Taktiksnack med ledare och barn

Trygg idrott

Sidan uppdaterades: 24 april 2024

En trygg idrott är fri från osunda träningsmetoder, kränkningar, trakasserier, våld och övergrepp. För att skapa en trygg miljö ska föreningar begära registerutdrag av personer med uppdrag i förening. Det ska också vara tydligt vem du ska prata med om värdegrunden bryts.

Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF) eller något av våra 19 RF-SISU distrikt som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen.

Läs mer om idrottsombudsmannen och idrottsrörelsens visselblåsartjänst

Krav på registerutdrag

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Beställ begränsat registerutdrag

 • Förening/förbund ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.
 • Barn är alla under 18 år.
 • Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
 • Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts.

Att kontrollera utdraget

När utdrag begärts till privatpersons digitala brevlåda: Enbart utdrag som inte innehåller någon belastning skickas ut som digital post. Utdrag som innehåller en belastning skickas som fysisk post. Kontroll av utdraget gör föreningen via Polisens Kontrolltjänst för digitala registerutdrag.

När utdrag begärts till privatpersons fysiska brevlåda: Kontroll av utdrag i pappersformat behöver kontrolleras fysiskt av föreningen. När utdraget kontrolleras är det är viktigt att utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt.

Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp för att beställa ett utdrag. För att förenkla kontrollen kan förening/förbund bestämma ett antal tillfällen då ledare har möjlighet att visa upp utdraget.

Inga utdrag ska sparas av föreningen. Föreningen ska endast dokumentera att en kontroll av personen är genomförd.

Notera att kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i er förening. Prata gärna med en idrottskonsulent hos distriktsidrottsförbundet för tips och stöd i arbetet med trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen av ett begränsat registerutdag genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Nytt från september 2023

Nu är det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se. Det är enbart utdrag som inte innehåller någon belastning som skickas ut som digital post. Utdrag som innehåller en belastning skickas som fysisk post.

Sidan publicerades: 14 november 2022

Frågor och svar om registerutdrag

Vad innebär detta beslut för föreningen?

Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.

När gäller detta beslut?

Beslutet fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar att gälla från och med 1 januari 2020.

Vem är att betrakta som barn?

Med barn avses personer under 18 år.

Vilka omfattas av beslutet? Vilka ledare ska vi begära in begränsade registerutdrag av?

Alla som kommer att erbjudas uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Det handlar alltså om att ledaren ska ha återkommande direktkontakt med barn.

Beslutet gäller emellertid inte personer som är under 15 år och därför inte uppnått straffbarhetsåldern i Sverige.

Hur går vi tillväga som förening?

En möjlig metod i olika steg:

 1. Upprätta ett föreningsregister med innehåll av vem/vilka som är tränare/ledare.
 2. Utse en eller ett par ansvariga för kontroll i föreningen.
 3. Inför en rutin med regelbundenhet, som fungerar i föreningen, exempelvis inför terminsstart eller då en ny tränare/ledare engageras då registerutdrag redovisas och kontrolleras.
 4. Den enskilde begär ut registerutdraget från Polisen.
 5. Den enskilde uppvisar registerutdrag till föreningsansvarig enligt fastställd rutin.
 6. Föreningsansvarig gör en notering om att registerutdrag inhämtats.
 7. Utvärdera arbetssätt och rutiner.

Vad syns i ett begränsat registerutdrag?

Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.

Vad gör vi om vi upptäcker att en ledare blivit dömd för något?

Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.

Räcker denna åtgärd för att skapa en trygg miljö för barnen i vår förening?

Nej, som enskild insats räcker inte detta. Många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare vilket alltså inte syns i registret. Därför uppmanar vi föreningen att arbeta med Skapa trygga och inkluderande Idrottsmiljöer (pdf) Pdf, 2 MB. och på så sätt ta ett helhetsgrepp kring tryggheten för barnen i er förening.

I förlängningen är trygghetsarbetet en förutsättning för all idrottslig utveckling, som syftar till att skapa attraktiva föreningsmiljöer och som bidrar till idén om att vi idrottar i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet.

Vad gör vi som förening med det fysiska utdraget när vi fått och läst det?

Om blivande ledare (uppdragstagare) eller arbetstagare lämnat ett registerutdrag och vill få tillbaka det, måste du återlämna registerutdraget i original.

Som förening ska ni dokumentera att utdraget är uppvisat och kontrollen är utförd men får inte anteckna något om vad som står i utdraget. Registerutdrag får inte behållas eller kopieras.

Föreningen har mottagit ett registerutdrag i ett öppnat kuvert, gäller utdraget då?

Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen.

Kan inte utdraget skickas direkt till oss som förening?

Nej, Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon arbetsgivare eller uppdragsgivare, och då alltså inte heller till föreningen.

Räcker det att vi som förening begär in begränsat registerutdrag en gång eller ska det göras med viss regelbundenhet?

Det är den enskilde som begär utdraget, detta ska ske för alla ledare som har kontakt med barn och löpande vid nytillsättning. Vår rekommendation är dessutom att det därefter sker med viss regelbundenhet, vilket alltså inkluderar tidigare tillsatta ledare, enligt den rutin som föreningen fastställer.

Vad gör vi om ledaren inte har ett svenskt personnummer?

Om ledaren inte har svenskt person- eller samordningsnummer måste ledaren i ansökan om begränsat registerutdrag uppge sin födelsetid (år, månad och dag) och sitt fullständiga namn (alla för- och efternamn).