Matchfixning hotar idrottens värdegrund

Sidan uppdaterades: 24 november 2023

Uppgjorda idrottstävlingar, så kallad matchfixning, är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Se därför till att skydda din idrottskarriär och svensk idrott med hjälp av Riksidrottsförbundets (RF:s) policy med vägledning för agerande vid spel och vadhållning i samband med idrottstävlingar.

De historiska banden mellan idrott och vadhållning på idrott går långt tillbaka. Under de senaste decennierna har relationen mellan idrott och vadhållningsindustrin ytterligare utvecklats och fördjupats. I spel- och vadhållningsindustrins farvatten finns dock ett allvarligt, växande problem i form av matchfixning.

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling i syfte att dra nytta eller vinning för sig själv eller andra och för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av idrottstävlingar.

Matchfixning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. De senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, upptäckts. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant. Varken att delta i eller titta på. Matchfixning involverar dessutom ofta organiserad brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot dig som är aktiv inom idrotten.

Det är viktigt att du som är en del av den svenska idrottsrörelsen, vare sig det är som idrottare, ledare, domare eller annan funktionär, tar ansvar för ditt förhållningssätt till spel och vadhållning på din egen idrott och följer de regler som satts upp i antimatchfixningreglementet Pdf, 353 kB.. På så sätt kan vi tillsammans upprätthålla den grundläggande värderingen om rent spel inom idrotten.

För mer information besök RF:s särskilda webbplats mot matchfixning, minmatch.se. Där hittar du bland mycket annat RF:s webbutbildning mot matchfixning och en tipsfunktion där du anonymt kan rapportera misstankar om matchfixning.

För att stävja uppgjorda matcher behövs en ny spelreglering som ger straffansvar till alla delar i matchfixningskedjan, ställer krav på spelbolagen på informationsdelning och begränsar spelutbudet på ur matchfixningsperspektiv olämpliga spelobjekt.

RF vill att:

  • Straffansvar åläggs den som har kännedom om att en tävling är, eller skäligen kan antas vara, manipulerad och använder denna information på ett otillbörligt sätt vid vadhållning på tävlingen.
  • För att minska riskerna för matchfixning ska det spelbolag som vill erbjuda spel på idrott ansöka om tillstånd hos tillsynsmyndigheten för de idrotter, nivåer/divisioner, åldersgrupper och spelformer som de önskar erbjuda.
  • Spelbolagen ska övervaka spelmarknaden på ett tillfredställande sätt och omgående rapportera avvikande spelmönster och misstankar om matchfixning till Polismyndigheten, Tillsynsmyndigheten samt berört specialidrottsförbund.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Min match

På RF:s webbsida mot matchfixning minmatch.se hittar du vår webbutbildning och en anonym tipsfunktion.

Om pengaspel