Kompetensstöd

Sidan uppdaterades: 13 mars 2024

2021 fick Riksidrottsstyrelsen uppdraget att inrätta ett kompetensstöd till specialidrottsförbund och föreningar. Stödet är kopplat till idrott för personer med funktionsnedsättning och ska stegvis flyttas från Svenska Parasportförbundet.

Under 2022–2023 har arbetet intensifierats och idag pågår flera insatser riktade mot specialidrottsförbunden (SF) och RF-SISU distrikt.

Uppdatering 2024-03-13

För att få ett bra utgångsläge har SF och RF-SISU distriktens arbete och framtida ambitioner kartlagts. Därefter har en rad insatser genomförts för att stärka förbundens och RF-SISU distriktens kompetens inom parasport. Vi kan konstatera att merparten av alla SF (62 st., januari 2024) arbetar med frågan utifrån sina förutsättningar och samtliga 19 RF-SISU distrikt stödjer föreningar och SDF.

Idag är färre än tio procent av alla personer med en funktionsnedsättning medlem i en idrottsförening. Motsvarande siffra för personer som inte har en funktionsnedsättning är drygt femtio procent, vilket visar att det finns mer att göra i idrotten. För att få till en förändring behöver vi skapa en inkluderande idrottsrörelse, med både bredd- och elitverksamhet, där alla är välkomna.

Hela idrottsfamiljen behöver genomföra ett samordnat arbete för att öka kunskapen och se till att fler blir bärare av parasportfrågor. Det är där vi lägger vår kraft nu. Alla som arbetar inom idrottsrörelsen bör veta vem de ska vända sig till för att få ytterligare stöd och expertis.

Dessutom behöver SF och föreningar få en tydligare bild av var de kan få stöd i sitt arbete med att få fler personer med funktionsnedsättning inkluderade i idrotten. För att nå dit görvi nu arbete tillsammans med Parasportförbundet och Dövidrottsförbundet. Det arbetet ska vara klart efter 2025.

Utöver att vi arbetar med kompetensstöd analyserar vi även effekterna av vårt arbete och vilka kompetenser som behöver finnas var i vår idrottsrörelse för att vara effektiva.

Kompetensstöd: Ett uppdrag från Riksidrottsmötet 2021

Riksidrottsstyrelsen (RS) fick av RF-stämman 2019 uppdraget att i samråd med Parasportförbundet och övriga Specialidrottsförbund (SF) utreda organisering av – och innehåll i – kompetensstöd avseende parasport. Ett förslag lades fram och beslutades på RF-stämman 2021. För att nå brett i ett längre tidsperspektiv beslutades enligt förslaget att RF/SISU ska ha ett helhetsansvar för kompetensstöd till idrottsrörelsen, inklusive idrott för personer med funktionsnedsättning.

Sidan publicerades: 13 mars 2024