Multiarena

Plats för idrott

Sidan uppdaterades: 27 februari 2024

Riksidrottsförbundets anläggningssatsning Plats för idrott har som mål att öka tillgången till ändamålsenliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer runt om i landet, bland annat genom att bättre inkludera idrott i processer för samhällsplanering.

Arbetet är en pusselbit för att uppnå målen i Strategi 2025 och tar sin utgångspunkt i de behov som finns hos de olika specialidrottsförbunden (SF).

Idrott och fysisk aktivitet har inte alltid en självklar plats när vi planerar våra städer. Det finns idag inget krav i plan- och bygglagen på utrymme för motion och idrott. Utmaningen att integrera dessa frågor i kommunens planprocess resulterar i att idrottsanläggningar och idrottsmiljöer inte alltid inkluderas när kommuner bygger nya eller förtätar bostadsområden. Detta skapar i sin tur en brist på ytor eller att idrotten placeras långt från människan, vilket minskar möjligheten för alla att vara med. Att i efterhand kompensera för idrottens behov kan därtill skapa andra utmaningar och öka kostnaderna.

En mer långsiktig planering och samordning har potential att spara både ekonomiska resurser och bidra till ökad social hållbarhet och förbättrad folkhälsa. Genom att inkludera frågor om idrott och rörelse i planeringen kan också flera värden skapas som bidrar till en attraktiv boendemiljö, såsom levande stadsdelar, tryggare miljöer och mer attraktiva platser.

Att planera och bygga för idrott och rörelse har en central inverkan för att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Inte minst mål 3 – god hälsa och välbefinnande och mål 11 – hållbara städer och samhällen. WHO har slagit fast att fysisk aktivitet har potential att påverka 13 av de 17 globala målen.

Från översiktsplanering till drift av idrottsanläggning

Det är viktigt att förstå hur planeringen av idrottsyor går till i Sverige. Den kommunala processen styrs både av nationella lagar, det kommunala planmonopolet och den politiska viljan på lokal nivå. Riksidrottsförbundet har därför tagit fram en vägledning för hur planeringen av nya idrottsytor går till, och hur idrottsrörelsen på bästa sätt kan vara en del av och stötta denna.

Målet med vägledningen är att öka kunskapen och skapa förståelse för hur kommuner generellt arbetar med planeringen av nya anläggningar och idrottsmiljöer samt hur detta blir en del i kommunernas folkhälsoarbete. Med 290 kommuner kan arbetet ske på olika sätt. Men här försöker vi beskriva hur det vanligtvis går till.

Frågor med särskilt fokus

I Riksidrottsförbundets arbete med Rörelsefaktor har ett antal faktorer tagits fram som är särskilt viktiga att beakta i samhällsplaneringen för att tillgodose idrottens behov och därmed skapa bättre förutsättningar för en god folkhälsa och en attraktiv närmiljö för boende i området.

Kommunal nivå

Syfte att säkerställa/avsätta tillräckligt med ytor och se till att de förhåller sig strategiskt till varandra och andra funktioner.

Idrottspolitiskt program: Beskriver kommunens mål för en god folkhälsa och en aktiv befolkning och vad kommunen på övergripande nivå ska erbjuda individen och föreningslivet.

Kartlägga befintligt utbud: För att förstå vilka ytor som används idag, både kommunala och föreningsägda platser. Förslagsvis sker denna kartläggning per stadsdel eller ort (beroende på kommunens struktur) för att bättre förstå lokala behov.

Inventera behov: För att förstå vilka behov som kommunen har för framtiden vad gäller platser att idrotta på. Även här är det viktigt att förstå behovet på lokal nivå för olika delar i kommunen.

Avsätta ytor för idrott i översiktsplanen (ÖP): För att behov av idrottsytor ska synliggöras i kommunens planering i tidiga skeden och säkerställa att rätt typ av ytor finns med senare i planeringsprocessen.

Stadsdel/mindre städer

Skapa goda förutsättningar för idrott och rörelse inom en stadsdel eller ett område.

Tillräckliga ytor och biytor: För att möta det lokala behovet i området och närområdet. Både ytor att idrotta på och ytor att bedriva en social verksamhet för ett aktivt föreningsliv.

Central placering: En närhetsprincip är en viktig del i planeringen av nya ytor och påverkar vem som har möjlighet att nyttja platsen. Närhet till bostäder, kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk bidrar både till att öka tillgängligheten och skapar trygga sammanhang.

Funktioner för flera olika målgrupper: En variation av funktioner/ytor/idrotter uppmuntrar till rörelse för fler målgrupper. Att ytor är anpassade för funktionsvariation är likaså en viktig utgångspunkt för att alla ska kunna delta.

Kvarter/byggnad

Syfte att skapa största nytta för det område eller de ytor som planeras.

Disposition och placering: Platsens utformning påverkar i vilken omfattning ytorna kommer nyttjas. Att både ta vara på idrottens basbehov och föreningens behov, sociala värden och samverkan mellan idrotter och föreningar.

Upplevelsevärden och gestaltning: En utformning som karakteriseras av öppenhet och insyn minskar barriären för allmänheten att nyttja platsen. Utformningen har också möjlighet att lyfta omgivningen och bidra till en mer levande stad.

Förvaltning/skötsel: Redan vid planeringen av platsen är det viktigt att planera för de praktiska frågor som senare kan komma att påverka användningen. Detta kan bland annat handla om öppettider, bokningsbarhet och skötsel till exempel vid samnyttjande.

Gå vidare till vår sida om Rörelsefaktor för att lära dig mer om de faktorer som är viktiga att tänka på i samhällsplaneringen och som påverkar både idrotten och hur vi rör oss.

Vill du veta mer om RF:s anläggningssatsning Plats för idrott är du välkommen att kontakta projektledare Jonnie Nordensky, jonnie.nordensky@rfsisu.se.

Sidan publicerades: 14 oktober 2022

Rörelserik stadsutveckling

Riksidrottsförbundet och Tankesmedjan Moviums exempelsamling Rörelserik stadsutveckling - Finns det plats för idrott och aktivitet när tätorten blir tätare?

Ett samarbetsprojekt mellan flera inomhusidrotter och White arkitekter med förslag på hur framtidens idrottshall bör utformas.

Ett konceptmaterial för multifunktionella anläggningar på vatten. Ett samarbete mellan vattenidrotter utomhus för att synliggöra behov och möjligheter.

Parasportförbundet har tagit fram en manual för ökad tillgänglighet inom idrottens miljöer.