Projektstöd barn- och ungdomsidrott med ansökan via RF

Sidan uppdaterades: 27 juni 2024

Riksidrottsförbundet (RF) delegerar beslutsrätt om Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott till specialidrottsförbund (SF) som har varit anslutna till RF i mer än två år och har fler än 15 föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Föreningar anslutna till dessa SF ansöker om stöd via respektive förbund. För föreningar anslutna till övriga SF fördelas projektstödet direkt av RF.

Stödberättigade föreningar

Projektstödet 2024-2025 som informeras om på den här sidan är sökbart för föreningar anslutna till följande förbund:

 • Svenska Biljardförbundet
 • Svenska Bouleförbundet
 • Svenska Castingförbundet
 • Svenska Cricketförbundet
 • Svenska Dartförbundet
 • Svenska Draghundsportförbundet
 • Svenska Dragkampsförbundet
 • Svenska E-sportförbundet
 • Svenska Förbundet för Funktionell Fitness
 • Svenska Isseglingsförbundet
 • Svenska Varpaförbundet

Syfte, mål och målgrupp

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 och RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.

Projektsumman som beviljas är normalt i storleksordningen 5 000–25 000 kronor. Endast i undantagsfall beviljas högre projektsummor.

Sökbara områden

Det finns tre områden som din förening kan söka stöd inom:

 • Segregerade områden 2024 (kan sökas fram till 15 september)
 • Uppstart och rekrytering
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Utbildning via förbundet

Segregerade områden 2024

Till ansökningsdatumet den 15 september 2024 finns särskilda medel att söka för verksamhet för målgruppen 8-16 år i områden med socioekonomiska- och föreningsidrottsliga utmaningar.

Lista på områden som inkluderas (pdf) Pdf, 306 kB.

Utöver det övergripande syftet med projektstödet är syftet med dessa medel att stärka befintliga idrottsföreningar i angivna områden i struktur, ledarskap och närvaro, rekrytera och utbilda ledare samt utveckla och utforma idrottsverksamhet för att tillgängliggöra föreningsidrotten för fler.

Er förening kan söka stöd för projekt mot målgruppen i dessa områden med följande inriktning:

 • Uppstart av verksamhet som syftar till att nå målgruppen i angivna områden.
 • Utveckla befintlig verksamhet t.ex. genom kompetenshöjande insatser för ledare och aktiva.
 • Insatser som på olika sätt bidrar till att stärka processer i föreningen, t.ex. genom att
  • Arbeta med/förankra stadgar och värdegrund i föreningen.
  • Utveckla processer och rutiner för arbetet i förening.
  • Genomföra utbildningsinsatser med fokus på t.ex. föreningsdemokrati eller inkludering
 • Rekrytera och utbilda ledare genom att t.ex. utveckla en ledarförsörjningsplan och erbjuda utbildningar till nya och befintliga ledare.*

Dessa medel finns endast tillgängliga vid ansökningsdatum 15 september 2024 och projekt som söks inom detta område ska vara avslutade och återrapporterade senast 31 januari 2025.

*Projektstödet kan ta deltagaravgiften för utbildning, dock inte eventuella kostnader för boende och resor.

Uppstart och rekrytering

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att idrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projekt kan sökas för att skapa möjlighet för barn och ungdomar, och då särskilt underrepresenterade grupper, att hitta till och få vara med i idrotten.

Er förening kan söka stöd för projekt med följande inriktning:

 • Uppstart av ny förening eller verksamhet vars huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar.
 • Rekryteringsinsatser. Vi prioriterar projekt som riktar sig särskilt till grupper av barn och ungdomar som er förening inte når idag, till exempel barn och ungdomar med annan etnisk tillhörighet, låg socioekonomi, funktionsnedsättning eller normbrytande sexuell läggning.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att föreningar såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga idrottsliga resultat.

Er förening kan söka stöd för projekt med följande inriktning:

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer som ert förbund har tagit fram, eller utveckling av egna tränings- och tävlingsformer i er förening för att uppnå målbilden.
 • Köpa in material eller anpassa idrottsytor med syftet att förändra den idrottsliga verksamheten efter barn och ungdomars behov (ej ersättning av gammalt material eller utökning av verksamhet till exempel genom fler grupper).
 • Utveckla eller implementera tydliga strukturer och rutiner i föreningen för att hantera och förebygga otrygghet. Arbetet ska utgå från innehållet på Kunskapswebben för trygg och inkluderande idrott, eller likvärdigt framtaget material av ert specialidrottsförbund.

Utbildning via förbundet

Er förening kan söka utbildningsbidrag på 50 procent av deltagaravgiften för era barn- och ungdomstränare inom:

 • Tränarutbildningar inom ramen för ert specialidrottsförbunds utbildningsstruktur.
 • Kompetenshöjande mötesplatser som arrangeras av ert specialidrottsförbund.

Ta kontakt med respektive förbund för mer information gällande eventuella utbildningar och mötesplatser som är aktuella för just er förening.

Ansökan

Ansökan görs i applikationen Idrottsmedel via er organisations IdrottOnline-sida.

På IdrottOnline Support finns en manual för att skapa och skicka in ansökan

Ansökningstillfällen

Följande ansökningstillfällen gäller för inskickande av projektansökningar. Efter sista datum för varje tillfälle får din förening normalt besked inom 14 dagar.

 • 15 februari 2024
 • 15 maj 2024
 • 15 september 2024
 • 15 februari 2025
 • 15 maj 2025
 • 15 september 2025

Sidan publicerades: 2 november 2022