Stöd till energi- och miljöprojekt

Sidan uppdaterades: 19 juni 2024

Syftet med stöd till energi- och miljöprojekt är att idrottsrörelsen aktivt ska medverka till Sveriges miljömål.

Kontakta ert RF-SISU distrikt innan ni skickar in en ansökan.

Vad kan beviljas stöd?

 • Stöd får beviljas till projekt som avser att minska energi- och vattenförbrukningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder. Åtgärderna ska göras på redan befintliga anläggningar och ska alltid föregås av en energi-/miljörådgivning.
 • Stöd kan även beviljas för att genomföra en energi- och miljökartläggning, antingen på en redan befintlig anläggning eller inför en nybyggnation.

För att kunna beviljas stöd till projekt som avser att minska energi- och vattenförbrukning eller andra miljöförbättrande åtgärder ska en energi-/miljörådgivning av hela anläggningen ha genomförts. Syftet med rådgivningen är att visa att det är de för anläggningen mest relevanta åtgärderna som genomförs först. Rådgivningen ska vara gjord av en oberoende part. Under 2024 och 2025 medges undantag från detta krav (energi-/miljörådgivning) för satsningar som avser:

 • Byte till mer energieffektiva lampor och armaturer.
 • Byte till effektivare uppvärmningssystem.

Vad kan inte beviljas stöd?

 • Projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön för anställd personal eller ideellt engagerade kan inte beviljas stöd.
 • Stöd till energi-/miljöprojekt beviljas inte till maskiner.
 • Stöd till energi- och miljöprojekt kan inte beviljas till projekt som påbörjats innan ansökan till RF-SISU distriktet skickats in. Med påbörjat menas att föreningen har förbundit sig till kostnader för projektet de söker stöd för.

Krav på ägande- eller nyttjanderätt

 • För att kunna beviljas stöd till energi-/miljöprojekt ska föreningen ha ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser. Med driftsansvar menas att föreningen själva, eller tillsammans med andra RF-anslutna föreningar, ska ha ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska de ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för drift och underhåll av anläggningen i minst 10 år från ansökningstillfället.
 • Äganderättshandling eller nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.

Ekonomi och ramar för stödet

 • Stöd till energi- och miljöprojekt kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och maximalt 50 procent av investeringskostnaden.
 • Max 75 procent av den totala investeringskostnaden kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF-SISU distrikten och SF/SDF.
  Sökande förening kan inte räkna in eget arbete som en del i finansieringen.
 • Medfinansieringsintyg från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas.
 • Om föreningen söker stöd för att genomföra en energi- och miljökartläggning kan stödet högst uppgå till 40 000 kr per projekt och maximalt 90 procent av investeringskostnaden.

Så här söker du stöd

Ansökan om stöd till energi- och miljöprojekt görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

 • En beskrivning av projektet. Beskrivningen ska innehålla vilka energi- eller miljöåtgärder som ska genomföras och hur de åtgärderna förhåller sig till energi- och miljörådgivningen.
 • En kostnadsberäkning och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras.
 • En energi-/miljörådgivning, gjord av oberoende part.
 • Offerter eller dokument som visar hur kostnaderna för projektet har räknats ut.
 • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning innehållande resultaträkning, balansräkning och undertecknad revisionsberättelse) och ett undertecknat årsmötesprotokoll.
 • En kopia på undertecknat styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer administreras i första hand av våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.