Riksidrottsmötet scen

RF-stämman

Sidan uppdaterades: 5 april 2024

RF-stämman är Riksidrottsförbundets (RF) högsta beslutande organ, idrottens ”riksdag”. Den hålls i maj/juni vartannat år och består av sammanlagt 200 ombud för specialidrottsförbunden, beroende på storlek.

RF-stämman äger rum vartannat år under Riksidrottsmötet, där RF:s och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund gemensamt samlas. Stämman beslutar bland annat om gemensam verksamhetsinriktning för idrotten och viktiga gemensamma policyfrågor.

Stämman väljer också riksidrottsstyrelse och en del andra gemensamma organ. Valen förbereds av valberedningen som följer verksamheten och löpande letar efter lämpliga kandidater i nära samarbete med specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt.

Idrotter (specialidrottsförbund) som vill komma in Riksidrottsförbundet som medlem ansöker till stämman. RF-stämman beslutar enligt följande kriterier:

För medlemskap i RF krävs att det sökande förbundet:

  • är en ideell förening
  • bedriver idrott i samklang med idrottsrörelsens ideologi
  • inte bedriver verksamhet besläktad med befintligt förbund i RF
  • har minst 25 medlemsföreningar
  • har minst 1 500 individuella medlemmar

Medlemsförbunden i RF har ett idéprogram som heter Idrotten Vill.

Förutom val till Riksidrottsstyrelsen (RS) ägnar sig stämman åt att lägga ut idrottens färdriktning för i första hand de närmaste två åren. Ombuden tar ställning till motioner i olika frågor och beslutar också om någon ny idrott ska tas upp i RF.

De väljer revisorer och en revisionskommitté, ledamöter till riksidrottsnämnden samt valberedning, som ska ta fram kandidater till nästa RF-stämma.

Sidan publicerades: 6 oktober 2022