Frågor och svar om Svensk idrott 2035

Sidan uppdaterades: 25 juni 2024

På denna sida besvaras frågor om Svensk idrott 2035, idrottsrörelsens och studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas pågående arbete med långsiktiga mål och strategier efter 2025.

Den 1 januari 2026 ska idrottsrörelsen och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna börja
arbetet med att uppnå nya långsiktiga mål genom en ny strategisk plan som tar vid efter
befintliga Strategi 2025.

Vilka målen är och vad den strategiska planen innebär är under konstruktion. Ett arbete som påbörjades i september 2023 och pågår hela vägen in i kaklet till Riksidrottsmötet 2025. Arbetet är analyserande, metodiskt, utforskande, och en process i nära dialog med specialidrottsförbund, studieförbundets fyra medlemsorganisationer och RF-SISU distrikten.

På denna sida besvarar vi frågor om det pågående strategiarbetet.

Vilket är namnet på den nya strategiska planen?

Svensk idrott 2035.

Är det beslutat att den nya planen ska gälla fram till 2035?

Arbetsnamnet för den strategiska planen är Svensk idrott 2035. Med största sannolikhet blir det aktuellt med en strategiperiod på cirka tio år. Beslut för hur länge kommande strategi ska vara fattas vid RF- och SISU-stämman 2025

Är det en strategi eller flera?

Uppdraget är att vid Riksidrottsforum, en mötesplats för ledningar i
specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt, i november 2024 presentera förslag på
långsiktiga mål för idrottsrörelsen respektive studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.
Målen och vägar för att nå dem (strategier) diskuteras på Riksidrottsforum. Målen och strategierna samlas sedan i den nya strategiska planen, Svensk idrott 2035, som det ska fattas beslut om vid Riksidrottsmötet 2025

Varför tas det fram strategiska planer?

Medlemsförbunden vid RF-stämman och SISU-stämman beslutade i maj 2023 att uppdra till Riksidrotts- och Förbundsstyrelsen (RS/FS) att i samverkan med
specialidrottsförbund, medlemsorganisationer och RF-SISU distrikten genomföra
ett brett strategiarbete för goda framtida förutsättningar för idrottsrörelsen. Ett strategiarbete som ska bidra till en bredare bild och förståelse för vad som påverkar idrottsrörelsen och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna idag och framöver.

Vi lever i en tid av allt snabbare samhällsförändringar och en strategi tas fram för att möjliggöra en gemensam riktning för idrottens utveckling och för att idrottsrörelsen och studieförbundet ska vara starka och relevanta även framöver. Specialidrottsförbunden och medlemsorganisationerna kan sedan använda idrottsrörelsens strategi som en ledstång när de egna strategierna ska tas fram.

För RF och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som stödjer, företräder och
samordnar specialidrottsförbunden och medlemsorganisationerna blir strategin styrande och en utgångspunkt för prioritering av resurser.

Vilken status har denna typ av strategisk plan?

Processen pekar på att den strategiska planen kommer att fungera som ett vägledande dokument för specialidrottsförbunden och studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas ytterligare fyra medlemsorganisationer.

När det gäller fördelning av medel och stöd kommer de med stor sannolikhet att utgå från de långsiktiga mål som arbetas fram i den nya strategiska planen, vilket ger strategin en viss styrande effekt. Processen med att ta fram en ny strategisk plan löper parallellt med arbetet att ta fram ett nytt stödsystem för idrottsrörelsen. Beslut om detta fattas av medlemmarna på RF-stämman i maj 2025

Hur ser läget ut i omvärlden, finns det trender vi bör ha koll på?

Under hösten 2023 genomfördes en omvärldsanalys via analys- och
kommunikationsbyrån Reform Society. Där pekas sex omvärldstrender ut som extra viktiga för idrottsrörelsen och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna att ha koll på. Dessa är:

 1. Miljö och klimatförändring kräver omställning.
 2. Ett samhälle med skillnader i hälsa och fysisk aktivitet.
 3. Kommersialisering pressar föreningsidrotten.
 4. Nya ekonomiska utmaningar.
 5. En osäker och otrygg omvärld.
 6. Förändrad spelplan med artificiell intelligens.

Hela omvärldsanalysen finns att ta del av i kort- och långt format på sidan
Material - Svensk idrott 2035.

Vilka är målgrupperna för den nya strategiska planen?

De primära målgrupperna är specialidrottsförbunden samt för SISU Idrottsutbildarna ytterligare fyra medlemsorganisationer. För SISU Idrottsutbildarna räknas även RF-SISU distrikten som primära då distrikten bär, stödjer och aktiverar folkbildning och idrottsövergripande utbildning ute i föreningarna.

Betydelsefulla målgrupper för Svensk idrott 2035 är också externa intressenter,
exempelvis kommuner, myndigheter, finansiärer, akademin och andra
civilsamhällesorganisationer.

Hur kan jag påverka den strategiska planen?

Ett tydligt medskick från Riksidrottsmötet 2023 var ”att i samverkan med
specialidrottsförbunden och RF-SISU distrikten genomföra ett brett
strategiarbete”.

Innebörden av detta är och har varit genomförande av ett flertal
nationella mötesplatser där centrala frågor gällande strategiarbetet behandlas.
Därutöver har specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt genomfört workshops på
hemmaplan.

Resultat av workshops dokumenteras i ett analys- och processverktyg (Vocean) vilket möjliggör aggregerade analyser. Efter diskussionerna och medskicken från Riksidrottsforum 2024 sammanställs ett förslag som skickas ut på remiss till samtliga specialidrottsförbund och medlemsorganisationer.

Sammanställning av nationella mötesplatser finns på sidan Mötesplatser - Svensk idrott 2035.

När fattas beslut om den nya strategiska planen Svensk idrott 2035?

Vid Riksidrottsmötet i maj 2025 ska beslut fattas om den nya strategiska planen.

Innan dess, vid Riksidrottsforum, en mötesplats för ledningar i specialidrottsförbund, medlemsorganisationer och RF-SISU distrikt, i november 2024 presenteras förslag på långsiktiga mål för idrottsrörelsen respektive studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Mål och vägar för att nå dem (strategier) kommer då att diskuteras. Efter diskussionerna och medskicken från Riksidrottsforum sammanställs ett förslag som skickas ut på remiss till samtliga specialidrottsförbund och medlemsorganisationer. Resultatet mynnar ut i ett komplett förslag till ny strategisk plan, Svensk idrott 2035 (alternativt annat årtal), som det ska fattas beslut om vid Riksidrottsmötet 2025.

Hur ser resultaten ut för Strategi 2025?

En nulägeanalys för Strategi 2025 är genomförd utifrån två huvudsakliga syften:

 1. Att ge en nulägesbild av hur långt idrottsrörelsen har kommit i uppfyllandet av de fem långsiktiga målen.
 2. Att undersöka hur Strategi 2025 har fungerat som vägledande dokument för
  specialidrottsförbunden och vilka insatser de gjort med koppling till strategin.

Nulägesanalysen baseras på:

 • resultat från tidigare framtagna Idrottsrapporter, vilka löpande har följt upp
  arbetet med Strategi 2025.
 • svar från en enkät ställd till specialidrottsförbunden.

Nulägesbilden visar bland annat:

 • att fler har varit aktiva i föreningsaktiviteter 2022 än 2015.
 • på ökad internationell representation.
 • att specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar i princip är jämställda.
 • att förbundens strategier i hög grad linjerar med Strategi 2025.

Hela analysen finns att ta del av i kort- och långt format på sidan Material - Svensk idrott 2035.

Sidan publicerades: 24 juni 2024