskraftig idrottsrörelse för en levande landsbygd.
 • Myndigheter, kommuner och markägare ska ge idrotten tillgång till luft, mark och vatten för sina träningar och tävlingar.
 • Regelverk för ljud- och miljöpåverkan moderniseras och tydligare tar hänsyn till idrottens och föreningslivets betydelse för lokalsamhället.
 • Allemansrätten behålls i sin nuvarande form.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap återupptar arbetet med säkerhet på mobila läktare tillsammans med övriga aktuella myndigheter.
 • Det klaras ut vem som ansvarar för säkerheten kring utrustning i idrottshallar och på idrottsplatser.

Plats för idrott

RF arbetar brett och långsiktigt med anläggningsfrågan. Under 2018 inleddes även den särskilda anläggningssatsningen Plats för idrott.

Sidan publicerades: 10 oktober 2022