Riksidrottsmötet scen

RF-stämman

Sidan uppdaterades: 22 november 2023

RF-stämman är Riksidrottsförbundets (RF) högsta beslutande organ, idrottens ”riksdag”. Den hålls i maj/juni vartannat år och består av sammanlagt 200 ombud för specialidrottsförbunden, beroende på storlek.

RF-stämman beslutar bland annat om gemensam verksamhetsinriktning för idrotten och viktiga gemensamma policyfrågor. Stämman väljer också riksidrottsstyrelse och en del andra gemensamma organ.

Stämman äger rum under Riksidrottsmötet, där RF:s och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund gemensamt samlas. Nästa stämma hålls under 2025.

Idrotter (specialidrottsförbund) som vill komma in Riksidrottsförbundet som medlem ansöker till stämman. RF-stämman beslutar enligt följande kriterier:

För medlemskap i RF krävs att det sökande förbundet:

  • är en ideell förening
  • bedriver idrott i samklang med idrottsrörelsens ideologi
  • inte bedriver verksamhet besläktad med befintligt förbund i RF
  • har minst 25 medlemsföreningar
  • har minst 1 500 individuella medlemmar

Medlemsförbunden i RF har ett idéprogram som heter Idrotten Vill.

Förutom val till Riksidrottsstyrelsen (RS) ägnar sig stämman åt att lägga ut idrottens färdriktning för i första hand de närmaste två åren. Ombuden tar ställning till motioner i olika frågor och beslutar också om någon ny idrott ska tas upp i RF.

De väljer revisorer och en revisionskommitté, ledamöter till riksidrottsnämnden samt valberedning, som ska ta fram kandidater till nästa RF-stämma.

Sidan publicerades: 6 oktober 2022