Tjejer ishockey

Jämställdhet

Sidan uppdaterades: 8 april 2024

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar inte demokratin, rättvisan, effektiviteten och utvecklingen att premiera en grupp över en annan. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

Men varken samhället i stort eller idrotten är jämställd. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det innebär att vi måste arbeta utifrån samhällsperspektivet och utifrån vår egen historia, med sikte på framtiden och hur vi vill att det ska se ut.

Jämställdhetsmål och Strategi 2025

Idrottsrörelsen arbetar mot jämställdhetsmål 2025 som fastställdes vid RF-stämman 2017. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Jämställdhet är också en viktig del i idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete Strategi 2025, som framför allt ska leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet. Idrottsrörelsen har inom Strategi 2025 beslutat om fem prioriterade "utvecklingsresor" för att nå de övergripande målen. En av dem är Jämställdhet för en framgångsrik idrott.

Önskat läge 2025

"2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka.

Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet."

Könsidentitet och transinkludering

Idrottsrörelsens, liksom samhällets, jämställdhetsmål riskerar att osynliggöra en viss aspekt av kön, könsidentitet, och exkludera vissa grupper av individer; transpersoner. Därför är det viktigt att bedriva ett jämställdhetsarbete och samtidigt verka för att hantera kön ur ett bredare, och mer transinkluderande sätt.

En anvisning till RF-stadgarna (pdf) Pdf, 119 kB. möjliggör för specialidrottsförbunden att välja könsidentitet som utgångspunkt i tillsättning av styrelse och valberedning, istället för juridiskt kön, när de ska uppfylla stadgekraven på könssammansättning (pdf) Pdf, 274 kB.. Anvisningen ska öka möjligheter för transpersoner att vara delaktiga och utöva inflytande i idrottsrörelsens beslutande rum.

Mer om normmedveten idrott

Mycket har hänt – men mycket kvar

Ser vi tillbaka hundra år, femtio år, tjugo år så har mycket hänt för jämställdheten i samhället och idrotten. Antalet aktiva flickor och kvinnor har ökat, kvinnors representation i beslutande organ har ökat, fördelning av resurser har blivit mer rättvis och kvinnor har stora framgångar inom många idrotter.

De maskulinitetsnormer som länge varit rådande utmanas. Jämställdhetsfrågan börjar gå ifrån att vara en kvinnofråga till att bli en idrottsutvecklingsfråga, där alla kan vara med och bidra i riktning mot en mer jämställd idrott – oavsett kön.

Det sker en utveckling, men fortfarande är det mycket kvar.

Digitalt seminarium 8 mars 2024

Jämställd idrott – kan idrotten förebygga våld?

Sidan publicerades: 27 oktober 2022

Rapport Jämställdhet är en självklarhet
Skylt Här idrottar vi jämställt